ORAȘUL CÂNTĂ — Programul celor peste 250 de evenimente muzicale ce au loc în București, ca extindere a Festivalului Internațional George Enescu. Contribuie și Cantus Mundi

0
165

ORAȘUL CÂNTĂ — Pro­gra­mul celor pes­te 250 de eve­ni­men­te muzi­ca­le ce au loc în Bucu­rești, ca extin­de­re a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal Geor­ge Ene­scu. Con­tri­bu­ie și Can­tus Mun­di

PROGRAM 19 — 22 sep­tem­brie 2019

Ora­șul cân­tă ofe­ră bucu­reș­te­ni­lor o extin­de­re a pro­iec­te­lor muzi­ca­le ale Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal Geor­ge Ene­scu prin pes­te 250 de eve­ni­men­te muzi­ca­le necon­ven­țio­na­le, ce vor avea loc în par­curi, muzee, cen­tre comer­ci­a­le și clă­diri de biro­uri din toa­te col­țu­ri­le Bucu­rești­u­lui. Ora­șul cân­tă invi­tă publi­cul la spec­ta­co­le, con­cer­te cora­le sau instru­men­ta­le și reci­ta­luri sus­ți­nu­te de pes­te 2.000 de copii și tineri din Pro­gra­mul Națio­nal Can­tus Mun­di, pre­cum și de artiști invi­tați.

Acce­sul publi­cu­lui la eve­ni­men­te­le des­fă­șu­ra­te în cadrul pro­gra­mu­lui Ora­șul cân­tă este liber.

Pro­gram 19 — 22 sep­tem­brie 2019

·       Joi, 19 sep­tem­brie                

12:00 – 12:30 – Gre­en Gate

            Reci­tal instru­men­tal – per­cu­ție și acom­pa­ni­a­ment,

             Inter­preți: Robert Mihai Nițu, Andrei Ius­tin Pre­da și  Sorin Cris­tea-Baro­ti..

13:00 – 13:30 – Ore­gon Park

Corul „Alle­gret­to”, Bucu­rești

19:00 – 20:30 – Bibli­o­te­ca Cen­tra­lă Uni­ver­si­ta­ră „Carol I”, Aulă

Can­tus Mun­di Uni­que Expe­rien­ce —  coru­ri­le Can­tus Mun­di și mem­brii Coru­lui    Națio­nal de Came­ră „Madri­gal – Marin Con­stan­tin”                      

·       Vineri, 20 sep­tem­brie

13:00 – 13:30 –  Tim­puri Noi Squ­a­re

Corul „Con­so­nan­ce”, Bucu­rești

Reci­tal pian — Ale­xia Dănă­ți­că

Reci­tal pian — Abel Cor­ban

13:00 – 13:30 – Flo­reas­ca Busi­ne­ss Park       

Reci­tal pian

             Inter­preți: Andra Valean, Sanzia­na Tarc, David Lup

Reci­tal pian și vio­lon­cel — Raul Vălean

·       Sâm­bă­tă, 21 sep­tem­brie

11:00 – 12:30 – Muze­ul Națio­nal al Țăra­nu­lui Român

            „Fan­fa­ra de copii din Cio­că­nești”, Călă­rași

12:00 – 13:00 – Mega Mall

Corul „Voci Dobro­ge­ne”, Tul­cea

        Corul „Anas­ta­sis”, Târ­go­viș­te

12:30 – 13:30 – Mall Pro­men­a­da

        Corul „Con­so­nan­țe”, Timi­șoa­ra

Coru­ri­le reu­ni­te „Ascens”, „Stea­ua Spe­ran­ței” și corul Șco­lii Nr. 45 „Titu Mai­o­res­cu, Bucu­rești

13:00 – 14:00 – Mall AFI Cotro­ceni

Corul „Pri­e­te­nii cân­tă­reți”, Săce­le, Bra­șov

        Corul „Pas­tia”, Foc­șani       

13:30 – 14:30 – Sun Pla­za

Corul „Euther­pe”, Arad

Corul „Soli Deo Glo­ria”, Arad

17:00 – 18:30 – Par­cul Cir­cu­lui de Stat

Orches­tra „Con­cer­ti­no”, Bacău

Corul „Euther­pe”, Arad

Corul „Soli Deo Glo­ria”, Arad

17:00 – 18:30 – Par­cul Tine­re­tu­lui

        Corul „Con­so­nan­țe”, Timi­șoa­ra

Coru­ri­le reu­ni­te „Ascens”, „Stea­ua Spe­ran­ței” și corul Șco­lii Nr. 45 „Titu Mai­o­res­cu, Bucu­rești

19:00 – 20:30 – Bibli­o­te­ca Cen­tra­lă Uni­ve­si­ta­ră „Carol I” – Sta­tu­ie

Corul „Pri­e­te­nii cân­tă­reți”, Săce­le, Bra­șov

        Corul „Pas­tia”, Foc­șani       

20:00 – 21:30 – Muze­ul Națio­nal „Geor­ge Ene­scu”

Corul „Voci Dobro­ge­ne”, Tul­cea

        Corul „Anas­ta­sis”, Târ­go­viș­te

20:00 – 21:30 – Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne (Str. Nico­lae Cre­țu­les­cu nr. 8)

Corul „Can­ti­a­mo”, Târ­go­viș­te

·       Dumi­ni­că, 22 sep­tem­brie

12:00 – 13:00 – Mega Mall

      Corul „Con­so­nan­țe”, Timi­șoa­ra

      Corul „Pri­e­te­nii cân­tă­reți”, Săce­le, Bra­șov

      Stre­et music

12:30 – 13:30 – Mall Pro­men­a­da

      Corul „Euther­pe”, Arad

      Corul „Soli Deo Glo­ria”, Arad

13:00 – 14:00 – Mall AFI Cotro­ceni

Corul „Voci Dobro­ge­ne”, Tul­cea

        Corul „Anas­ta­sis”, Târ­go­viș­te

13:30 – 14:30 – Sun Pla­za

Coru­ri­le reu­ni­te „Ascens”, „Stea­ua Spe­ran­ței” și corul Șco­lii Nr. 45 „Titu Mai­o­res­cu, Bucu­rești,

        Corul „Pas­tia”, Foc­șani.

17:00 – 18:30 – Par­cul Cir­cu­lui de Stat

        Corul „Can­ti­a­mo”, Târ­go­viș­te,

       „Fan­fa­ra de copii din Cio­că­nești”, Călă­rași,

        Corul „Anas­ta­sis”, Târ­go­viș­te.

17:00 – 18:30 – Par­cul Tine­re­tu­lui

Orches­tra „Con­cer­ti­no”, Bacău,

Corul „Pas­tia”, Focș Coru­ri­le reu­ni­te „Ascens”, „Stea­ua Spe­ran­ței” și corul Șco­lii Nr. 45 „Titu Mai­o­res­cu, Bucu­rești.

Pro­gra­mul eve­ni­men­te­lor des­fă­șu­ra­te în Ora­șul cân­tă va fi upda­tat peri­o­dic și poa­te suferi  modi­fi­cări.

Ora­șul cân­tă este un pro­iect dezvol­tat de Pro­gra­mul Națio­nal Can­tus Mun­di, prin Corul Națio­nal de Came­ră „Madri­gal — Marin Con­stan­tin”, ca pro­gram aso­ci­at Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal Geor­ge Ene­scu 2019. Ora­șul Cân­tă este des­fă­șu­rat de Can­tus Mun­di Bucu­rești, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, prin PROEDUS – Cen­trul de Pro­iec­te Edu­ca­țio­na­le și Spor­ti­ve.

Par­te­neri: CBRE Româ­nia, Muze­ul Națio­nal „Geor­ge Ene­scu”, Muze­ul Națio­nal al Țăra­nu­lui Român, Bibli­o­te­ca Cen­tra­lă Uni­ver­si­ta­ră „Carol I”, Gale­ria Gala­te­ca, Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne, Muze­ul Națio­nal al Satu­lui „Dimi­trie Gusti”, Pro­men­a­da, Mega Mall, Sun Pla­za, AFI Cotro­ceni.

Par­te­neri media: Actu­a­li­ta­tea muzi­ca­lă, AgențiadeCarte.ro, Ager­pres, Boo­khub, Cața­ven­cii, Ceaș­ca de cul­tu­ră, feeder.ro, 4arte.ro, Itsy Bit­sy FM, Metro­po­tam, plat­for­ma Calendarevenimente.ro, Radio Bucu­rești FM, Raf­tul cu idei, SENSOTV.RO, Soci­e­ta­tea Muzi­ca­lă, Zile și Nopți Bucu­rești.

Des­pre Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal Geor­ge Ene­scu

Ajuns la cea de‑a XXIV‑a edi­ție, Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal Geor­ge Ene­scu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 31 august-22 sep­tem­brie 2019. În săli­le de con­cer­te din Bucu­rești, vor urca pe sce­nă pes­te 2.500 din­tre cei mai valo­roși muzi­cieni ai lumii, având 50 de națio­na­li­tăți și vor fi pre­zen­ta­te 84 de con­cer­te și reci­ta­luri. Edi­ția din acest an a fes­ti­va­lu­lui tota­li­zea­ză 34 de pre­zen­țe în pre­mie­ră în Româ­nia: 25 de artiști, prin­tre care Marion Coti­l­lard, Kiril Petren­ko, Mit­su­ko Uchi­da și nouă din­tre cele mai bine cota­te orches­tre din lume. Edi­ția 2019 a Fes­ti­va­lu­lui Ene­scu își așteap­tă publi­cul la Sala Mare a Pala­tu­lui, Ate­ne­ul Român, Sala Radio și la Sala Mică a Pala­tu­lui la con­cer­te și reci­ta­luri gru­pa­te în jurul a șase mari sec­țiuni: „Mari orches­tre ale lumii”, „Con­cer­te­le de la mie­zul nop­ții”, „Reci­ta­luri și con­cer­te came­ra­le”, „Muzi­ca seco­lu­lui XXI”, „Mozart Week in Resi­den­ce” și „Foru­mul Inter­națio­nal al Com­po­zi­to­ri­lor”. De ase­me­nea, vor avea loc con­cer­te și eve­ni­men­te în Pia­ța Fes­ti­va­lu­lui, con­fe­rin­țe, lan­sări de dis­curi și de car­te, spec­ta­co­le extra­or­di­na­re.

Pen­tru mai mul­te deta­lii: https://www.festivalenescu.ro/

Des­pre Can­tus Mun­di

Pro­gra­mul Can­tus Mun­di Bucu­rești (insti­tu­it prin Hotă­rârea nr. 285/ 17.05.2018 a Con­si­li­u­lui Gene­ral al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești) se des­fă­șoa­ră pen­tru dezvol­ta­rea miș­că­rii cora­le din Capi­ta­lă, ast­fel încât, în peri­oa­da urmă­toa­re, 300 de noi coruri să reu­neas­că pes­te 9.000 de copii și tineri bucu­reș­te­ni, moti­vați să fie par­te a unei miș­cări cul­tu­ra­le pres­ti­gi­oa­se și inclu­zi­ve. Can­tus Mun­di Bucu­rești este imple­men­tat în cadrul Pro­gra­mu­lui Națio­nal Can­tus Mun­di și se des­fă­șoa­ră în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, prin PROEDUS – Cen­trul de Pro­iec­te Edu­ca­țio­na­le și Spor­ti­ve.

Pro­gra­mul Națio­nal Can­tus Mun­di este cel mai mare pro­gram de inte­gra­re soci­a­lă prin muzi­că din Româ­nia, ini­țiat în 2011 de repu­ta­tul diri­jor Ion Marin și deru­lat ală­tu­ri de mem­bri ai Coru­lui Națio­nal de Came­ră „Madri­gal – Marin Con­stan­tin”. După 8 ani de acti­vi­ta­te, Pro­gra­mul Națio­nal Can­tus Mun­di a adu­nat sub umbre­la sa pes­te 1.300 de coruri. Pes­te 45.700 de copii, ală­tu­ri de diri­jo­rii lor, par­ti­ci­pă la pro­mo­va­rea cân­tu­lui coral pe întreg cuprin­sul țării, depă­șind bari­e­re­le lega­te de etnie, con­di­ție soci­a­lă și capa­ci­tăți fizi­ce sau psi­hi­ce, con­stru­ind ast­fel nuclee cul­tu­ra­le com­ple­xe, atât de nece­sa­re pen­tru revi­ta­li­za­rea soci­e­tă­ții noas­tre.

Des­pre CBRE Româ­nia

CBRE Gro­up, Inc. (NYSE: CBRE), Fort­u­ne 500 și S&P 500 cu sedi­ul cen­tral în Los Ange­les este cea mai mare com­pa­nie de ser­vi­cii comer­ci­a­le și inves­ti­ții în real esta­te din lume, pe baza veni­tu­ri­lor din 2018. Com­pa­nia are pes­te 90.000 de anga­jați (fără a inclu­de afi­li­a­ții), răs­pun­de nevo­i­lor dezvol­ta­to­ri­lor imo­bi­li­ari și deser­veș­te pro­pri­e­tari și chi­ri­ași prin inter­me­di­ul celor pes­te 480 de biro­uri (exclu­zând fili­a­le­le) din întrea­ga lume. În Româ­nia, CBRE este lider al seg­men­tu­lui de comer­ci­al real esta­te și ofe­ră o gamă extin­să de ser­vi­cii inte­gra­te, inclu­siv admi­nis­tra­re și coor­do­na­re de tranzac­ții și mana­ge­ment de pro­iec­te, ser­vi­cii de Design and Build, mana­ge­men­tul pro­pri­e­tă­ții, admi­nis­tra­rea inves­ti­ți­i­lor, eva­lu­a­re, închi­ri­e­re de pro­pri­e­tăți, con­sul­tan­ță stra­te­gi­că, vân­zări de pro­pri­e­tăți, ser­vi­cii ipo­te­ca­re și ser­vi­cii de dezvol­ta­re.  Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, vă rugăm acce­sați www.cbre.ro.


Man­ga­lia News, 19.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele