Pregătiri pentru plaje spectaculoase! „Schimbările se vor vedea din toamna lui 2020!”

0
197

Turiș­tii și con­stăn­țe­nii mai au de aștep­tat, cel puțin o vară, până când vor admi­ra pla­je mai late și mai spec­ta­cu­loa­se pe lito­ra­lul româ­nesc. În pre­zent, se fac pre­gă­ti­ri­le, sunt soli­ci­ta­te avi­ze­le și auto­ri­za­ți­i­le, urmând ca lucră­ri­le de lăți­re a pla­je­lor și con­so­li­da­re a fale­ze­lor – pen­tru zone­le pen­tru care au fost sem­na­te deja con­trac­te­le! – să fie dema­ra­te cel mai pro­ba­bil din 2020.

Pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re a zonei cos­ti­e­re este în deru­la­re. Admi­nis­tra­ția Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea Lito­ral des­fă­șoa­ră pro­iec­tul finan­țat cu bani euro­peni – au fost alo­ca­te pes­te 600 de mili­oa­ne de euro – și potri­vit pla­nu­ri­lor, lito­ra­lul româ­nesc urmea­ză să fie trans­for­mat com­plet! După cum a pre­ci­zat Hris­tu Uzun, direc­to­rul ABADL, pen­tru „Cuget Liber”, pla­je­le urmea­ză să fie înăl­ța­te față de nive­lul actu­al și vor avea lățimi de apro­xi­ma­tiv 120 – 130 metri, în Mama­ia, și de până la 100 metri în Efo­rie.

După ce pe par­cur­sul verii au fost sem­na­te con­trac­te­le de atri­bu­i­re a lucră­ri­lor pen­tru rea­bi­li­ta­rea zone­lor cuprin­se în faza I a pro­iec­tu­lui, în pre­zent se fac pre­gă­ti­ri­le pen­tru dema­ra­rea lor, fiind strân­se avi­ze­le și auto­ri­za­ți­i­le.

În aceas­tă eta­pă sunt cuprin­se cinci loturi, con­trac­te­le au fost sem­na­te pen­tru majo­ri­ta­tea, mai este lotul de la Efo­rie, în cazul căru­ia lici­ta­ția a fost con­tes­ta­tă în instan­ță. În cazul celor­lal­te loturi, se pre­gă­tesc lucră­ri­le, e posi­bil une­le să încea­pă până la sfâr­și­tul lui 2019, dar res­tul vor dema­ra anul vii­tor. Sunt lucrări de amploa­re, de dura­tă, dar schim­bă­ri­le vor fi vizi­bi­le din toam­na lui 2020”, a afir­mat direc­to­rul Hris­tu Uzun.

Cât pri­veș­te „trans­for­mă­ri­le” ce vor fi puse în apli­ca­re pe lito­ral, Hris­tu Uzun a deta­li­at: „Pe lotul Edi­ghi­ol și Peri­bo­i­na va fi rea­li­za­tă repa­ra­ție capi­ta­lă; la Edi­ghi­ol va fi făcut un dig în mare, de exem­plu. Lotul Mama­ia are o lun­gi­me de apro­xi­ma­tiv 7 kilo­me­tri, din zona Flo­ra până în cam­ping, spre Năvo­dari. Aici vor fi înni­si­pa­te pla­je­le, care în pre­zent au între 40 – 50 metri lăți­me. Sunt și zone cu dune, unde lăți­mea ajun­ge la 70 metri. După rea­bi­li­ta­re, vor avea o lăți­me de 120 – 130 metri. De ase­me­nea, pla­je­le vor fi ridi­ca­te, pe toa­tă lun­gi­mea. Al tre­i­lea lot vizea­ză con­so­li­da­rea fale­zei de la Cazi­no­ul Con­stan­ța. Lucră­ri­le vor fi rea­li­za­te pe o lun­gi­me de 790 de metri. Este o zonă care are nevo­ie de con­so­li­dări, căci la fie­ca­re furt­u­nă se pră­bu­șeș­te. Urmea­ză lotul Agi­gea, unde va fi con­so­li­da­tă fale­za și vor fi înni­si­pă­ri în une­le por­țiuni.

Lotul Efo­rie, care vizea­ză 6900 de metri lini­ari, este o zonă sen­si­bi­lă, care tre­bu­ie pro­te­ja­tă. Aici, lun­gi­mea pla­jei va varia între 90 și 100 metri, în con­di­ți­i­le în care, în pre­zent, sunt por­țiuni fără pla­jă. Pen­tru acest lot încă nu a fost sem­nat con­trac­tul, exis­tă o con­tes­ta­ție în instan­ță”.

Între timp, repre­zen­tan­ții ABADL au pus pe hâr­tie și pro­iec­te­le pen­tru con­ti­nu­a­rea lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re în sudul lito­ra­lu­lui. „Pro­iec­te­le au fost anun­ța­te pe SEAP, se așteap­tă vali­da­rea din par­tea ANAF, urmând să fie scoa­se la lici­ta­ție. Faza res­pec­ti­vă vizea­ză pla­je­le din Cos­ti­nești, Man­ga­lia cu toa­te sta­țiu­ni­le și 2 Mai”, a adă­u­gat repre­zen­tan­tul Ape­lor Româ­ne.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele