Programul ”Antreprenor Diaspora, Hai Acasă”, episodul 2: Simona Ciobanu și salonul ei de întinerire

0
390

Adri­a­na Arghi­res­cu: Din ciclul “Am întâl­nit români deș­tepți și cu ini­ția­ti­vă”, vă poves­tesc astăzi des­pre Simo­na Cio­ba­nu, o feme­ie cura­joa­să și între­prin­ză­toa­re, care a des­chis o afa­ce­re cu fon­duri euro­pe­ne în Iași, care are toa­te pre­mi­se­le să se dezvol­te fru­mos. Simo­na a acce­sat o finan­ța­re de 40.000 euro și a des­chis un salon de înti­ne­ri­re cu laser Ali­zee, o teh­no­lo­gie revo­lu­țio­na­ră de care vor bene­fi­cia mulți locu­i­tori ai Iași­u­lui. Am lucrat și lucrez împre­u­nă cu Simo­na, pen­tru ca acest busi­ne­ss să reu­șeas­că.

 

COMENTARII:

Simo­na Cio­ba­nu: Va mul­tu­mesc mult pen­tru apre­ci­e­re, doam­na Arghi­res­cu! Impor­tant este ca se da o san­sa prin aces­te fon­duri, poa­te asa se intorc mai multi oameni des­tepti aca­sa. Asa se chea­ma pro­iec­tul, nu? ☺

Lau­ra Lau­ra: Simo­na, in vii­to­rul apro­pi­at sa-ți des­chizi un cabi­net și la Con­stan­ta!👍👏

Epi­so­dul 1 din seri­a­lul dedi­cat Pro­gra­mu­lui ”Antre­pre­nor Dias­po­ra, Hai Aca­să!”, poa­te fi vizio­nat AICI.


Man­ga­lia News, 17.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply