Mioara Gram: La Mangalia, pe undele prieteniei — iulie, 2019 (II și III). Albume FOTO

0
1161

Mioa­ra Gram: La Man­ga­lia, pe unde­le pri­e­te­ni­ei — iulie, 2019 (II și III). Pri­ma par­te a foto­re­por­ta­ju­lui de la acest eve­ni­ment de excep­ție, am publicat‑o AICI. Astăzi, par­tea a II‑a și a III‑a: ”In pre­zen­ța depli­nă­tă­ții bucu­ri­ei de a ne aven­tu­ra pe valu­ri­le cunoaș­te­rii!”

Pho­tos cour­tesy of Ste­fan Bor­zea. Albu­mul foto II com­plet poa­te fi vizio­nat AICI.

La Man­ga­lia, pe unde­le pri­e­te­ni­ei — iulie, 2019 — par­tea a III‑a:

Din far­me­cul intal­ni­rii si pre­ga­ti­rii spec­ta­co­lu­lui pri­e­te­ni­ei: “De la Vir­tu­al la Real”. Să tră­i­as­că Radio Pro­Dias­po­ra si toti iubi­to­rii aces­tui post de radio!

Albu­mul foto III inte­gral poa­te fi vizio­nat AICI.

UPDATE Mioa­ra Gram: Din nou, apre­ci­e­ri­le noas­tre depli­ne, dra­ga dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu, Tra­ian MN!! Sa tra­ias­ca si zia­rul Man­ga­li­a­News si sa de bucu­re de lumi­na celor mai inal­ta­toa­re eve­ni­men­te! Stiu ca, prin pute­rea uni­ta­tii si a pri­e­te­ni­ei sin­ce­re intre oameni, prin puri­ta­tea moti­va­ti­ei fie­ca­rei actiuni si prin pute­rea ser­vi­rii devo­ti­oa­na­le a ome­ni­rii, se poa­te obti­ne cas­ti­gul cel mai mare in via­ta. In esen­ta, aceas­ta este valoa­re ade­va­ra­ta a unui cas­tig in aceas­ta lume. Am baut din cupa bucu­ri­ei cu aces­ti oameni inzes­trati cu un poten­ti­al neli­mi­tat de cunoas­te­re, daru­i­rie si actiu­ne.

Vor­besc aici de ade­va­ra­tul sens al cunoas­te­rii, cunos­te­rea care duce la iubi­re, de ade­va­ra­tul sens al daru­i­rii, daru­i­rea care duce la inal­ta­re, si de ade­va­ra­tul sens al aciu­nii, actiu­nea care duce la puri­fi­ca­re. Cu cat ne spi­ri­tu­a­li­zam mai mult dorin­te­le, cu atat rezul­ta­tul lor va adu­ce mai mul­ta lumi­na in sufle­te. Stim cu totii ce se intam­pla cu un fas­ci­cul de lumi­na, atunci cand intal­ne­ste un alt fas­ci­cul de lumi­na, in ace­la­si mediu, sau cand o pica­tu­ra de apa intal­ne­ste o alta pica­tu­ra de apa. Aceas­ta s‑a intam­plat la Man­ga­lia si Cluj, in aceas­ta vara.


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici.  Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este și par­te­ner media al pos­tu­lui de Radio Pro­Dias­po­ra. (10.09.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply