Proiect inedit al Liceului Tehnologic ‘Ion Bănescu’ din Mangalia, împreună cu compania Leroy Merlin

0
538

Anul șco­lar 2019–2020 a debu­tat cu un pro­iect ine­dit pen­tru Lice­ul Teh­no­lo­gic Ion Băne­scu din Man­ga­lia. Com­pa­nia Leroy Mer­lin a dema­rat pro­iec­tul ”Repa­răm și reno­văm, ca mai bine să-nvă­țăm!’’. Acest pro­iect se adre­sea­ză unui număr de cinci elevi care nu au posi­bi­li­ta­tea de a face nave­ta și con­stă în repa­ra­rea insta­la­ți­i­lor elec­tri­ce și sani­ta­re în două spa­ții de caza­re, cât și reno­va­rea și dota­rea aces­to­ra cu mobi­li­er și elec­tro­ca­s­ni­ce.

Pro­pu­ne­rea deru­lă­rii pro­iec­tu­lui în Man­ga­lia a apar­ți­nut doam­nei ing. Lia­na Naum, pre­șe­din­te­le Comi­te­tu­lui Națio­nal Român pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, fili­a­la Con­stan­ța, o bună cunos­că­toa­re a pro­ble­ma­ti­cii comu­ni­tă­ții, un ini­ția­tor și un par­te­ner de nădej­de în ceea ce pri­veș­te deru­la­rea unor pro­iec­te la nive­lul uni­tă­ții noas­tre șco­la­re.

Ini­ția­ti­va deru­lă­rii pro­iec­tu­lui în par­te­ne­ri­at cu Lice­ul Teh­no­lo­gic Ion Băne­scu a avut‑o Com­pa­nia Leroy Mer­lin, prin tri­mi­sul spe­cial, dom­nul Mihai Mun­tea­nu.

Le mul­țu­mim tutu­ror celor impli­cați și ne dorim și alte par­te­ne­ri­a­te împre­u­nă.

Direc­tor, prof. Bara­baș Vir­gi­ni­ca,

Con­si­li­er de ima­gi­ne, prof. Șem­șe­din Danie­la. 


Man­ga­lia News, 17.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele