Parcare nouă în municipiul Mangalia. Cine va executa lucrările (document)

1
464

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia a atri­bu­it prin pro­ce­du­ră sim­pli­fi­ca­tă con­trac­tul „Lucrări de exe­cu­ţie pri­vind obiec­ti­vul de inves­ti­ţii Sis­te­ma­ti­za­re zona blo­curi B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, zona Casa Tine­re­tu­lui“, soci­e­tă­ţii Cucor SRL. Valoa­rea con­trac­tu­lui este de 801.642,68 de lei.

Potri­vit con­trac­tu­lui, se vor exe­cu­ta 4 par­ca­je orga­ni­za­te, cu o capa­ci­ta­te tota­lă de 94 de locuri. Calea de acces cu lăţi­mea de 5 m se racor­dea­ză la intra­re şi ieşi­re din DN 39, şosea­ua Con­stanţei, dar acce­sul poa­te fi rea­li­zat şi prin ale­i­le caro­sa­bi­le exis­ten­te în veci­nă­ta­tea blo­cu­ri­lor. Supra­fa­ţa tota­lă caro­sa­bi­lă este de 2.797 mp, iar supra­fa­ţa tro­tu­a­re­lor şi ale­i­lor pie­to­na­le este de 408 mp.

Aces­tea vor fi rea­li­za­te cu un sis­tem ruti­er alcă­tu­it din stra­turi: 18 cm îmbră­că­min­te din beton de ciment cla­sa BcR 3,5; hâr­tie Kraft 160 g/mp/folie poli­e­ti­le­nă; 2cm nisip de pro­te­cţie; 15 cm pia­tră spar­tă cu împă­na­re; 7 cm strat izo­la­tor de nisip. Ale­i­le pie­to­na­le pro­iec­ta­te se vor exe­cu­ta din:10 cm îmbră­că­min­te din beton de ciment cla­sa C8/10;5 cm nisip. Înca­dra­rea se va rea­li­za cu bor­duri din beton de 10 x 15 cm, aşe­za­te pe fun­da­ţie de beton de 10 x 20 cm. Scur­ge­rea ape­lor se va rea­li­za gra­vi­ta­ţio­nal, la bor­du­ra, prin diri­ja­rea aces­to­ra spre gei­ge­ri­le exis­ten­te la blo­cu­ri­le Blg, B4g, C2g. Între blo­cu­ri­le Clg şi C2g, ape­le vor fi diri­ja­te gra­vi­ta­ţio­nal în spa­te­le blo­cu­lui B2g, iar de aco­lo se vor des­căr­ca în spa­ţi­ul ver­de exis­tent.

Eta­pe­le de tra­sa­re sunt: iden­ti­fi­ca­rea bor­ne­lor topo exis­ten­te şi cre­a­rea unei reţe­le de spri­jin în zonă; tra­sa­rea axu­lui pro­iec­tat; mate­ria­li­za­rea pe teren a axu­lui pro­iec­tat cu aju­to­rul ţăru­şi­lor; ampla­sa­rea de ţăru­şi mar­tori la punc­te­le carac­te­ris­ti­ce.

Man­ga­lia-par­cari-docu­ment

Con­ti­nu­a­rea, în ziuaconstanta.ro, 13.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Dnu­le pri­mar, nu va lasati.…. Dis­tru­geti ora­sul asta pana la capa­tul man­da­tu­lui.
    Poa­te daca v‑ati mis­ca in sfar­sit pe teren ati obser­va sea­ra ca locul unde faceti dv par­ca­re este plin de copi­la­si feri­ci­ti ce alear­ga liberi.
    Macar aici nu tre­bu­ie sa mear­ga la scoa­la pe par­tea caro­sa­bi­la fiind­ca ati dis­trus tro­tu­a­re­le ca in juma­ta­te de oras.
    Daca tot vor­bim de pro­iec­te inseam­na ca sunt bani.…. De ce nu luati in sea­ma si nevo­i­le gra­di­ni­te­lor de exem­plu?
    Tri­mi­teti-va la un ince­put de an un subal­tern la o des­chi­de­re de an de gra­di­ni­ta sa auzi­ti cum se plang admi­nis­tra­to­rii ca nu pri­mesc bani sa moder­ni­ze­ze locu­ri­le unde copii nos­tri stau tot con­tra­cost.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele