Pufuleți sau sare?! 50% din produse nu sunt recomandate școlarilor și preșcolarilor, datorită conținutului mare de sare!

0
438

Info­Cons — Aso­ci­a­ție pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor a rea­li­zat un stu­diu pe pro­du­se tip sna­c­ks-uri / pufu­leți ce se regă­sesc pe pia­ța din Româ­nia.

În cadrul stu­di­u­lui au fost ana­li­za­te 16 pro­du­se, ce au urmă­to­rii pro­du­că­tori sau dis­tri­bu­i­tori:

- SC Car­re­fo­ur Româ­nia SA,
— Star Foo­ds E.M S.R.L.,
— Kau­fland Româ­nia SCS,
— Pho­e­ni­xy SRL,
— Best Foo­ds Prod. SRL,
— S.C. Matias S.R.L.,
— S.C. Româ­nia Hiper­mar­chet S.A.,
— Mega Ima­ge SRL.

1.Din punc­tul de vede­re al numă­ru­lui de E‑uri (adi­tivi dife­riți), ​numă­rul adi­ti­vi­lor ali­men­tari vari­a­ză între 1 și 6 adi­tivi.

- 6,25% din pro­du­se, con­țin 6 adi­tivi,
— 12,5% din pro­du­se, con­țin 3 adi­tivi,
— 6,25% din pro­du­se, con­țin 1 adi­tivi.

2. Din punc­tul de vede­re al tipu­ri­lor de adi­tivi ali­men­tari regă­siți în aces­te pro­du­se:

- E621- mono­glu­ta­mat de sodiu – regă­sit în 18,75% din pro­du­se.

Adi­tiv ali­men­tar cu fun­cţie de potenţi­a­tor de aro­mă. Este sarea de sodiu a aci­du­lui glu­ta­mic. Pen­tru uz indus­tri­al, se obţi­ne prin fer­men­ta­ţie bac­te­ri­a­nă din mela­să. Glu­ta­ma­tul mono­so­dic se uti­li­zea­ză pen­tru a accen­tua aro­ma şi gus­tul natu­ral al ali­men­te­lor. Glu­ta­ma­ţii con­fe­ră gus­tul „umami”, con­si­de­rat ca fiind al cin­ci­lea gust de bază, ală­tu­ri de cel dul­ce, acru, sărat şi amar. Se poa­te adă­u­ga în ori­ce ali­ment, inclu­siv în bău­turi alco­o­li­ce sau neal­co­o­li­ce în pro­porţie de până la 1%, per­mi­ţând ast­fel micşo­ra­rea can­ti­tă­ţii nece­sa­re de sare. O pro­porţie mai mare de 1% nu va putea accen­tua mai mult gus­tul, dar poa­te să‑l dena­tu­re­ze. Une­le stu­dii au evi­denţi­at un potenţi­al neu­ro­to­xic al glu­ta­ma­ţi­lor asu­pra copi­i­lor şi chiar asu­pra adulţi­lor, în timp ce alte stu­dii nu. Totu­şi, potenţi­a­lul neu­ro­to­xic este real, deo­a­re­ce glu­ta­ma­tul (ca şi aspar­ta­tul din Aspar­tam) este un neu­ro­trans­mi­ţă­tor, iar barie­ra sang­vi­nă cere­bra­lă, care asi­gu­ră pro­te­cţia cre­ie­ru­lui de toxi­ne şi neu­ro­trans­mi­ţă­tori în exces nu este sufi­cient dezvol­ta­tă la copii, iar la adulţi poa­te să nu pro­te­je­ze toa­te zone­le cere­bra­le sau să fie dete­ri­o­ra­tă. Ast­fel, glu­ta­ma­tul se trans­for­mă într‑o aşa-numi­tă exci­toto­xi­nă, care sti­mu­lea­ză exce­siv neu­ro­nii, distrugându‑i. Mono­glu­ta­ma­tul de sodiu este foar­te folo­sit în pate­u­ri­le vege­ta­le.

Des­cri­e­re efec­te secun­da­re: În gene­ral nu se pro­duc efec­te secun­da­re, adi­ti­vul fiind con­si­de­rat sigur de către Comi­sia comu­nă a expe­rţi­lor Orga­ni­za­ţi­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ţii şi Orga­ni­za­ţi­ei pen­tru Agri­cul­tu­ră şi Ali­men­ta­ţie. Sunt însă une­le per­soa­ne care acu­ză amorţe­a­lă, slă­bi­ciu­ne, tre­mu­ră­turi, ameţeli, dureri de cap şi pal­pi­ta­ţii („Sin­dro­mul res­ta­u­ran­tu­lui chi­ne­zesc”), sau chiar pro­ble­me res­pi­ra­to­rii, ata­curi de pani­că, schim­bări bru­ş­te de dis­po­zi­ţie, hipe­rac­ti­vi­ta­te, grea­ţă etc.

Con­train­di­ca­tii: DA.

Des­cri­e­re con­train­di­ca­tii: Unii cer­ce­tă­tori japo­nezi core­lea­ză con­su­mul exce­siv şi înde­lun­gat de glu­ta­ma­ţi cu une­le boli dege­ne­ra­ti­ve ale cre­ie­ru­lui şi ochi­lor.

Uti­li­za­bil pen­tru copii: NU.
Des­cri­e­re uti­li­za­re copii: Nu este per­mis în ali­men­te­le des­ti­na­te suga­ri­lor şi copi­i­lor mici.

- E330 — acid citric – regă­sit în 18,75% din­tre pro­du­se.

Adi­tiv ali­men­tar din cate­go­ria regu­la­to­ri­lor de aci­di­ta­te, fiind uti­li­zat şi ca aro­ma­ti­zant. Potenţea­ză efec­tul anti­o­xi­danţi­lor şi geli­fi­canţi­lor şi con­tri­bu­ie la for­ma­rea emul­si­i­lor. În mod natu­ral, aci­dul citric se găseş­te în fie­ca­re celu­lă vie. Pen­tru uz indus­tri­al se obţi­ne prin fer­men­ta­rea mela­sei sau zahă­ru­lui în pre­zenţa muce­ga­i­u­lui Asper­gi­l­lus niger. Se uti­li­zea­ză în can­ti­tă­ţi­le pre­vă­zu­te de reţe­te în pro­du­se pe bază de fruc­te, legu­me, lap­te, în ule­iuri şi gră­simi nee­mul­sio­na­te şi emul­sio­na­te, pro­du­se de pani­fi­ca­ţie, pati­se­rie, cofe­tă­rie etc., cât şi în pro­du­se des­ti­na­te suga­ri­lor şi copi­i­lor mici sănă­toşi, în can­ti­tă­ţi pre­vă­zu­te de reţe­te.

Uti­li­za­bil pen­tru copii: DA
Des­cri­e­re uti­li­za­re copii: Acest adi­tiv este admis in ali­men­te­le pen­tru copii, in limi­te­le impu­se.

E160c - extract de ardei roșu – regă­sit în 18,75% din­tre pro­du­se.

Adi­tiv ali­men­tar din cate­go­ria colo­ranţi­lor natu­rali, obţi­nut din ardei roşu — Cap­si­cum annu­um. Con­fe­ră culoa­re roşu închis, fiind uti­li­zat atât pen­tru fun­cţia de colo­rant, cât şi pen­tru cea de aro­ma­ti­zant, în doze­le pre­vă­zu­te de reţe­te. Este uti­li­zat în cârna?i, sala­muri, pate­uri.

Con­train­di­ca­tii: Nespe­ci­fi­cat
Uti­li­za­bil pen­tru copii: Nespe­ci­fi­cat.

E631 — ino­zi­nat diso­dic — regă­sit în 6,25% din­tre pro­du­se.

Adi­tiv ali­men­tar cu rol de potenţi­a­tor de aro­mă. Este sarea de sodiu a aci­du­lui ino­zi­nic. Pen­tru uz indus­tri­al, se obţi­ne prin fer­men­ta­ţia bac­te­ri­a­nă a zaha­ru­ri­lor sau din car­ne sau sar­di­ne, putând avea deci ori­gi­ne vege­ta­lă sau ani­ma­lă. Ino­zi­na­ţii nu con­fe­ră gus­tul „umami” spe­ci­fic glu­ta­ma­ţi­lor, dar au capa­ci­ta­tea de a potenţa mul­te aro­me şi gus­turi natu­ra­le, per­mi­ţând ast­fel micşo­ra­rea can­ti­tă­ţii nece­sa­re de sare. Se uti­li­zea­ză în can­ti­tă­ţi­le pre­vă­zu­te de reţe­te în toa­te tipu­ri­le de pro­du­se ali­men­ta­re, inclu­siv în bău­turi alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce.

Con­train­di­ca­tii: DA

Des­cri­e­re con­train­di­ca­tii: Per­soa­ne­le ast­ma­ti­ce şi cele sufe­rin­de de gută, reu­ma­tism, cal­culi renali sau bili­ari ar tre­bui să evi­te acest adi­tiv, care se des­com­pu­ne în puri­ne, sub­stanţe pre­cur­soa­re ale aci­du­lui uric.
Uti­li­za­bil pen­tru copii: NU.
Des­cri­e­re uti­li­za­re copii: Nu este per­mis în ali­men­te­le des­ti­na­te suga­ri­lor şi copi­i­lor mici.

- E627 — gua­ni­lat diso­dic – regă­sit în 6,25% din­tre pro­du­se

Adi­tiv ali­men­tar cu rol de potenţi­a­tor de aro­mă. Este sarea de sodiu a aci­du­lui gua­ni­lic, un acid natu­ral, com­po­nent al aci­du­lui ribo­nu­cleic. Pen­tru uz indus­tri­al, se obţi­ne din droj­die sau din sar­di­ne, putând avea deci ori­gi­ne vege­ta­lă sau ani­ma­lă. Gua­ni­la­ţii nu con­fe­ră gus­tul „umami” spe­ci­fic glu­ta­ma­ţi­lor, dar au capa­ci­ta­tea de a potenţa mul­te aro­me şi gus­turi natu­ra­le, per­mi­ţând ast­fel micşo­ra­rea can­ti­tă­ţii nece­sa­re de sare. Se uti­li­zea­ză în can­ti­tă­ţi­le pre­vă­zu­te de reţe­te în toa­te tipu­ri­le de pro­du­se ali­men­ta­re, inclu­siv în bău­turi alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce.

Con­train­di­ca­tii: DA

Des­cri­e­re con­train­di­ca­tii: Per­soa­ne­le ast­ma­ti­ce şi cele sufe­rin­de de gută, reu­ma­tism, cal­culi renali sau bili­ari ar tre­bui să evi­te acest adi­tiv, care se des­com­pu­ne în puri­ne, sub­stanţe pre­cur­soa­re ale aci­du­lui uric.

Uti­li­za­bil pen­tru copii: NU.

Des­cri­e­re uti­li­za­re copii: Nu este per­mis în ali­men­te­le des­ti­na­te suga­ri­lor şi copi­i­lor mici

- E327 — lac­tat de cal­ciu —  regă­sit în 6,25% din­tre pro­du­se.

Sarea de cal­ciu a aci­du­lui lac­tic (E270), un acid natu­ral pro­dus de bac­te­rii în ali­men­te­le fer­men­ta­te. Toa­te ali­men­te­le fer­men­ta­te sunt foar­te boga­te în acid lac­tic. Este obţi­nut comer­ci­al prin fer­men­ta­ţia bac­te­ri­a­nă pe ami­don şi mela­să. De ase­me­nea, este pro­dus în can­ti­tă­ţi mari în intes­ti­nul gros de către bac­te­ri­i­le pro­prii.

Uti­li­za­bil pen­tru copii: NU.

Des­cri­e­re uti­li­za­re copii: D- sau DL- lac­ta­ţii (ste­re­o­izo­meri) nu sunt per­miși în ali­men­te­le des­ti­na­te suga­ri­lor și copi­i­lor mici, deo­a­re­ce aceş­tia nu şi-au dezvol­tat încă enzi­me­le cores­pun­ză­toa­re în ficat care să meta­bo­li­ze­ze aces­te for­me de lac­ta­ţi.

- E476 — poli­ri­ci­no­leat de poli­gli­ce­rol - regă­sit în 6,25% din­tre pro­du­se.

Adi­tiv ali­men­tar cu rol de sta­bi­li­za­tor şi emul­ga­tor, obţi­nut din poli­gli­ce­rol şi ulei din arbo­re­le de ricin. Se uti­li­zea­ză în spe­cial în pro­du­se de cofe­tă­rie pe bază de cacao şi cio­co­la­tă, în emul­sii şi pas­te tar­ti­na­bi­le cu conţi­nut de până la 41%grăsime şi în sosuri pen­tru sala­te.

Uti­li­za­bil pen­tru copii: NU

Des­cri­e­re uti­li­za­re copii: Nu este per­mis în ali­men­te des­ti­na­te suga­ri­lor şi copi­i­lor mici.

Din punc­tul de vede­re al can­ti­tă­ții de sare:

Con­ți­nu­tul de sare vari­a­ză între 0,2- 2,5g/100g. Con­form Ordi­nu­lui nr. 1.563 din 12 sep­tem­brie 2008, pen­tru apro­ba­rea Lis­tei ali­men­te­lor nere­co­man­da­te preş­co­la­ri­lor şi şco­la­ri­lor şi a prin­ci­pi­i­lor care stau la baza unei ali­men­ta­ţii sănă­toa­se pen­tru copii şi ado­les­cenţi, al Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, pro­du­se­le cu can­ti­ta­tea de sare de pes­te 1,5 g/100g sunt nere­co­man­da­te șco­la­ri­lor si pre­ș­co­la­ri­lor.

50% din pro­du­se­le ana­li­za­te depă­șesc can­ti­ta­tea maxi­mă admi­să, nece­sa­ră în con­su­mul  zil­nic al unui copil.

În ceea ce pri­veș­te con­ți­nu­tul de fibre,  aces­tea vari­a­ză între  1,04 — 4,5 g/100g, fiind men­țio­na­tă pe 93,75% din eti­che­te­le pro­du­se­lor.

Din punc­tul de vede­re al aler­ge­ni­lor:
68,75% din­tre pro­du­se au men­țio­nat tipu­ri­le de aler­geni ce se găsesc în pro­du­se. Aces­tea fiind: Lac­to­ză, Zer, Caș­ca­val, Grâu, Glu­ten, Ara­hi­de, Alu­ne de pădu­re, Țeli­nă, Sul­fiți, Lupin.

Din punc­tul de vede­re al valo­ri­lor nutri­țio­na­le:
Valo­ri­le nutri­țio­na­le vari­a­ză între 427- 528 kcal/100g.

Con­form Ordi­nu­lui nr. 1.563 din 12 sep­tem­brie 2008, pen­tru apro­ba­rea Lis­tei ali­men­te­lor nere­co­man­da­te preş­co­la­ri­lor şi şco­la­ri­lor şi a prin­ci­pi­i­lor care stau la baza unei ali­men­ta­ţii sănă­toa­se pen­tru copii şi ado­les­cenţi al Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, nece­sa­rul zil­nic de calo­rii pen­tru copii este:

Vâr­stă copii Calo­rii kcal/100g
1–3 ani 1.300
4–6 ani 1.800
7–10 ani 2.400


Man­ga­lia News, 08.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply