Evenimentele lunii septembrie, anunțate de Direcția Cultură și Sport Mangalia

0
349

În cur­sul lunii sep­tem­brie, Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia anun­ță urmă­toa­re­le eve­ni­men­te:

1. Zile­lor Euro­pe­ne ale Patri­mo­ni­u­lui, săr­bă­to­ri­te la Man­ga­lia

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia vă invi­tă sâm­bă­tă, 21 Sep­tem­brie 2019, ore­le 15:30, în Foa­ie­rul Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, la eve­ni­men­tul cul­tu­ral Șta­fe­ta lite­ra­ră ”Man­ga­lia citeș­te” și Expo­zi­ția de foto­gra­fie — ”Ilus­trea­ză un citat”.

Acti­vi­ta­tea este pri­le­ju­i­tă de fap­tul că, în fie­ca­re an, în luna sep­tem­brie, la ini­ția­ti­va comu­nă a Con­si­li­u­lui Euro­pei şi a Uniu­nii Euro­pe­ne, au loc eve­ni­men­te dedi­ca­te Zile­lor Euro­pe­ne ale Patri­mo­ni­u­lui (ZEP).

Tema sta­bi­li­tă în Româ­nia, pen­tru acest an, este ”Anul cărţii”, sub egi­da slo­ga­nu­lui ”Româ­nia citeș­te”. Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia ini­ția­ză acest pro­iect pen­tru a încu­ra­ja lec­tu­ra în rân­dul ele­vi­lor, dar și a publi­cu­lui larg, pre­cum și pen­tru pro­mo­va­rea ope­re­lor scri­i­to­ri­lor locali.

”Șta­fe­ta lite­ra­ră” pro­pu­ne celor pre­zenți să ascul­te auto­rii locali, citind frag­men­te din ope­re­le pro­prii, iar în ace­lași timp să își bucu­re pri­vi­rea cu două expo­zi­ții, una de pic­turi ale artiș­ti­lor locali, iar cea de‑a doua, de foto­gra­fie.

2. Luna sep­tem­brie vine cu noi sur­pri­ze la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia! — Tera­pie în 3.

Des­chi­dem seria eve­ni­men­te­lor cu o pie­să de tea­tru savu­roa­să, joi, 26 sep­tem­brie, la Casa de Cul­tu­ra din Man­ga­lia!

Ori­ce căs­ni­cie poa­te fi sal­va­tă, dar întot­dea­u­na e nevo­ie de… trei și de o rețe­tă anu­me a suc­ce­su­lui. Se ia o sotie nefe­ri­ci­tă, un soț neho­tă­rât și un psi­ho­log non­con­for­mist.

Soțul se cură­ță de mamă, se toa­că mărunt, se con­di­men­tea­ză, se pudrea­ză, dar mai ales se ține bine la păs­tra­re sub papuc. Soția se ia cu bini­șo­rul, se frămân­tă bine, se dos­peș­te, se fră­ge­zeș­te până capă­tă o con­sis­ten­ță doci­lă.

Se ia căs­ni­cia, se întin­de până la refuz, se ase­zo­nea­ză cu o aven­tu­ră, două, după gust, se reglea­ză, se tes­tea­ză bine limi­te­le, se încin­ge, se răceș­te și se adu­ce la o tem­pe­ra­tu­ră con­stan­tă. Se intro­du­ce la cup­tor, se ține minim opt ani. Cu aju­to­rul unui psi­ho­te­ra­pe­ut, ea se lea­gă sau se dez­lea­gă.
Poftiți, ser­viți!
Bilet — 30 lei.

Deta­lii și rezer­vări — 0751268332.


3. Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia vă invi­tă la ”Noc­tur­na Bibli­o­te­ci­lor”!

Sâm­bă­tă, 28 sep­tem­brie, înce­pând cu ora 10:00, vă pro­vo­căm să par­ti­ci­pați la acti­vi­tă­ți­le spe­cial pre­gă­ti­te pen­tru dum­ne­a­voas­tră, sub egi­da slo­ga­nu­lui ”Româ­nia Citeș­te”.

Eli­za CUCU,
Șef Ser­vi­ciu,
Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 13.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele