La Mangalia, au început lucrările de amenajare a parcărilor de reședință, pe locul fostelor garaje

2
496

Pri­mă­ria Man­ga­lia a dema­rat pro­iec­tul de ame­na­ja­re a par­că­ri­lor de reșe­din­ță pe locul fos­te­lor gara­je. Pri­me­le lucrări în teren se exe­cu­tă, în pre­zent, în zona din­tre Casa Tine­re­tu­lui și Gară, unde vor fi ame­na­ja­te pes­te 100 de locuri de par­ca­re, urmând ca aces­tea să fie atri­bu­i­te loca­ta­ri­lor din zonă.

Inter­ven­ți­i­le în teren con­stau în nive­la­rea tera­sa­men­tu­lui, rea­li­za­rea fun­da­ți­ei și alte lucrări spe­ci­fi­ce, ulte­ri­or fiind ame­na­ja­tă o plat­for­mă beto­na­tă pe care se vor deli­mi­ta locu­ri­le de par­ca­re. Aces­tea vor fi repar­ti­za­te con­tra-cost locu­i­to­ri­lor din car­ti­er, pose­sori de  auto­ve­hi­cu­le, în baza unor cereri și a altor docu­men­te care să ates­te că locu­iesc în res­pec­ti­vul bloc și dețin un auto­tu­rism.

Lucrări simi­la­re vor fi exe­cu­ta­te și în alte car­ti­e­re ale ora­șu­lui, unde au exis­tat gara­je. În acest sens, une­le pro­iec­te simi­la­re se află în dife­ri­te sta­dii de rea­li­za­re, res­pec­tiv de ela­bo­ra­re a auto­ri­za­ți­i­lor de con­stru­i­re, lici­ta­ție sau de atri­bu­i­re a lucră­ri­lor.

Pre­zent în teren, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an a decla­rat că pro­iec­tul de ame­na­ja­re a par­că­ri­lor de reșe­din­ță a par­curs toa­te eta­pe­le lega­le, iar până la sfâr­și­tul aces­tui an, vor înce­pe și alte lucrări de acest tip, în dife­ri­te zone ale ora­șu­lui.

”Pro­iec­tul de ame­na­ja­re a par­că­ri­lor de reșe­din­ță a putut fi dema­rat doar după demo­la­rea tutu­ror gara­je­lor din fie­ca­re zonă. Aici ne-am con­frun­tat cu ceva pro­ble­me din par­tea deți­nă­to­ri­lor de gara­je, deo­a­re­ce nu toți au adus tere­nul la sta­rea ini­ția­lă, după ce și-au ridi­cat con­struc­ția nea­u­to­ri­za­tă. Pri­mă­ria a tre­bu­it să salu­bri­ze­ze ace­le tere­nuri și apoi să încea­pă efec­tiv lucră­ri­le de ame­na­ja­re a par­că­ri­lor de reșe­din­ță. După fina­li­za­rea aces­tor lucrări, toți loca­ta­rii din acest car­ti­er vor putea par­ca în spa­te­le blo­cu­ri­lor, dega­jând ast­fel DN39, pe care se va cir­cu­la fără pro­ble­me, pe ambe­le benzi ale sen­su­lui de mers”, a pre­ci­zat edi­lul Radu Cris­ti­an.

El a rei­te­rat că demo­la­rea gara­je­lor era ceru­tă insis­tent de cei­lalți pose­sori de mașini, care nu deți­neau gara­je și nu aveau un loc de par­ca­re lân­gă bloc.

”Pe măsu­ra fina­li­ză­rii docu­men­ta­ți­ei și adop­ta­rea aces­te­ia în Con­si­li­ul Local, vom intra în teren, în fie­ca­re zonă cu blo­curi și vom ame­na­ja locuri de par­ca­re pen­tru fie­ca­re soli­ci­tant. Esti­meaz că numă­rul locu­ri­lor de par­ca­re va ajun­ge la apro­xi­ma­tiv 4000, iar car­ti­e­re­le ora­șu­lui vor intra, rând pe rând în pro­ces de sis­te­ma­ti­za­re”, a mai com­ple­tat pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

Rea­min­tim că, potri­vit inven­ta­ri­e­rii locu­ri­lor de par­ca­re din Man­ga­lia, în cele patru zone de la nive­lul ora­șu­lui, s‑au iden­ti­fi­cat pes­te 1300 locuri de par­ca­re, ampla­sa­te pe alte supra­fe­țe decât cele ocu­pa­te de gara­je. 


Man­ga­lia News, 24.09.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

 1. Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, a invra­j­bit popu­la­tia. Doar pros­tii si-au demo­lat gara­je­le, sme­che­rii pri­ma­ru­lui Nu. Pros­ti­lor le‑a tri­mis si noap­tea poli­tia loca­la sa le bata la usa, care nu erau aca­sa puneau veci­nii mar­tori de insti­in­ta­re. Teroa­re! Sme­che­rii iti rad in fata si te fac prost ca‑i ascul­tat de pri­ma­rie. De ce nu‑i deran­jea­za pri­ma­rul si poli­tia loca­la pe cei cu gara­je pe Bld Cal­la­tis, in spa­te­le blo­cu­ri­lor MG 29 – 31!!. De ce dom pri­mar!? Ca‑s sme­cheri si pre­te­ni cu tine? Pai, mai ascul­ta cine­va de-acum inco­lo la ce spui tu!?

 2. De-asta ara­ta Man­ga­k­lia ca dra­ku! Pri­mar care a inchis ochii si a intins mana…
  Nas­ta­se cu matu­sa Tama­ra poa­te sa fie invi­di­o­us pe radu cris­ti­an pri­ma­rul Man­ga­li­ei.
  Navo­dari, Mama­ia sat 2556 m — mos­te­ni­re Radu Bia­na­ca; Albes­ti 25,6 ha, — mos­te­ni­re Radu Bia­na­ca, Lima­nu, 6,65 ha, — mos­te­ni­re Radu Bian­ca; Con­stan­ta 927 m, — mos­te­ni­re Radu Bian­ca; Navo­dari 927 m, — mos­te­ni­re Radu Bian­ca; 23 August, 19000m- mos­te­ni­re Radu Bianca;23 August, 50 000 m – mos­te­ni­re, Radu Bian­ca; Lima­nu, 23 000m – mos­te­ni­re Radu Bian­ca; Lima­nu, 23 000m – mos­te­ni­re radu Bian­ca; Lima­nu, 30 000m – mos­te­ni­re Radu Bian­ca; 23 August 4,94ha – mos­te­ni­re Radu bian­ca; Con­stan­ta 48 000m – mos­te­ni­re Radu Bian­ca; Con­stan­ta 18.392 m – mos­te­ni­re Radu Bian­ca. Con­stan­ta 414,38 m — Mos­te­ni­re Radu Bian­ca; Con­stan­ta 268m – mos­te­ni­re Radu Bian­ca; Con­stan­ta 98,09 – mos­te­ni­re Radu Bian­ca; Con­stan­ta 143,80m – mos­te­ni­re Radu Bian­ca.
  Bunuri mobi­le:
  BMW seria 5; BMW x3.
  Biju­te­rii:
  Biju­te­rii in valoa­re de 30 000 de euro
  Bunuri instrai­na­te:
  Teren Navo­dari in valoa­re de 51 000 de euro.
  Con­turi ban­ca­re:
  58 286 de euro Uni­cre­dit Tir­i­ac Bank; 16200 Ban­ca Transil­va­nia; 25 000 Ban­ca BRD; 17 500 Uni­cre­dit Tir­i­ac Bank.
  Pla­sa­men­te inves­ti­tii direc­te:
  Radu Bian­ca 175 797 lei;
  Radu Bian­ca 49 485 euro
  Veni­turi din acti­vi­tati Agri­co­le:
  Radu Bian­ca 13 417 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele