Jandarmii constănţeni au în atenţie siguranţa participanţilor la evenimentele publice organizate în acest weekend

0
280

În  acest sfârşit de săp­tămâ­nă, efec­ti­ve de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean  Con­stanţa, ală­tu­ri de lucră­tori din cadrul I.P.J. Con­stanţa, I.S.U. Con­stanţa şi Poli­ţi­ei Loca­le  vor acţio­na pen­tru asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce la o serie de eve­ni­men­te orga­ni­za­te în zona de res­pon­sa­bi­li­ta­te.

Misiu­ni­le jan­dar­mi­lor vor avea în vede­re asi­gu­ra­rea unui cli­mat de ordi­ne publi­că cores­pun­ză­tor, con­di­ţii de sigu­ranţă pen­tru toţi par­ti­ci­panţii, pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea ori­că­ror fap­te ce pot gene­ra tul­bu­ra­rea ordi­nii publi­ce, pre­cum şi depis­ta­rea, iden­ti­fi­ca­rea şi dis­pu­ne­rea măsu­ri­lor lega­le faţă de cei care comit fap­te anti­so­ci­a­le.

Eve­ni­men­te­le anu­nţa­te până în acest moment la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi sunt urmă­toa­re­le:

  • Zile­le comu­nei Cio­ba­nu”, în peri­oa­da 20–22 sep­tem­brie;
  • meciu­ri­le de fotbal Axi­o­po­lis Cer­na­vo­dă – Uni­rea Slo­bo­zia și C.S. Posei­don Lima­nu 2 Mai – Dacia Uni­rea Brăi­la,
  • par­ti­da de han­d­bal mas­culin A.H.C.Dobrogea Sud Con­stan­ța – C.S.M. Făgă­raș;
  • meci­ul de rugby A.C.S. Tomi­ta­nii Con­stan­ța – Dina­mo Bucu­rești,
  • eve­ni­men­tul prin care se va încer­ca sta­bi­li­rea unui nou record mondi­al prin for­ma­rea celui mai mare semn al Păcii for­mat din oameni, ce va avea loc pe pla­ja Modern,
  • Cupa Mării Negre la ciclism,
  • Mar­șul Bici­cliș­ti­lor, pre­cum  și
  • Săr­bă­toa­rea tra­di­țio­na­lă Fiii Satu­lui, la Cas­te­lu — sâm­bă­tă, 21 sep­tem­brie;
  • Săp­tămâ­na Euro­pea­nă a Mobi­li­tă­ții —  dumi­ni­că 22 sep­tem­brie.

În vede­rea pre­ve­ni­rii unor eve­ni­men­te neplă­cu­te, reco­man­dăm par­ti­ci­pan­ți­lor să res­pec­te indi­ca­ți­i­le orga­ni­za­to­ri­lor, să evi­te impli­ca­rea în con­flic­te, să acor­de aten­ție bunu­ri­lor per­so­na­le, să supra­ve­ghe­ze copi­ii care se pot rătăci cu uşu­rinţă în zone­le aglo­me­ra­te și să anun­țe cel mai apro­pi­at echi­paj de jan­darmi dacă obser­vă per­soa­ne care au un com­por­ta­ment anti­so­ci­al.


Man­ga­lia News, 20.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply