Saturn: Școala de vară a pacienților cronici, ediția a V‑a, organizată de Asociația Transplantaților din România, în parteneriat cu Primăria Mangalia

0
259

Când medi­cii sunt puțini, pacien­ții se orga­ni­zea­ză, pen­tru a se infor­ma!

La Saturn (Man­ga­lia), în peri­oa­da 04 — 11 sep­tem­brie 2019, se des­fa­soa­ra Scoa­la de vara a pacien­ti­lor cro­nici, edi­tia a V‑a, orga­ni­za­ta de Aso­ci­a­ti­ei Transplan­ta­ti­lor din Roma­nia (ATR), in par­te­ne­ri­at cu Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia si sus­ti­nu­ta de BBra­un Roma­nia, Dia­ve­rum Roma­nia, Meta­dib — Hore­zu, Uniu­nea Natio­na­la a Nota­ri­lor Publici din Roma­nia, THR Marea Nea­gra.

Par­ti­ci­pa pacien­ti cu transplant, pacien­ti aflati pe lis­te­le de astep­ta­re si in dia­li­za, pre­cum si inso­ti­tori ai aces­to­ra. Aces­tia pri­mesc infor­ma­tii nece­sa­re in moni­to­ri­za­rea sta­rii de pacient cro­nic, de la spe­cia­listi – medici, psi­ho­logi, nutri­ti­nisti, kine­to­te­ra­pe­uti etc. – fac schimb de expe­rien­ta, soci­a­li­zea­za.

Scoa­la de vara a pacien­ti­lor cro­nici este un con­cept care vizea­za pre­ga­ti­rea pacien­tu­lui cu insu­fi­cien­ta func­tio­na­la cro­ni­ca de organ vital pen­tru a face fata vie­tii de pacient cro­nic, pen­tru a‑si cres­te cali­ta­tea vie­tii si a se inte­gra in soci­e­ta­te, prin­tr-un auto­ma­na­ge­ment inte­grat care sa vize­ze pe lan­ga latu­ra medi­ca­la a vie­tii sale si alte laturi ca cea psi­ho­lo­gi­ca, de comu­ni­ca­re, nutri­tie, soci­a­li­za­re etc.

Sunt cca 4000 pacien­ti in sta­re post transplant si nici macar 20 de medici care sa se ocu­pe de moni­to­ri­zoa­rea lor, in cele 7 cen­tre de translant care func­tio­nea­za in tara. Pen­tru aces­tia nici un psi­ho­log, nici un nutri­ti­o­nist dedi­cati pen­tru acest seg­ment. Din paca­te nici la dia­li­za situ­a­tia nu este cea dori­ta.

Medici putini, pacien­ti multi! In con­se­cin­ta, tim­pul medi­ci­lor acor­dat unui pacient este limi­tat si de aici impo­si­bi­li­ta­tea ca la pacient sa ajun­ga infor­ma­tii sufi­cien­te … Por­nind de la aces­te con­si­de­ren­te, Aso­ci­a­tia Transplan­ta­ti­lor din Roma­nia a gan­dit si imple­men­tea­za, de 5 edi­tii, pro­iec­tul „Scoa­la de vara a pacien­ti­lor cro­nici.”

Acti­vi­ta­ti­le se des­fa­soa­ra sub for­ma te ate­li­e­re, cuvan­tul che­ie fiind NONFORMAL. Orga­ni­za­to­rii, soli­ci­ta spe­cia­lis­ti­lor care con­duc ate­li­e­re­le, cre­a­ti­vi­ta­te si fle­xi­bi­li­ta­te in orga­ni­za­rea ate­li­e­re­lor, asa incat sa impli­ce si sa acti­veze toti par­ti­ci­pan­tii in ceea ce se intam­pla in spa­ti­ul si tim­pul alo­ca­te acti­vi­ta­tii.

Tele­foa­ne­le suna la aso­ci­a­tie si pacien­tii pun o imen­sa vari­e­ta­te de intre­bari: cer infor­ma­tii des­pre stari pe care le intal­nesc in via­ta coti­dia­na, des­pre afec­tiuni noi cu care se intal­nesc, des­pre unde sa se adre­se­ze in situ­a­tii medi­ca­le nou apa­ru­te, cum ar tre­bui sa isi orga­ni­ze­ze hra­na si ar tre­bui sa mai enu­mar mul­te, mul­te situ­a­tii. La fel se intam­pla si in spa­ti­ul vir­tu­al.

Ne intal­nim la Scoa­la de vara a pacien­tlor cro­nici, toc­mai pen­tru a lamuri par­te din aces­te intre­bari, poa­te si alte­le, pen­tru a vor­bii de nou­tati medi­ca­le spe­ci­fi­ce pato­lo­gi­i­lor noas­tre, des­pre drep­turi si obli­ga­tii soci­a­le. Ce este mai impor­tant, pacien­tii au posi­bi­li­ta­tea sa dis­cu­te cu spe­cia­listi in alte con­di­tii de spa­tiu si timp decat cele din cabi­ne­te.

Nu in ulti­mul rand, vom alo­ca timp dis­cu­ti­i­lor pri­vind orga­ni­za­rea si acti­vi­ta­tea ATR, impor­tan­ta orga­ni­za­rii pacien­ti­lor pen­tru a‑si sus­ti­ne drep­tu­ri­le, soci­a­li­za­rii si pro­mo­va­rii talen­te­lor par­ti­ci­pan­ti­lor.

De la acti­vi­ta­ti­le Sco­lii de vara a pacien­ti­lor cro­nici, cu totii ple­cam mai „inva­tati”, mai incre­za­tori si maii bine orien­tati in hati­su­ri­le vie­tii de pacient cro­nic.” pre­ci­zea­za dl. Gh. Tache, pre­se­din­te ATR.

Par­te­neri media: Ager­pres, Revis­ta Poli­tici de Sana­na­te, Scoa­la Pacien­ti­lor.

Con­tact: Gh. Tache, pre­se­din­te ATR: 0762244821; [email protected]


Man­ga­lia News, 04.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele