Premieră națională: Banda desenată a devenit oră obligatorie în școală, datorită graficianului Mihai Ionuț Grăjdeanu, originar din Mangalia! [AUDIO]

1
479

AUDIO Ban­da dese­na­tă – mate­rie obli­ga­to­rie în școa­lă!

Pre­mie­ră națio­na­lă: Ban­da dese­na­tă a deve­nit oră obli­ga­to­rie în școa­lă, dato­ri­tă gra­fi­cia­nu­lui Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, ori­gi­nar din Man­ga­lia! O meto­dă de pre­da­re mai în glu­mă, mai în seri­os, face par­te acum din pro­gra­ma șco­la­ră.

Salut! Eu sunt un autor de benzi dese­na­te. Sunt mulți cre­a­tori de povești în lumea noas­tră: scri­i­tori, dese­na­tori sau pic­tori. Toți au pute­rea de a crea, pe o sim­plă  foa­ie sau plan­șă albă, pro­pri­i­le povești. O să-ți spun un secret … aces­te povești prind via­ță!

Fie­ca­re case­tă din pagi­ni­le de ban­dă dese­na­tă pe care le vom face sunt defapt o poar­tă sau o intra­re către lumea poveș­ti­lor. Doar cei care cre­ea­ză povești știu acest lucru, este o ade­va­ra­tă lume în care totul este posi­bil! Aici putem pătrun­de cu toții și ne putem întâl­ni cu mul­te per­so­na­je, putem călă­tori ori­un­de ne duce ima­gi­na­ția și putem crea ori­ce dorim. Este lumea noas­tră!

În ben­zi­le dese­na­te per­so­na­je­le se miș­că, gân­desc și vor­besc. Cu aju­to­rul instru­men­te­lor de scris, cre­io­nul sau sti­lo­ul spe­cial, putem scrie și dese­na poves­tea pe care o dorim.

Cei care citesc aces­te povești, scri­se sau dese­na­te, tre­bu­ie să pătrun­dă în tai­ne­le sale pen­tru a putea des­chi­de poar­ta către acea lume … numai un autor poa­te cre­ea o poar­tă către lumea poveș­ti­lor!”Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, autor de benzi dese­na­te, ini­ția­to­rul ore­lor de ban­dă dese­na­tă în școli.

repor­taj de Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.

foto: colec­ție Mihai I. Grăj­dea­nu.


MN: Bra­vo, Ionuț, Feli­ci­tări, Mădă­li­na! Sun­teți cei mai buni! Mă mân­dresc cu voi, dra­gi­lor! Tra­ian Lupu, pro­fe­so­rul de Desen din Man­ga­lia care a văzut scân­te­i­le de geniu în ochii ele­vu­lui de gim­na­ziu Mihai Ionuț Grăj­dea­nu și l‑a încu­ra­jat să con­ti­nue cu ori­gi­na­le­le sale benzi dese­na­te, pe care le rea­li­za încă de pe atunci cu mult talent și mare pro­fun­zi­me!


Man­ga­lia News, 14.09.2019. (sur­sa: Radio Româ­nia Cul­tu­ral).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Ce rau imi pare ca nu a fost moda in scoli si in anii tre­cuti ca, ar fi fost copi­ii mei genii, am incer­cat o publi­ca­tie in ’87, ’88 si nu am pri­mit incu­ra­jari. Mult suc­ces lui M I Graj­dea­nu, ne man­drim ca este roman, l‑am ascul­tat si la ap de radio, cu mare pla­ce­re !

Leave a Reply