LUMINA UNIRII: Istoria Timișoarei în trei acte, spectacol de mare anvergură organizat de Asociația Timișoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii

0
240

LUMINA UNIRII: Isto­ria Timi­șoa­rei în trei acte, spec­ta­col de mare anver­gu­ră orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Timi­șoa­ra 2021 — Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii.

Pia­ța Uni­rii din Timi­șoa­ra este, la fina­lul lunii sep­tem­brie, locul de des­fă­șu­ra­re, dar și, în par­te, subiec­tul unui spec­ta­col de mare anver­gu­ră orga­ni­zat de Timi­șoa­ra 2021: Lumi­na Uni­rii.

În trei zile con­se­cu­ti­ve, 27, 28 și 29 sep­tem­brie, înce­pând cu ora 20:30, în Pia­ța Uni­rii vom recrea isto­ria ora­șu­lui, de la înce­pu­tu­ri­le sale și până la momen­tul Uni­rii cu Româ­nia, din 3 august 1919.

Per­so­na­jul prin­ci­pal este Timi­șoa­ra, per­so­ni­fi­ca­tă cu aju­to­rul unei mario­ne­te gigant, care tre­ce prin isto­rie, sufe­ră, se bucu­ră, moa­re și renaș­te. Actori, muzi­cieni, con­cer­te, efec­te de sunet și lumi­nă lumi­nă vor spu­ne poves­tea ora­șu­lui folo­sind întrea­ga Pia­ță a Uni­rii, act cu act, sea­ră cu sea­ră.

”Eve­ni­men­te­le Lumi­nii orga­ni­za­te de Aso­ci­a­ția ”Timi­șoa­ra 2021 – Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii” sunt o serie de trei, plus cere­mo­n­ia de des­chi­de­re din 2021, câte unul în fie­ca­re an, înce­pând cu 2018. Anul tre­cut am montat Lumi­na Liber­tă­ții, iar anul aces­ta pre­zen­tăm Lumi­na Uni­rii. În 2020 vom orga­ni­za Lumi­na Vic­to­ri­ei, urmând ca în 2021 să pre­gă­tim eve­ni­men­tul de des­chi­de­re pen­tru Timi­șoa­ra 2021 – Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii în toa­te cele trei pie­țe cen­tra­le ale ora­șu­lui”, a decla­rat Simo­na Neu­mann, direc­tor exe­cu­tiv al Aso­ci­a­ți­ei ”Timi­șoa­ra 2021 – Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii”.

Spec­ta­to­rii vor par­ti­ci­pa în sea­ra de vineri, 27 sep­tem­brie, la actul I: de la sta­bi­li­rea vetrei ora­șu­lui în mij­lo­cul tere­nu­lui mlăș­ti­noș, până în epo­ca medi­e­va­lă. Ora­șul se va con­strui, va fi ata­cat și cuce­rit de  tru­pe­le oto­ma­ne. Con­cer­tul for­ma­ți­ei Baba Zula din Istan­bul va intro­du­ce spec­ta­to­rii în aceas­tă atmosfe­ră. Umbre­le­le tera­se­lor din pia­ță se vor trans­for­ma în der­viși, iar la fina­lul sce­nei, toa­tă ceta­tea va deve­ni pașa­lâc tur­cesc. Un alt moment mar­cant, ciu­ma din 1738, va ilus­tra ame­nin­ța­rea mor­ții, mai pre­zen­tă atunci decât ori­când. La final, trio-ul bucu­reș­tean ARAC va inter­pre­ta un reci­tal care ilus­trea­ză momen­tul isto­ric.

A doua sea­ră, sâm­bă­tă, 28 sep­tem­brie, actul II se petre­ce în peri­oa­da aus­tro-unga­ră. Mul­ti­e­t­ni­ci­ta­tea este carac­te­ris­ti­ca aces­tui moment, în care Franz List sus­ți­ne un con­cert în clă­di­rea actu­a­lu­lui Muzeu de Artă. 20 de muzi­cieni de la Fes­ti­va­lul Eufo­nia vor cân­ta la feres­tre­le clă­di­rii trei pie­se a lui Lis­zt. Tot în a doua sea­ră, Timi­șoa­ra va intra sub ase­diu: Pri­mul Răz­boi Mondi­al dis­tru­ge ora­șul și clă­di­ri­le.

Ulti­ma sea­ră, a tre­ia – dumi­ni­că 29 sep­tem­brie – este dedi­ca­tă momen­tu­lui Uni­rii. Timi­șo­re­nii se vor bucu­ra, ca mem­bri ai unei mari fami­lii. Con­cer­tul pro­pu­ne publi­cu­lui melo­man un con­cert extra­or­di­nar sus­ți­nut de Tymes Orches­tra ală­tu­ri de Lucian Nagy Quar­tet, sub baghe­ta diri­jo­ru­lui Radu Zaha­ria. Eve­ni­men­tul se des­fă­șoa­ră sub sem­nul mul­ti­cul­tu­ra­li­tă­ții spe­ci­fi­ce regiu­nii Banat, lucră­ri­le fiind com­pu­se de Lucian Nagy. Locu­i­to­rii cetă­ții, oameni de toa­te etni­i­le dansea­ză, săr­bă­to­rind acea lumi­nă care este dea­su­pra tutu­ror.

În toa­te cele trei seri, clă­di­ri­le Pia­ța Uni­rii vor fi îmbră­ca­te în lumi­nă și sunet, prin inter­me­di­ul vide­o­ma­pă­ri­lor, cu insta­la­ții de sunet și lumi­nă spe­ci­fi­ce fie­că­rui moment isto­ric, un decor în care se vor expri­ma pes­te 100 de actori, muzi­cieni și dan­sa­tori.

Pro­iec­tul este rea­li­zat de Aso­ci­a­ția Timi­șoa­ra 2021 — Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Timi­șoa­ra și al Con­si­li­u­lui Local, prin inter­me­di­ul pro­gra­mu­lui cul­tu­ral pri­o­ri­tar „Timi­șoa­ra. Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii 2021”, par­te a Pro­gra­mu­lui Cul­tu­ral TM2021 din anul 2019.


Man­ga­lia News, 23.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele