Patrimoniu100. Patrimoniu pentru următorul secol” — Concurs de fotografie dedicat echipelor de cadre didactice și elevi de gimnaziu sau liceu

0
339

Patrimoniu100. Patri­mo­niu pen­tru urmă­to­rul secol” — Con­curs de foto­gra­fie dedi­cat echi­pe­lor de cadre didac­ti­ce și elevi de gim­na­ziu sau liceu. Regu­la­ment.

Con­cur­sul se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 23 sep­tem­brie – 23 octom­brie 2019, onli­ne, pe pagi­na de Face­bo­ok a pro­iec­tu­lui și pe pagi­na web www.patrimoniu100.ro

Pri­ma eta­pă a pro­iec­tu­lui Patrimoniu100, finan­țat de Guver­nul Româ­ni­ei prin Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le în cadrul pro­gra­mu­lui de pro­iec­te, mani­fes­tări și acțiuni dedi­ca­te Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri (1918–2018) și al Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al, s‑a coa­gu­lat în jurul unei cam­pa­nii națio­na­le de con­ști­en­ti­za­re și edu­ca­re pri­vind nece­si­ta­tea pro­te­jă­rii patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral națio­nal și a com­ba­te­rii van­da­lis­mu­lui asu­pra monu­men­te­lor isto­ri­ce.

Oda­tă cu relu­a­rea pro­iec­tu­lui, posi­bi­lă prin co-finan­ța­rea lui de către Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal (AFCN), INCFC își pro­pu­ne să gene­re­ze o schim­ba­re de ati­tu­di­ne, dezvol­tând rezul­ta­te­le obți­nu­te în pri­ma eta­pă a pro­iec­tu­lui. Pro­iec­tul se adre­sea­ză atât ele­vi­lor de gim­na­ziu și de liceu, cât și edu­ca­to­ri­lor aces­to­ra – pro­fe­sori de isto­rie, geo­gra­fie, arte plas­ti­ce, pro­fe­sori diri­ginți.

Pro­iec­tul des­fă­șu­rat în 2019 con­ți­ne, prin­tre acti­vi­tă­ți­le de for­ma­re și infor­ma­re, orga­ni­za­rea unui con­curs de foto­gra­fii pen­tru echi­pe de elevi (ciclul gim­na­zi­al și liceal) și cadre didac­ti­ce, cu tema­ti­ca obiec­ti­ve­lor de patri­mo­niu imo­bil.

Con­cur­sul se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 23 sep­tem­brie – 23 octom­brie 2019, onli­ne pe pagi­na de Face­bo­ok a pro­iec­tu­lui și pe pagi­na web www.patrimoniu100.ro.

Juri­za­rea se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 23 – 25 octom­brie 2019. În data de 25 octom­brie 2019 vor fi selec­ta­te cele mai bune 10 foto­gra­fii, con­form cri­te­ri­i­lor foto­gra­fi­ce (com­po­zi­ţie, cro­ma­ti­că, înca­dra­re, res­pec­ta­rea temei, emo­ție, poves­te etc), din care cele mai bune 3 foto­gra­fii vor fi pre­mi­a­te. Pre­mi­i­le con­stau în apa­ra­te foto în valoa­re de 1000–2100 lei.

Foto­gra­fi­i­le fina­liș­ti­lor vor fi expu­se în luna noiem­brie 2019, la sedi­ul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le.

Vă invi­tăm să con­sul­tați / des­căr­cați vari­an­ta inte­gra­lă a regu­la­men­tu­lui aces­tui con­curs pen­tru a afla cri­te­ri­i­le și moda­li­ta­tea de înscri­e­re.

Regu­la­ment-con­curs-Patri­mo­niu­100

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re, vă rugăm să ne con­tac­tați la adre­sa de e‑mail: [email protected]


Man­ga­lia News, 25.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply