Gânduri pentru copii, pentru părinți, educatori, învățători și profesori

0
364

Părin­te­le Con­stan­tin Necu­la: Gân­duri pen­tru copii, pen­tru părinți, edu­ca­tori, învă­ță­tori și pro­fe­sori

Gând pen­tru copii: Pe copii îi rog fru­mos să fie atenți, să des­chi­dă ochii și ure­chi­le mari și să ascul­te tot ceea ce pri­mesc la școa­lă ca fiind daruri ale învă­ță­to­ri­lor și pro­fe­so­ri­lor către ei, să încer­ce să nu obo­seas­că, și din când în când să își cea­ră drep­tul la zâm­bet și la joa­că. Școa­la nu e făcu­tă doar să învă­țăm în ea, ci să ne și jucăm într‑o pri­e­te­nie sănă­toa­să. Le doresc să își cunoas­că bine cole­gii și să se bucu­re unii de alții. În rest, toa­te cele bune și mul­te vacan­țe liniș­ti­te de-acum înco­lo, nu ca aceas­ta, care ne‑a tul­bu­rat pe toți.

Gând pen­tru părinți: Strân­geți-vă mai des în bra­țe copi­ii, iubiți‑i mai atent, căci nu știm cât îi mai avem și de ace­ea este impor­tant ca, atâ­ta timp cât îi avem lân­gă noi și cresc pe lân­gă noi, să cre­as­că oameni maturi și bucu­roși de iubi­rea pe care le-am dăruit‑o. Nicio diplo­mă din lume nu va da unui om cali­ta­tea sufle­teas­că de care are nevo­ie să rămâ­nă om, împli­nit în dra­gos­tea oame­ni­lor. Așa­dar, învățați‑i să iubeas­că, învățați‑i să știe să pri­meas­că iubi­re și să cre­as­că atenți la toa­te daru­ri­le pe care Dum­ne­zeu le face. Și încă un lucru, pen­tru părinți și pro­fe­sori: Dum­ne­zeu nu este obli­ga­to­riu în via­ța copi­i­lor, ci este un dar. Copi­ii tre­bu­ie să des­co­pe­re Darul aces­ta, iar pen­tru a‑L des­co­peri, atât pro­fe­so­rii, cât și părin­ții tre­bu­ie să învețe să tră­i­as­că în darul lui Dum­ne­zeu.

Gând pen­tru edu­ca­tori, învă­ță­tori și pro­fe­sori: Dra­gii mei, încer­cați să trans­for­mați școa­la într-un spa­țiu în care copi­ii se simt în sigu­ran­ță. Ata­cul la sigu­ran­ța copi­i­lor din vara aceas­ta atin­ge ire­me­di­a­bil sufle­tul copi­lu­lui român. Învățați‑i să tră­i­as­că într‑o lume cu șacali și cu lupi bătrâni, să nu aibă încre­de­re în par­șivi și în hoți de sufle­te și să fie atenți la oame­nii cu care vor­besc. De fie­ca­re dată să li se aprin­dă câte un bec roșu în momen­tul în care se întâl­nesc cu oameni pe care nu îi cunosc. Și nu în ulti­mul rând, vă rog să îi învă­țați să rămâ­nă oameni, iar voi să rămâ­neți oameni, ca pro­fe­sori, prin­tre ei.

Suc­ces, tutu­ror, în noul an șco­lar!

Părin­te­le Con­stan­tin Necu­la.


Man­ga­lia News, Luni, 16.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply