KURULTAI, Festivalul internațional cultural turco-tătar, va avea loc Duminică, 15 septembrie, în Portul Turistic Mangalia. PROGRAMUL detaliat

0
790

KURULTAI, Fes­ti­va­lul inter­națio­nal cul­tu­ral tur­co-tătar, va avea loc Dumi­ni­că, 15 sep­tem­brie, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia. 

Adu­na­re, Fes­ti­vi­ta­te, Jocuri, Nun­tă” — aces­ta este slo­ga­nul Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal „KURULTAI”, ajuns la edi­ția cu numă­rul trei. Anul aces­ta, mani­fes­tă­ri­le pre­gătite de Uniu­nea Demo­cra­tă Tăta­ră, orga­ni­za­to­rul celui mai mare fes­ti­val inte­rac­tiv din Româ­nia, vor avea loc pe 14 și 15 sep­tem­brie la Med­gi­dia, Con­stan­ța și Man­ga­lia. Per­soa­ne­le inte­re­sa­te vor putea asis­ta la lup­te tra­di­țio­na­le tătă­rești, con­cur­suri inte­rac­ti­ve, tir cu arcul, jocuri de stra­te­gie și spec­ta­co­le cu cai. În cadrul eve­ni­men­tu­lui, cei pre­zenți vor avea la dis­po­zi­ție obiec­te tra­di­țio­na­le și, bine­în­țe­les, mân­că­ruri tra­di­țio­na­le tur­co-tăta­re.

Uniu­nea Demo­cra­tă Tăta­ră, în cola­bo­ra­re cu Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, Pri­mă­ria Man­ga­lia și Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, va orga­ni­za dumi­ni­că, 15 sep­tem­brie 2019, înce­pând cu ora 14.30, în Por­tul Turis­tic din Man­ga­lia, Fes­ti­va­lul inter­națio­nal tur­co-tătar KURULTAI:

  • veți putea vizi­ta yur­te;
  • spec­ta­col cu ansam­bluri tătă­rești din Româ­nia, Tatar­stan, Cri­me­ea, Găgă­u­zia, Bul­ga­ria, Tur­cia etc;
  • pre­pa­ra­te culi­na­re tra­di­țio­na­le;
  • tir cu arcul;
  • călă­rie pen­tru copii (plim­ba­re cu cai sau ponei);
  • lup­te Kureș;
  • jocuri și com­pe­ti­ții.

Fes­ti­va­lul va avea loc și la Med­gi­dia și Con­stan­ța, sâm­bă­tă, 14 sep­tem­brie:

  • 14.09.2019 ora 09.00 (sȃm­bă­tă) la Med­gi­dia: Kureş, Cros, Marşul fan­fa­rei oto­ma­ne, pre­zen­ta­rea arca­şi­lor şi a arti­ş­ti­lor care vor lua par­te la fes­ti­val;
  • 14.09.2019 ora 18.00 (sȃm­bă­tă) Con­stanţa – Pia­ța OVIDIU — Marşul fan­fa­rei oto­ma­ne, pre­zen­ta­rea arca­şi­lor şi a arti­ş­ti­lor care vor lua par­te la fes­ti­val.

Ghiul­naz Bata­l­lo­va, o artis­tă din Tatar­stan, va per­for­ma ală­tu­ri de legen­de­le noas­tre autoh­to­ne, la Kurul­tai: Gelal Aidin, Edy Band (fina­list Tur­k­vi­zyon 2015), Elfyn Band, Gen­ghiz Cutla­cai Band (fina­list Tur­k­vi­zyon 2013 și 2014) şi mul­te alte sur­pri­ze…, la Man­ga­lia, în Por­tul Turis­tic, Dumi­ni­că, 15 sep­tem­brie 2019, înce­pând cu ora 14:30.


Man­ga­lia News, 11.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply