Fast SuperCoders: La Constanța se deschide campania de înscrieri la atelierele gratuite de programare Fast SuperCoders

0
285

Con­stăn­țe­nii își pot înscrie copi­ii la ate­li­e­re­le gra­tu­i­te de ini­ţi­e­re în pro­gra­ma­re Fast Super­Co­ders, până pe 2 octom­brie.

Oran­ge con­ti­nuă dezvol­ta­rea pro­gra­me­lor dedi­ca­te edu­ca­ți­ei digi­ta­le și lansea­ză cea de‑a tre­ia edi­ţie a ate­li­e­re­lor de ini­ţi­e­re în pro­gra­ma­re pen­tru copii, Fast Super­Co­ders. Aces­tea sunt găz­du­i­te de Oran­ge smart shops și fac par­te din plat­for­ma Tech a Break, adre­sa­tă tutu­ror celor care doresc să intre în con­tact cu noi­le teh­no­lo­gii şi sunt inte­re­sați să-și dezvol­te com­pe­ten­țe­le digi­ta­le.

Ate­li­e­re­le de pro­gra­ma­re Fast Super­Co­ders sunt con­ce­pu­te pen­tru a‑i aju­ta pe ele­vii cla­se­lor IV-VII să des­co­pe­re baze­le pro­gra­mă­rii prin joa­că. Cu aju­to­rul trai­ne­ri­lor Sim­plon Româ­nia, copi­ii dezvol­tă jocuri sau povești inte­rac­ti­ve sub umbre­la con­cep­tu­lui „efi­cien­ță în uti­li­za­rea resur­se­lor”. Folo­sind blo­curi de cod, algo­ritmi, bucle, copi­ii îl vor pro­gra­ma pe robo­ţe­lul Cody ast­fel încât să rezol­ve labi­rin­turi. În plus, micii cur­sanți pri­mesc reco­man­dări de alte plat­for­me onli­ne și bene­fi­cii ale uni­ver­su­lui onli­ne pen­tru a‑și con­ti­nua explo­ra­rea mai depar­te, aca­să.

Anul aces­ta, ate­li­e­re­le au loc între 23 sep­tem­brie și 9 octom­brie în 12 ora­șe din toa­tă țara, prin­tre care se află și Con­stan­ța. Aici, ate­li­e­re­le Fast Super­Co­ders au loc pe 4 octom­brie la Oran­ge Smart Shop, din Bule­var­dul Al. Lăpuș­nea­nu, nr. 116C, Mall City Park și includ două sesiuni, în inter­va­le­le 10.00–12.00 și 15.00–17.00.

Părin­ții îi pot înscrie pe cei mici înce­pând, de astăzi până pe 2 octom­brie, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le pen­tru fie­ca­re sesiu­ne, prin com­ple­ta­rea for­mu­la­ru­lui dis­po­ni­bil onli­ne www.orange.ro/techabreak/fast-supercoders

Pes­te 550 de copii au par­ti­ci­pat la pri­me­le două edi­ții ale ate­li­e­re­lor Fast Super­Co­ders. O par­te din absol­ven­ții ate­li­e­re­lor au par­ti­ci­pat în 2017 și în 2018 la Con­cur­sul națio­nal Super­Co­ders, câști­gând locuri în Aca­de­mia onli­ne Super­Co­ders, unde și-au apro­fun­dat cunoş­tinţe­le de pro­gra­ma­re şi au fost recom­pen­sati cu pre­mii. Par­ti­ci­pan­ții de anul aces­ta vor avea ace­eași oport­u­ni­ta­te, înscri­e­ri­le în con­curs urmând să fie des­chi­se în luna noiem­brie.

Des­pre Tech a Break

Tech a Break este o plat­for­mă de eve­ni­men­te găz­du­i­tă de loca­ţi­i­le Oran­ge smart shop. Timp de câte­va săp­tămâni, maga­zi­nul nos­tru se trans­for­mă într-un hub de comu­ni­ca­re, un rezer­vor de inspi­ra­ție, unde ori­ci­ne poa­te intra în con­tact cu teh­no­lo­gi­i­le de ulti­mă gene­ra­ție.


Man­ga­lia News, 16.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply