FLEX 2020–2021. Ambasada SUA invită liceenii români într-un program de burse de un an în America

0
920

FLEX 2020–2021. Amba­sa­da SUA invi­tă lice­e­nii români într-un pro­gram de bur­se de un an în Ame­ri­ca.

Amba­sa­da Sta­te­lor Uni­te în Româ­nia, ală­tu­ri de Con­si­li­i­le Ame­ri­ca­ne pen­tru Edu­ca­ție Inter­națio­na­lă și de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le și Cer­ce­tă­rii Ști­in­ți­fi­ce invi­tă lice­e­nii cu cetă­țe­nie româ­nă să par­ti­ci­pe la pro­gra­mul FLEX 2020–2021, se ara­tă într-un comu­ni­cat de pre­să.

Pro­gra­mul de schimb de expe­rien­ță FLEX este finan­țat de către Depar­ta­men­tul de Stat al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii și își pro­pu­ne să ofe­re lice­e­ni­lor din Româ­nia oca­zia de a locui la fami­lii ame­ri­ca­ne și de a stu­dia într-un liceu ame­ri­can pe par­cur­sul anu­lui şco­lar 2020–2021. Par­ti­ci­pa­rea la Pro­gra­mul FLEX, aflat acum la al cin­ci­lea an de exis­ten­ță în Româ­nia, este gra­tu­i­tă. În anii de imple­men­ta­re, FLEX Româ­nia a ofe­rit bur­se către zeci de lice­eni români din mai mul­te jude­țe ale țării iar 35 din­tre ei se află în acest moment în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, în sta­te pre­cum Washin­gton, Texas, Colo­ra­do, Cali­for­nia, Iowa sau Flo­ri­da. Pro­gra­mul se adre­sea­ză și lice­e­ni­lor cu diza­bi­li­tăți, în gene­ra­ția recen­tă trei din­tre bur­si­eri fiind tineri cu diver­se diza­bi­li­tăți.

Ce este pro­gra­mul FLEX?

Pro­gra­mul FLEX a fost cre­at de Con­gre­sul Sta­te­lor Uni­te în 1992 iar acum se află în cel de-al 27 lea an de exis­ten­ță. Pro­gra­mul pre­su­pu­ne un an întreg de schimb de expe­rien­ță pen­tru tine­rii lice­eni, în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Obiec­ti­vul pro­gra­mu­lui este să pro­mo­veze înțe­le­ge­rea reci­pro­că între cetă­țe­nii Sta­te­lor Uni­te și ai altor țări, pen­tru ca lice­e­nii să învețe mai mul­te des­pre SUA și să le pre­zin­te ame­ri­ca­ni­lor țări­le lor de ori­gi­ne. În anul şco­lar 2020–2021, apro­xi­ma­tiv 900 de lice­eni din diver­se ţări ale lumii vor învă­ța în SUA în cadrul pro­gra­mu­lui FLEX. Fie­ca­re bur­si­er va locui timp de un an de zile ca mem­bru al unei fami­lii ame­ri­ca­ne și va stu­dia într-un liceu ame­ri­can, având toa­te cos­tu­ri­le aco­pe­ri­te prin pro­gram. La întoar­ce­rea în Româ­nia, anul de liceu petre­cut în SUA poa­te fi recu­nos­cut și echi­va­lat.

Cri­te­rii de eli­gi­bi­li­ta­te:

Com­pe­ti­ția este des­chi­să lice­e­ni­lor care înde­pli­nesc toa­te con­di­ți­i­le de mai jos:

• au cetă­țe­nie româ­nă;

• s‑au năs­cut între 15 iulie 2002 și 15 iulie 2005;

• sunt actu­al­men­te în cla­se­le a IX‑a, a X‑a sau a XI‑a;

• stu­di­a­ză engle­za la liceu;

• înde­pli­nesc cri­te­ri­i­le pen­tru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ulti­mii 5 ani.

Înscri­e­ri­le pen­tru pro­gram se efec­tu­ea­ză onli­ne la adre­sa: https://ais.americancouncils.org/flex


Man­ga­lia News, 10.09.2019. (sur­sa: romania.europalibera.org).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele