OPINII Turismul românesc pe litoral — dorim să‑l aducem la standarde similare celor de afară, dar ce facem în acest sens?

1
359

Bună ziua! Vă tri­mit o adre­să trans­mi­să către Minis­te­rul Turis­mu­lui, care sper să vă inte­re­se­ze, fiind­că dis­cu­tăm des­pre turis­mul româ­nesc pe lito­ral, pe care dorim să‑l adu­cem la stan­dar­de simi­la­re celor de afa­ră, dar nu facem nimic în acest sens. Dim­po­tri­vă. Vă mul­țu­mesc pen­tru aten­ție! Cu sti­mă.

”Am ales anul aces­ta să îmi petrec câte­va zile pe lito­ra­lul nos­tru, depar­te de aglo­me­ra­ția din Mama­ia. Și m‑am orien­tat către Hote­lul Opal, din Cap Auro­ra, cla­sat cu 3*. Tre­când pes­te veș­ni­ce­le ambu­te­ia­je din Efo­rie Nord, infras­truc­tu­ra fiind la pământ, ca pes­te tot în țară, când am ajuns la hotel am întâm­pi­nat pri­ma pro­ble­mă. Nu erau locuri de par­ca­re, paz­ni­cul a dat din umeri și m‑a încu­ra­jat, spu­nân­du-mi că până mâi­ne, când vor ple­ca unii turiști aca­să, nu am nicio șan­să să găsesc. M‑a îndru­mat să o par­chez într-un gira­to­riu, pe iar­bă, de alt­fel așa am și făcut, nea­vând solu­ții.

Recep­țio­ne­re­le ne-au pri­mit cu ama­bi­li­ta­te, ne-au ofe­rit o came­ră cu vede­re la mare, fapt pe care l‑am apre­ciat. În schimb, decep­ție, când am pre­lu­at came­ra. Baia foar­te mică, cu gre­sia și o faian­ța pro­ba­bil din anii 90, cu un spa­țiu extrem de îngust pen­tru duș, fără cabi­nă, doar cu un spa­țiu deli­mi­tat cu niș­te dra­pe­rii obo­si­te și mur­da­re și insta­la­ția veche.

A venit momen­tul cinei. Am fost pro­fund decep­țio­nat, chiar de la umi­lin­ța la care eram supuși la intra­rea în res­ta­u­rant. O coa­dă imen­să de oameni ce aștep­tau să le fie sca­na­te car­te­le­le de acces. Mi s‑a părut o meto­dă total nepo­tri­vi­tă, pro­ba­bil nu auzi­se­ră încă de sis­te­mul modern al bră­ță­ri­lor. Mân­ca­rea era adu­să și deba­ra­sa­tă de niș­te chel­neri extrem de tineri, copii de liceu prac­tic, nepro­fe­si­o­niști, unul era chiar ban­da­jat la un deget, total nei­gie­nic. Meni­ul extrem de slab și prost pre­gă­tit, roși­i­le erau reci­cla­te, totul super­fi­ci­al, far­fu­ri­i­le spă­la­te doar sub un jet. Sucul era bote­zat cu apă. La micul dejun ni s‑au ser­vit pari­zer, cre­n­vuști, care erau deja închiși la culoa­re, ema­nau un miros urât, sala­muri iefti­ne, iar într‑o zi am regă­sit sala­ta orien­ta­lă ser­vi­tă cu o sea­ră îna­in­te. În 4 zile au fost schim­ba­te doar pro­soa­pe­le mici.

Cu alte cuvin­te, ser­vi­ci­i­le sunt depar­te de a se ridi­ca la cla­si­fi­ca­rea de 3*. Dar pre­țu­ri­le sunt con­for­me cu nive­lul de cla­si­fi­ca­re. Nu știu cum au obți­nut aces­te ste­le, dar este clar că va fi nece­sa­ră o ree­va­lu­a­re.

Și nu este un caz izo­lat. Ace­leași pro­ble­me le-am auzit de la alți pri­e­te­ni cazați în Saturn, Mama­ia. Dis­cre­pan­țe­le față de hote­lu­ri­le din alte zone ale țării, mai ales din zone­le monta­ne, pe care tot anul aces­ta le-am vizi­tat sunt imen­se, în schimb pre­țu­ri­le sunt de top pe lito­ral, fapt inac­cep­ta­bil.

Un alt aspect: La Hotel Mera, de 4*, bos­che­ții din fața gar­du­lui erau de 1 m, plini de gunoa­ie. Nu se poa­te așa ceva! Și-au con­stru­it for­tă­rea­ța și nu îi mai inte­re­sea­ză ce e la 1m de gard. Aspec­tul era ori­bil. N‑am văzut un asper­sor nică­ieri, în schimb am văzut coșuri de gunoi rugi­ni­te, pli­ne, cu guno­i­ul căzut lân­gă, mul­tă mize­rie, alei dis­tru­se, șose­le și tro­tu­a­re dete­ri­o­ra­te, lăsa­te așa din anii 80.

Lito­ra­lul ara­tă ori­bil, se mer­ge pe ide­ea că lumea vine ori­cum, banii se chel­tu­ie, alt­ce­va nu mai con­tea­ză. Dacă vrem să schim­băm ceva în bine, tre­bu­ie să nu mai accep­tăm în pri­mul rând, apoi să luăm pro­ble­ma în mână și să reme­di­em, repa­răm, îmbu­nă­tă­țim tot ce tre­bu­ie. Numai așa ne vom mân­dri cu un turism civi­li­zat și apre­ciat chiar și de stră­ini. V‑am scris în spe­ran­ța că veți declan­șa ceva și, impli­cit, se va pro­du­ce și schim­ba­rea în bine”.

Cu res­pect, Bogdan-Radu Brîn­zan.


Man­ga­lia News, 03.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Nu va fi turism la nivel occi­den­tal pana cand nu se con­stru­ies­te o autos­tra­da sau o sosea adi­tio­na­la. Cu ata­tea posi­bi­li­tati, ata­tea fon­duri euro­pe­ne, chiar nu se poa­te con­strue o autos­tra­da sau macar o ama­ra­ta de sosea in plus, care sa decon­ges­tio­ne­ze tra­fi­cul? Macar pe bucati si tot ar fi ceva… Asta fiind pro­ble­ma cea mai mare. In rest, fie­ca­re sa incer­ce sa isi faca patra­ti­ca lui de trea­ba.
    Refe­ri­tor la tine­re­tul care lucrea­za la ser­vit in res­ta­u­rant: nu ati auzit ca Roma­nia se con­frun­ta cu o cri­za majo­ra de for­ta de mun­ca? chiar mi se pare o idee buna sa incu­ra­jezi tine­re­tul sa lucre­ze, plus ca se potri­ves­te foar­te bine vacan­ta lor de vara cu sezo­nul esti­val. In alte tari lumea mun­ces­te de la var­ste fra­ge­de si este foar­te comun sa vezi elevi de liceu pres­tand diver­se munci, nu numai in tim­pul vacan­te­lor dar si sea­ra sau wee­ken­duri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele