Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că va fi prelungită înregistrarea pe votstrainatate.ro până în data de 15 septembrie 

0
435

Pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă a anun­țat că, în ședin­ța de guvern de joi, va adop­ta o ordo­nan­ță de urgen­ță prin care va fi pre­lun­gi­tă, până în data de 15 sep­tem­brie, înre­gis­tra­rea pe votstrainatate.ro pen­tru ca româ­nii să poa­tă vota la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le fie prin cores­pon­den­ță, fie pen­tru a fi înscriși pe lis­te în țara în care locu­iesc. 

Viori­ca Dăn­ci­lă a spus că „Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a depus la Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral al Guver­nu­lui un pro­iect de ordo­nan­ță de urgen­ță care pre­ve­de că ter­me­nul de înre­gis­tra­re a cetă­țe­ni­lor români ca ale­gă­tori în stră­i­nă­ta­te se fina­li­zea­ză în data de 15 sep­tem­brie 2019”.

Și în acest caz, pre­mi­e­rul îl acu­ză pe pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis pen­tru blo­ca­rea acti­vi­tă­ții guver­nu­lui.

Din cau­za blo­ca­ju­lui cre­at de pre­șe­din­te­le Iohan­nis, Guver­nul Româ­ni­ei nu a putut da ordo­nan­ța de urgen­ță pen­tru sta­bi­li­rea unui nou ter­men de înre­gis­tra­re pen­tru votul din dias­po­ra, însă acest pro­iect de act nor­ma­tiv va fi supus de urgen­ță adop­tă­rii Guver­nu­lui în ședin­ța de mâi­ne”, a pre­ci­zat ea.

În plus, deși mier­curi a fost ulti­ma zi de înscri­e­re a româ­ni­lor din stră­i­nă­ta­te la votul pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le, Viori­ca Dăn­ci­lă a anun­țat că „în aces­te con­di­ții, con­du­ce­rea AEP a luat hotă­rârea de a men­ți­ne apli­ca­ția des­chi­să înre­gis­tră­ri­lor”. (digi24.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply