Prima zi de școală, în anii 70–80… Din amintirile lui Bogdan-Radu Brînzan

0
317

Pri­ma zi de școa­lă, în anii 70–80…

Pri­ma zi de școa­lă însem­na obli­ga­to­riu uni­for­mă nouă, ghi­o­z­dan nou, pan­tofi noi, buche­tul de garoa­fe amba­la­te într‑o hâr­tie albă sau gri des­chis, cu emble­ma ver­de ”Cod­lea”. În cla­să ne întâm­pi­na chi­pul lui Ceau­șes­cu, dea­su­pra celor două table de scris, în vari­an­ta ”într‑o ure­che”, sau cu două urechi, fiind­că se pare că unul din­tre apro­pi­ați îi atră­se­se aten­ția asu­pra por­tre­tu­lui cu o ure­che și îl schim­ba­se.

Apoi, băn­ci­le din lemn, cu un scâr­țâit spe­ci­fic al sca­u­ne­lor, când se raba­tau. Gea­mu­ri­le care erau întregi la înce­pu­tul anu­lui, dar care mul­te din­tre ele nu apu­cau sfâr­și­tul, fiind spar­te de mingi de fotbal șuta­te în cla­să, sau la ora de sport, de-afa­ră.

Ne făleam cu pena­re­le chi­ne­zești, com­par­ti­men­ta­te, cu închi­ză­tori cu mag­net, impri­ma­te cu per­so­na­je din dese­ne ani­ma­te, sau cu ani­mă­lu­țe, cu sti­lo­u­ri­le chi­ne­zești cu peni­ță sufla­tă cu aur la 100 de lei buca­ta, ascuți­to­ri­le chi­ne­zești după care aler­gam prin libră­rii să ne între­gim colec­ți­i­le. Aștep­tam să mă reîn­tâl­nesc cu cole­gii, să le poves­tesc ce am făcut în vacan­ță, ce locuri am mai vizi­tat cu părin­ții. Pri­ma zi însem­na emo­ția întâl­ni­rii cu doam­na învă­ță­toa­re, apoi după câți­va ani cu unii pro­fe­sori care mi-erau dragi.

Ne bucu­ram că pri­ma zi era de obi­cei mai scur­tă, ple­cam aca­să cu alți colegi pe care îi lăsam pe drum, eu locu­ind cel mai depar­te de școa­lă. Înce­pea un nou an, cu mate­rii noi, cu note, teze, cu griji, la care tatăl meu îmi spu­nea mereu ”e cea mai fru­moa­să peri­oa­dă  a vie­ții, ăstea nu‑s griji”… Și după ani, am rea­li­zat câtă drep­ta­te avea…

Bogdan-Radu Brîn­zan, sep­tem­brie 2019.


Man­ga­lia News, 10.09.2019. (foto gene­ric: inter­net).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele