Roxana Lupu, actriță româncă la Londra, în filmul „Maria, Regina României”

0
601

Roxa­na Lupu, actri­ță român­că la Lon­dra, în fil­mul „Maria, Regi­na Româ­ni­ei”.

Fil­mul „Maria, Regi­na Româ­ni­ei” este un film cât o isto­rie, o poves­te baza­tă pe fap­te rea­le ce are în prim plan figu­ra mar­can­tă a Regi­nei Maria. Per­so­na­jul prin­ci­pal este inter­pre­tat de Roxa­na Lupu, actri­ță român­că sta­bi­li­tă în Marea Bri­ta­nie. Fil­mul va apă­rea în cine­ma­to­gra­fe înce­pând cu 8 noiem­brie.

Ale­xis Swe­et, regi­zo­rul bri­ta­nic al fil­mu­lui „Maria, Regi­na Româ­ni­ei” decla­ra:

În esen­ță, acest film este poves­tea unei femei hotă­râ­te ce devi­ne ero­i­na unei întregi nații. […] Soția și fii­ca mea sunt cetă­țeni români, ast­fel că sunt strâns legat de aceas­tă țară pe care o iubesc. Am deve­nit mai puter­nic, lucrând la acest film.”

Roxa­na Lupu, actri­ța care joa­că rolul Regi­nei Maria a Româ­ni­ei, s‑a lan­sat la Lon­dra și a jucat și rolul Regi­nei Eli­sa­be­ta a Marii Bri­ta­nii în două fil­me docu­men­ta­re rea­li­za­te de BBC.

Năs­cu­tă în Româ­nia și sta­bi­li­tă la Lon­dra. Roxa­na Lupu a inter­pre­tat per­so­na­jul Regi­nei Eli­sa­be­ta a II a Marii Bri­ta­nii în seri­i­le Chan­nel 5 Insi­de Buc­kin­gham Pala­ce și Insi­de Win­d­sor Cas­tle. De ase­me­nea, actri­ța român­că este supra­vie­țu­i­toa­rea unui atac tero­rist în spec­ta­co­lul BU21, de Stu­art Sla­de, care se joa­că la Tra­fal­gar Stu­di­os.

Este recu­nos­că­toa­re pen­tru fie­ca­re rol pri­mit și spu­ne că suc­ce­sul nu este nici­de­cum influ­en­țat de locul în care te-ai năs­cut. S‑a con­frun­tat cu dile­me­le ori­că­rui om care își pără­seș­te țara pen­tru o via­ță mai bună și este hotă­râ­tă să împăr­tă­șeas­că expe­rien­ța ei de pes­te hota­re și în Româ­nia.

Într-un inter­viu pen­tru For­bes Roma­nia, Roxa­na Lupu poves­tea des­pre ple­ca­rea din Româ­nia:

Am ple­cat în 2013. În acel an, pe 7 sau 8 iulie, aveam sus­ți­ne­rea tezei de doc­to­rat, iar pe 10 – bile­tul de avion spre Lon­dra. Am ales să plec, pen­tru oport­u­ni­tă­ți­le de aco­lo, fiind­că mereu mi-am dorit mai mult. Am sim­țit că voi rata ceva mare, dacă rămân în țară. Nu a fost o deci­zie ușoa­ră. Toți cei care plea­că sunt apă­sați de un sen­ti­ment de vino­vă­ție și se întrea­bă, în per­ma­nen­ță, de ce situ­a­ția din Româ­nia nu le poa­te adu­ce satis­fac­ție. Am por­nit pe acest drum ală­tu­ri de soțul meu, Nicho­las Lupu. Ne-am cău­tat amân­doi locuri de mun­că. Eu am lucrat o vre­me ca actor la Lon­don Bri­d­ge Expe­rien­ce and Lon­don Tombs, o atrac­ție turis­ti­că înspă­i­mân­tă­toa­re. Apoi la Nespres­so și la Ral­ph Lau­ren. Trep­tat, am înce­put să-mi caut agent și să merg la diver­se audi­ții.”

Con­ti­nu­a­rea, în jurnalemigrant.com

Citiți și: Roxa­na Lupu, actri­ţa care s‑a con­sa­crat la Lon­dra în roluri de regi­ne şi prinţe­se. „Părea une­ori ire­al că o inter­pre­tez pe regi­na Angli­ei“


MN: Des­pre Maes­trul Nicho­las Lupu, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat mai mul­te arti­co­le AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele