Marius Ciobănel, validat consilier local. Aleșii, mustrați de un cetățean, pentru situația dezastruoasă a stațiunilor [VIDEO]

0
491

Edi­ția de Sud: Mari­us Cio­bă­nel, vali­dat con­si­li­er local. Ale­șii, mus­trați de un cetă­țean, pen­tru situ­a­ția dez­as­tru­oa­să a sta­țiu­ni­lor.

Mari­us Cio­bă­nel (PSD) este, înce­pând de astăzi, cel de al nouă­spre­ze­ce­lea con­si­li­er local al Man­ga­li­ei. El a fost vali­dat în aceas­tă func­ție în urma votu­lui în una­ni­mi­ta­te al cole­gi­lor săi, după ce pre­fec­tul jude­țu­lui a con­sta­tat, în luna iulie, înce­ta­rea de drept a man­da­tu­lui lui Ozghiun Mena­bit. În cadrul ace­le­iași ședin­țe, Mari­us Cio­bă­nel l‑a înlo­cu­it pe Ozghiun Mena­bit și în Comi­sia Soci­a­lă.

În ace­eași ședin­ță, con­si­li­e­rii au mai apro­bat un pro­iect de extin­de­re și dota­re a Sec­ți­ei Ambu­la­to­riu din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, în valoa­re de 10,6 mili­oa­ne de lei, sumă din care, în cazul în care pro­iec­tul este eli­gi­bil, pri­mă­ria va tre­bui să plă­teas­că 2%.

La punc­tul Diver­se, a luat cuvân­tul un cetă­țean al Man­ga­li­ei, Adri­an Sto­ian, care i‑a mus­trat pe ale­șii locali pen­tru că nu se impli­că în rezol­va­rea situ­a­ți­ei dez­as­tru­oa­se în care se află sta­țiu­ni­le lito­ra­lu­lui sudic. Aces­ta a venit și cu câte­va zeci de foto­gra­fii dove­di­toa­re și a anun­țat că, în cazul în care situ­a­ția nu se va schim­ba până la pri­mă­va­ră, va pro­tes­ta în spa­ți­ul public, adu­când alte dovezi ale mize­ri­ei în care se scal­dă sta­țiu­ni­le, inclu­siv Man­ga­lia. (sur­sa: editiadesud.ro).


Man­ga­lia News, 10.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele