NOI INFORMAŢII DESPRE URMĂRIREA FISCALĂ A ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE

0
350

NOI INFORMAŢII DESPRE URMĂRIREA FISCALĂ A ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE.

Eugen Teo­do­ro­vici, minis­trul Finanţe­lor, a decla­rat, joi, că pes­te un mili­on de români s‑au înscris până în pre­zent în Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al şi a menţio­nat că măsu­ri­le pro­pu­se în cazul dias­po­rei sunt opţio­na­le, vizând debi­ro­cra­ti­za­rea şi îmbu­nă­tă­ţi­rea rela­ţi­ei cu sta­tul.

Ide­ea este ace­ea de a sim­pli­fi­ca foar­te mult şi de a debi­ro­cra­ti­za prac­tic încă o zonă a ANAF şi mai ales pen­tru a îmbu­nă­tă­ţi rela­ţia sta­tu­lui pe zona de Fisc cu româ­nii care tră­iesc în afa­ra ţării. Tre­bu­ie menţio­nat de la înce­put că este o ches­tiu­ne opţio­na­lă şi este o măsu­ră care să îi spri­ji­ne pe româ­nii care doresc, opţio­nal, să se înre­gis­tre­ze în sis­te­mul pe care noi îl avem deja sta­bi­lit din 2018 la nivel naţio­nal, acest sis­tem, acest Spa­ţiu Vir­tu­al în care deja pes­te un mili­on de români s‑au înscris. Este un număr foar­te mare, dacă ţinem cont că la înce­pu­tul anu­lui 2018 erau, cred, sub 250.000 de români în acest sis­tem. Este, prac­tic, o pro­pu­ne­re pen­tru cei care tră­iesc în afa­ra ţării de a folo­si un ast­fel de sis­tem, de a se înro­la în acest sis­tem dacă doresc. Şi dacă acest lucru se doreş­te, atunci, prin amba­sa­de şi con­su­la­te, ei pri­mesc ace­le paro­le pen­tru a intra în sis­tem, pen­tru a nu mai veni până în ţară pen­tru a lua aces­te paro­le. E o sim­pli­fi­ca­re, spu­nem noi, radi­ca­lă. Şi este un mij­loc de comu­ni­ca­re între stat şi con­tri­bu­a­bil”, a ară­tat minis­trul Teo­do­ro­vici într‑o decla­ra­ţie acor­da­tă pre­sei.

El a menţio­nat că o mică par­te a mass-media a “inter­pre­tat ero­nat” ini­ţi­a­ti­va şi a sub­li­ni­at că ast­fel de măsuri s‑au luat “în toa­te sta­te­le euro­pe­ne civi­li­za­te”.

Sunt prac­tici euro­pe­ne pe care şi noi le apli­căm în Româ­nia. Aceas­ta a fost ace­ea­şi tac­ti­că de a dez­in­for­ma româ­nii — şi mai ales româ­nii din afa­ra ţării -, cum a fost şi în cazul ace­lei direc­ti­ve euro­pe­ne care tre­bu­ia transpu­să în Româ­nia, cu sume de bani tri­mi­se în ţară, unde s‑a spus în mod ero­nat şi total min­ci­nos că cine­va doreş­te să impo­zi­te­ze ace­le sume tri­mi­se în ţară. Nu, este obli­ga­ţie, o obli­ga­ţie euro­pea­nă, pen­tru ca ace­le sume tri­mi­se în ţară pes­te un anu­mit prag să fie menţio­na­tă pro­ve­nienţa, pen­tru a evi­ta acti­vi­tă­ţi de tero­rism”, a spus el.

Con­tri­bu­a­bi­lii per­soa­ne­le fizi­ce vor putea acce­sa în Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al (SPV) noi docu­men­te, pre­cum decla­ra­ţii de înre­gis­tra­re fis­ca­le, evi­denţa cre­anţe­lor fis­ca­le, noti­fi­cări sau cer­ti­fi­ca­te de rezi­denţă, oda­tă cu extin­de­rea ser­vi­ci­i­lor SPV, a anu­nţat, mier­curi, Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce (MFP).

Citiți con­ti­nu­a­rea în cugetliber.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply