DIGITALIADA 2019–2020. Școala Gimnazială „George Coșbuc” din comuna 23 August, județul Constanța

0
401
Școala Gimnazială ”George Coșbuc” - 23 August, Cța.

DIGITALIADA 2019–2020. Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Geor­ge Coș­buc” din comu­na 23 August, jude­țul Con­stan­ța.

Pro­fe­so­rii și șco­li­le sunt pro­mo­tori ai schim­bă­rii. Cu acest gând pășesc în pro­gra­mul Digi­ta­li­a­da cadre­le didac­ti­ce de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Geor­ge Coș­buc”, din loca­li­ta­tea 23 August, jude­țul Con­stan­ța.

Și pen­tru că și-au asu­mat rolul de a fi un motor al schim­bă­rii la nivel local, domnii și doam­ne­le pro­fe­sori au făcut tot ce le‑a stat în putin­ță să adu­că în școa­lă nou­ta­tea: edu­ca­ția digi­ta­lă. Sunt con­ști­enți că ele­vii lor meri­tă o șan­să la un vii­tor mai bun, un vii­tor al teh­no­lo­gi­i­lor de vârf. Aces­tui demers i se ală­tu­ră o comu­ni­ta­te impli­ca­tă activ, iar veș­ti­le des­pre inclu­de­rea în pro­iec­tul Digi­ta­li­a­da a Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Geor­ge Coș­buc” a adus un motiv de bucu­rie în micu­ța loca­li­ta­te de la malul mării.

Des­pre loca­li­ta­te

Comu­na 23 August se află la 30 km de Con­stan­ța, are o supra­fa­ță de 7.500 ha și o popu­la­ție de aproa­pe 5.300 locu­i­tori. Pla­ja din 23 August este situ­a­tă între sta­țiu­ni­le Olimp și Cos­ti­nești, iar zona este deo­se­bit de inte­re­san­tă pen­tru pasio­na­ții de scu­fun­dări.

Patru obiec­ti­ve din comu­na 23 August sunt inclu­se în lis­ta monu­men­te­lor isto­ri­ce din jude­țul Con­stan­ța ca monu­men­te de inte­res local, toa­te fiind cla­si­fi­ca­te ca situri arhe­o­lo­gi­ce.

Din punct de vede­re edu­ca­țio­nal, pri­ma școa­lă a func­țio­nat din anul 1910, în casa lui Anton Panait, pri­mul direc­tor al șco­lii. În anul 1924 a fost con­stru­i­tă o nouă școa­lă, pe tere­nul unde se află în pre­zent Ofi­ci­ul poș­tal 23 August, iar în anul 1952 a fost ridi­ca­tă o nouă clă­di­re. Înce­pând cu anul 1962 a fost con­stru­i­tă pri­ma ari­pă a actu­a­lei clă­diri a șco­lii, iar în 1974 cea de‑a doua.

Des­pre școa­lă

Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Geor­ge Coș­buc” este o insti­tu­ție de învă­țământ des­chi­să comu­ni­tă­ții. Este locul unde copi­ii, părin­ții și pro­fe­so­rii cola­bo­rea­ză și înva­ță împre­u­nă. Edu­ca­ția digi­ta­lă era slab repre­zen­ta­tă în școa­la din comu­na 23 August, așa că pro­fe­so­rii s‑au lăsat ghi­dați de nevo­i­le ele­vi­lor. Au apli­cat la Digi­ta­li­a­da cu gân­dul către vii­to­rul ele­vi­lor lor, dar și cu con­vin­ge­rea că indi­fe­rent de medi­ul din care pro­vin, urban sau rural, copi­ii tre­bu­ie să bene­fi­cie­ze de ace­leași avan­ta­je mate­ri­a­le și echi­pa­men­te.

Un alt argu­ment solid pen­tru adu­ce­rea edu­ca­ți­ei digi­ta­le în Școa­la „Geor­ge Coș­buc” a fost cel des­pre rezul­ta­te­le obți­nu­te de elevi la con­cur­suri și olim­pi­a­de. Sunt con­ști­enți că oda­tă încân­tați de ide­ea de învă­ța­re, din ce în ce mai mulți elevi vor dori să repre­zin­te școa­la la diver­se con­cur­suri.

Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc”, în ima­gini:

Poves­tea Digi­ta­li­a­da

Par­ti­ci­pa­rea Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Geor­ge Coș­buc” din loca­li­ta­tea 23 August la con­cur­sul Digi­ta­li­a­da a venit în urma unei nevoi. Nevo­ia de a pre­găti ele­vii pen­tru o soci­e­ta­te teh­no­lo­gi­za­tă, mereu în schim­ba­re. Pro­fe­so­rii de aici spun că pen­tru a face față pro­vo­că­ri­lor, copi­ii au nevo­ie să înțe­lea­gă prin­ci­pi­i­le pe care func­țio­nea­ză noi­le teh­no­lo­gii, să le uti­li­ze­ze nu doar pen­tru soci­a­li­za­re în medi­ul onli­ne, ci și pen­tru pro­pria dezvol­ta­re per­so­na­lă, pen­tru o vii­toa­re carie­ră. Poa­te este doar un vis, dar cadre­le didac­ti­ce de la „Geor­ge Coș­buc” vor să schim­be para­dig­ma în care ele­vii lor se văd mun­ci­tori în șan­ti­e­rul naval, sudori, lăcă­tu­și. Ei vor să le ofe­re posi­bi­li­ta­tea unei cunoaș­teri mai largi și, impli­cit, mai folo­si­toa­re.

Direc­to­rul șco­lii este un om care și‑a făcut cal­cu­le­le și a con­si­de­rat că teh­no­lo­gia tre­bu­ie să facă par­te din pro­ce­sul de pre­da­re al pro­fe­so­ri­lor din școa­lă. „Ne dorim să ofe­rim ser­vi­cii edu­ca­țio­na­le de cali­ta­te copi­i­lor, dar și între­gii comu­ni­tăți. Pro­fe­so­rii și șco­li­le sunt pro­mo­tori ai schim­bă­rii. Noi vrem, deci putem fi un motor al schim­bă­rii la nivel local. Ele­vii noș­tri meri­tă o șan­să la un vii­tor mai bun, un vii­tor al teh­no­lo­gi­i­lor de vârf”, afir­mă doam­na Magda­le­na Baciu-Iacob, direc­to­rul Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Geor­ge Coș­buc”.

Pro­fe­so­rii de mate­ma­ti­că și T.I.C.

În comu­ni­ta­tea din 23 August, pro­fe­so­rii au un cuvânt greu de spus. Iar când pro­fe­so­rii de mate­ma­ti­că decid că edu­ca­ția digi­ta­lă ar adu­ce plus valoa­re actu­lui didac­tic, știm că avem de‑a face cu oameni anco­rați în rea­li­ta­te. Doam­ne­le pro­fe­soa­re Cris­ti­na Dră­goi și Nico­le­ta Ale­xan­dru au pes­te 20 de ani de pro­fe­so­rat fie­ca­re, iar pro­vo­că­ri­le Digi­ta­li­a­da s‑au potri­vit per­fect: „Docu­men­tân­du-mă asu­pra acti­vi­tă­ți­lor care se vor deru­la prin pro­gra­mul Digi­ta­li­a­da, am con­sta­tat că obiec­ti­ve­le pro­pu­se cores­pund aspi­ra­ți­i­lor și nevo­i­lor mele. Sunt con­vin­să că folo­sind table­te­le la cla­să, ore­le de mate­ma­ti­că vor deve­ni mult mai acti­ve. Pre­co­ni­zez îmbu­nă­tă­ți­rea com­pe­ten­țe­lor, creș­te­rea inte­re­su­lui față de școa­lă și con­so­li­da­rea rela­ți­ei școa­lă — fami­lie”, spu­ne doam­na pro­fe­soa­ră Cris­ti­na Dră­goi.

Doam­na Ale­xan­dru adu­ce în aten­ție și bene­fi­ci­ul pen­tru cadre­le didac­ti­ce: „Acest pro­gram de edu­ca­ție digi­ta­lă încu­ra­jea­ză folo­si­rea la cla­să a meto­de­lor inte­rac­ti­ve de lucru, vizea­ză dezvol­ta­rea apti­tu­di­ni­lor atât pen­tru elevi, cât și pen­tru pro­fe­sori și urmă­reș­te cre­a­rea unor mode­le de bune prac­tici care își pro­pun îmbu­nă­tă­ți­rea per­for­man­țe­lor șco­la­re”.

Cu pes­te 15 ani de expe­rien­ță cu ele­vii, doam­na pro­fe­soa­ră de T.I.C Moni­ca Ște­fan con­si­de­ră că este pre­gă­ti­tă să pri­meas­că teh­no­lo­gia digi­ta­lă la cla­să și se decla­ră dor­ni­că să îi des­co­pe­re tai­ne­le. „Fiind pro­fe­sor de edu­ca­ție teh­no­lo­gi­că la bază, m‑am pre­gă­tit pen­tru atin­ge­rea com­pe­ten­țe­lor soli­ci­ta­te la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne și am urmat cur­su­ri­le post­u­ni­ver­si­ta­re de TIC. Pot spu­ne că nu mi‑a fost ușor să mă împri­e­te­nesc cu cal­cu­la­to­rul, mai întâm­pin une­le difi­cul­tăți, dar îmi doresc să par­ti­cip la digi­ta­li­za­rea învă­țămân­tu­lui româ­nesc”, sus­ți­ne doam­na pro­fe­sor.

Date de con­tact:
Școa­la Gim­na­zi­a­lă 23 August, jude­țul Con­stan­ța
E‑mail: sc23august[at]yahoo.ro
Tele­fon: +40241733108
Direc­tor: Magda­le­na Baciu-Iacob.

***

Școa­la Gim­na­zi­a­lă Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Geor­ge Coș­buc” din loca­li­ta­tea 23 August, jude­țul Con­stan­ța, este una din cele 10 școli selec­ta­te în edi­ția a IV‑a Digi­ta­li­a­da.

Sun­tem o școa­lă din medi­ul rural, cu viziu­nea de a fi o școa­lă des­chi­să comu­ni­tă­ții, în care fie­ca­re elev să își găseas­că locul, con­form apti­tu­di­ni­lor per­so­na­le. Dorim să ne pre­gă­tim ele­vii pen­tru o soci­e­ta­te teh­no­lo­gi­za­tă, mereu în schim­ba­re.

- Direc­tor Magda­le­na Baciu-Iacob, Școa­la „Geor­ge Coș­buc”, 23 august, județ Con­stan­ța:

Ele­vii noș­tri meri­tă o șan­să la un vii­tor mai bun, al teh­no­lo­gi­i­lor de vârf. Pro­fe­so­rii, părin­ții și comu­ni­ta­tea le sunt ală­tu­ri deo­a­re­ce ei repre­zin­tă vii­to­rul și, chiar dacă sunt din medi­ul rural, tre­bu­ie să se bucu­re de avan­ta­je ega­le.

- Pro­fe­sor de mate­ma­ti­că, Cris­ti­na Dră­goi, Șc. „Geor­ge Coș­buc”, 23 August, Con­stan­ța:

Pot spu­ne că nu mi‑a fost ușor să mă împri­e­te­nesc cu cal­cu­la­to­rul, mai întâm­pin une­le difi­cul­tăți, dar îmi doresc să par­ti­cip la DIGITALIZAREA învă­țămân­tu­lui româ­nesc.

- Pro­fe­sor de T.I.C. Moni­ca Ște­fan, Școa­la „Geor­ge Coș­buc”, 23 august, județ Con­stan­ța:

Dorin­ța de a rea­li­za ceva bene­fic pen­tru copi­ii din școa­la noas­tră și, impli­cit, pen­tru comu­ni­ta­te a stat în spa­te­le apli­că­rii noas­tre la Digi­ta­li­a­da.

Mai mul­te deta­lii, pe digitaliada.ro/Scoala-Gimnaziala-George-Cosbuc-23-August-Constanta

MN: Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul: Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă „Geor­ge Coş­buc“ din 23 August, câş­ti­gă­toa­rea unui labo­ra­tor digi­tal ofe­rit de Fun­da­ția Oran­ge


Man­ga­lia News, 17.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele