Lucrări de modernizare la centralele termice din Mangalia

0
970

Lucrări de moder­ni­za­re la cen­tra­le­le ter­mi­ce din Man­ga­lia.

Repre­zen­tan­ții Gol­d­term Man­ga­lia infor­mea­ză loca­ta­rii blo­cu­ri­lor racor­da­te la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re că, înce­pând cu data de luni, 23 sep­tem­brie, a.c., anga­ja­ții soci­e­tă­ții de ter­mo­fi­ca­re vor dema­ra lucrări de moder­ni­za­re la Cen­tra­la Ter­mi­că Nr. 20, care ser­veș­te blo­cu­ri­le A01, A03, A04 și A05.

Inter­ven­ți­i­le vor cuprin­de  înlo­cu­i­rea caza­ne­lor de apă cal­dă, pre­cum și monta­rea unor echi­pa­men­te adia­cen­te. Ulte­ri­or, lucrări simi­la­re vor avea loc și la alte cen­tra­le ter­mi­ce din oraș, pre­cum și la rețea­ua de dis­tri­bu­ție a agen­tu­lui ter­mic, pen­tru redu­ce­rea pier­de­ri­lor de pe tra­seu.

Tot­o­da­tă, repre­zen­tan­ții soci­e­tă­ții de ter­mo­fi­ca­re pre­ci­zea­ză că, până la înce­pe­rea sezo­nu­lui rece, aces­te lucrări de moder­ni­za­re în cen­tra­lă vor fi fina­li­za­te, ast­fel încât cli­en­ții aron­dati CT20 să bene­fi­cie­ze de apă cal­dă și agent ter­mic pen­tru încă­l­zi­rea locu­in­țe­lor. De ase­me­nea, vor avea loc veri­fi­cări teh­ni­ce la toa­te cen­tra­le­le ter­mi­ce și se va inter­ve­ni cu lucrări de repa­ra­ții, în func­ție de nece­si­tăți.

”Încă de pe acum, ne pre­gă­tim intens pen­tru a fur­ni­za agent ter­mic la para­me­tri nor­mali, în aceas­tă iar­nă. Facem revi­zii în cen­tra­le, pro­be la rece, când va fi cazul. Acum, dema­răm aces­te lucrări de moder­ni­za­re la CT20, pen­tru redu­ce­rea cos­tu­ri­lor cu încă­l­zi­rea pe tim­pul ier­nii”, au decla­rat repre­zen­tan­ții Gol­d­term Man­ga­lia.

Nu în ulti­mul rând, la blo­cu­ri­le din Man­ga­lia, con­ti­nuă monta­rea gra­tu­i­tă a con­toa­re­lor de apar­ta­ment, ast­fel încât fie­ca­re loca­tar să plă­teas­că agen­tul ter­mic în func­ție de con­su­mul pro­priu.

”Prin inter­me­di­ul aces­tui pro­iect de con­to­ri­za­re gra­tu­i­tă, spri­ji­nim popu­la­ția să plă­teas­că mai puțin încă­l­zi­rea pe tim­pul ier­nii și dorim să rea­du­cem în sis­te­mul cen­tra­li­zat pe cei debran­șați cu mulți ani în urmă. Pe aceas­tă cale, îi asi­gur pe toți locu­i­to­rii Man­ga­li­ei că în sezo­nul rece 2019–2020, agen­tul ter­mic se va fur­ni­za în para­me­tri optimi, iar pre­țul de pro­duc­ție a giga­ca­lo­ri­ei este, în con­ti­nu­a­re, sub­ven­țio­nat de Pri­mă­rie”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 20.09.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele