PERLE LA BAC 2019. Ce au putut să scrie unii elevi în lucrarea de Bacalaureat la Limba și literatura română

0
487

Per­le Bac 2019. Pro­ba de Lim­ba şi Lite­ra­tu­ra Româ­nă a Baca­la­u­re­a­tu­lui a pus şi în 2019 ima­gi­na­ția ele­vi­lor la mare încer­ca­re. Așa cum era de aștep­tat și în acest an ele­vii au scris în lucră­ri­le lor o serie nesfâr­și­tă de per­le.

Exper­ții sunt de păre­re că aces­te per­le nu ar tre­bui să ne amu­ze, ci din con­tră să ne îngri­jo­re­ze. Tot mai mulți elevi s‑au obiș­nu­it să memo­re­ze meca­nic rezu­ma­te și ese­uri, ast­fel în cât atunci când sunt puși în fața lucră­rii, aceștia nu sunt capa­bili să for­mu­le­ze fra­ze logi­ce și coe­ren­te.

”Con­sta­tăm că pro­fi­lul inte­lec­tu­al al soci­e­tă­ţii s‑a schim­bat. Ele­vii din ziua de azi nu mai citesc. Ei şi-au pier­dut sen­si­bi­li­ta­tea şi nu mai ştiu să inter­pre­te­ze mesa­je­le pro­fun­de sau medi­ta­ti­ve ale lite­ra­tu­rii. Tră­im într‑o cri­ză acu­tă a inte­re­su­lui pen­tru lec­tu­ră şi într‑o peri­oa­dă în care copi­ii sunt influ­enţa­ţi de sub­cul­tu­ra pro­mo­va­tă de emi­siu­ni­le TV, atra­ge atenţia un pro­fe­sor de Lim­ba Româ­nă.

Iată ce au putut să scrie unii elevi în lucra­rea de baca­la­u­re­at la Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă:

Sec­venţa dată ara­tă că ăla era cam fri­cos şi nu vrea să se facă de cacao în faţa lumii. Asta vrea să ara­te că e bine să spui ce crezi”. „Ves­ti­men­ta­ţia era şme­che­ră şi apar­te ară­ta că are bani. Banii l‑au aju­tat să aibe ţoa­le tră­s­net.”

Este să ţii un dis­curs dacă ai de câş­ti­gat ceva. Alt­fel nu se meri­tă să vor­beşti ca fra­ie­rul pen­tru niş­te oameni care nu te ascul­tă.”

Tex­tul cere să vor­besc des­pre dis­curs şi eu nu ştiu. Dar citez niş­te fra­ze de unde reie­se cuvâ­tul dis­curs.”

Ora­tor înseam­nă să fii bun la oral, de ambe­le părţi.” „Căci eu ucid şi ochi şi flori şi amo­rul meu de plumb”. Baco­via accen­tu­ea­ză că se simţea ucis de soci­e­ta­te şi că vro­ia şi el să se uci­dă. Artis­tul este pre­dis­pus la sui­cid.”

Per­le Bac 2019. Care au fost per­le­le ele­vi­lor în acest an

Bla­ga face par­te din seria pro­za­to­ri­lor care a reu­şit să impre­sio­ne­ze cu este­ti­ca urâ­tu­lui şi că se sătu­ra­se de urât şi vrea ceva mai fru­mos în via­ţa lui.”

E bine să se ştie că ăştia au greşit exer­ci­ţi­ul. Nu exis­tă per­spec­ti­vă nara­ti­vă, tex­tul apa­rţi­ne genu­lui dra­ma­tic, iar doam­na la cla­să a zis că o să avem indi­ca­ţi­i­le sce­ni­ce. În fie­ca­re an se greşeş­te?”

Lapo­nei îi plă­cea via­ţa, voia alt băr­bat în via­ţa ei, nu un pros­tă­nac ca Cryp­to.”

Soa­re­le înseam­nă înă­lţi­me în lumea coche­tă, fiinţa gin­ga­şă voia să coche­te­ze ca Ela, ca Oti­lia, ca Vito­ria Lipan.”

Eu voi ţine dis­cur­suri enor­me la facul­ta­te, deo­a­re­ce aşa am auzit că e bine, dacă le ţii iei note mari.”

Eli­a­de a trans­mis prin Plumb mul­tă tris­teţe, dar Baco­via accen­tu­ea­ză sin­gu­ră­ta­tea că e sigu­ră, ori­ce om care sufe­ră e sin­gur aşa ca Eli­a­de.”

Riga era ramo­lit şi prost nu prea ştia cum să o cuce­reas­că pe prinţe­sa Soa­re­lui.”

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Alte ”per­le” ale ele­vi­lor:

- Împă­ra­tul avea o gră­di­nă și în fund, un măr.
- Ini­ma este împăr­ți­tă în doua atri­cu­le și doua tes­ti­cu­le.
- Zoe și Tipă­tes­cu se iubeau pe la spa­te.
- Ion Cre­an­ga s‑a năs­cut între anii 1887–1889.
- Liviu Rebrea­nu când a scris roma­nul era puțin tro­ti­lat.
- Poe­tul își așteap­tă iubi­ta ca împre­u­nă să cutre­mu­re o bar­că.
- Ilie Cutiu era bote­zat buză de iepu­re deo­a­re­ce un iepu­re vio­lent i‑a luat buza și a mestecat‑o.
- În Chi­na tră­ieș­te foar­te mul­tă lume care mănân­că o abu­n­den­ță de orez, se înche­ie la gât și a inven­tat guma de la capă­tul cre­io­nu­lui.
- Harap Alb era feme­ie se îmbră­ca în alb și semă­na cu Miha­e­la Rădu­les­cu.
- Bivo­lul a furat branza in cioc si a fugit cu ea in copac.
- Citind, se mai dezvol­ta si omul la cre­ier si acu­mu­lea­za mate­rie pri­ma.
- Rascoa­la de la Bobal­na a ince­put pe un deal si s‑a ter­mi­nat in 1438.
- La sesi­za­rea lui Ham­let, un con­trol ino­pi­nat a con­sta­tat ca e ceva putred in Dane­mar­ca.
- Mos Dani­la sta pe vine sa prin­da vul­tu­rii de pene.
- Leba­da moa­re de cate ori can­ta.
- Lapus­nea­nu s‑a tinut de cuvant cand a zis ”De ma voi scu­la, pre multi am sa popesc si eu!”, dova­da ca azi cel mai intil­nit nume este Popes­cu.
- Cre­ie­rul este un organ oare­cum indis­pen­sa­bil capu­lui.
- Este bine sa mai si cites­ti, decat sa tai frun­za la caini degea­ba.
- Lati­na cla­si­ca este o lim­ba moar­ta, care nu se poa­te vor­bi decat in scris.
- Saha­ra se afla ase­za­ta pe un nisip uscat, lip­sa apei avand in zona o pre­zen­ta sta­tor­ni­ca.
- Cris­to­fel Columb a ple­cat in Ame­ri­ca unde s‑a insu­rat cu o bas­ti­noa­sa.
- In cunos­cu­ta bala­da Miorita,sunt des­cri­se cate­va intam­plari in care sunt impli­ca­te doi cri­mi­nali, o oaie tur­na­toa­re, si un cio­ban ce sochea­za prin pros­tia lui.
- Toma Ali­mos era viteaz pt. ca cu o mana con­du­cea calul, cu o mana isi tinea mate­le si cu o mana se batea cu Manea.
- Capi­ta­la SUA este Casa Alba.
- Moro­me­te ple­ca­se in excur­sie sa van­da cere­a­le­le.
- Feme­i­le rama­neau aca­sa in loc de bar­bati.
- Antarc­ti­ca este un con­ti­nent alb din cau­za zape­zi­lor care nu se mai topesc oda­ta.
- Via­ta albi­ne­lor e pri­mej­du­i­ta mereu de insec­te ca: tan­ta­rul, vies­pea, soa­re­ce­le si ursii care se urca in fagi unde sunt albi­ne­le stranse in colo­nii si depun mie­re.
- In padu­ri­le Ama­zo­ni­ei tra­ies­te o jun­gla fio­roa­sa.
- Din­tre cele cinci scri­sori tri­mi­se de Emi­ne­scu, pri­ma este con­si­de­ra­ta a tre­ia.
- In Scri­soa­rea a tre­ia se des­fa­soa­ra bata­lia de la Rovi­nari.
- Poe­mul Mio­ri­ta cir­cu­la pe baza ora­la, adi­ca nu a fost scri­sa, din moti­ve teh­ni­ce.
- Ani­ma­le­le sal­ba­ti­ce tra­iesc in padu­rea zoo­lo­gi­ca.
- Dato­ri­ta fap­tu­lui ca Lapus­nea­nu chi­nu­ia pe boieri tain­du-le nasul, ure­chi­le, mai­ni­le, etc, el le‑a deve­nit anti­pa­tic aces­to­ra.
- La batra­ne­te impa­ra­tul nas­te un fecior.
- Vito­ria, pe lan­ga cali­ta­tea de mama avea si pe cea de tata, cali­ta­te care este mult mai difi­cil de inde­pli­nit.
- Podul de la Dro­be­ta Tur­nu-Seve­rin, a fost con­stru­it de Apo­l­lo­dor din Damasc, al carui picior se mai vede si astazi.


Man­ga­lia News, 21.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply