Deschiderea noului an școlar la Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” din Mangalia

0
296

DRAGI ELEVI, STIMATI PARINTI …, DRAGI COLEGI,

Ince­pem un nou an sco­lar, încar­cat de emo­ții pen­tru cei care pășesc pen­tru pri­ma data pe trep­te­le lice­u­lui nos­tru, dar și de bucu­ria reve­de­rii.

Ne dorim cu toții ca noul an șco­lar să fie cel puțin la fel de bun ca anul ce a tre­cut, an ce ne‑a adus un pro­iect Eras­mus. În  anul șco­lar 2019–2020  lice­ul nos­tru va par­ti­ci­pa la Pro­iec­tul ”Expe­rien­ță Euro­pea­nă – Oport­u­ni­ta­te pen­tru vii­to­rii meca­nici auto”, din cadrul pro­iec­tu­lui Eras­mus. Două cla­se de meca­nici auto vor ple­ca în Spa­nia și Cipru, pen­tru trei săp­tămâni de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă. La fina­lul pre­gă­ti­rii, ele­vii vor pri­mi ates­ta­te pro­fe­sio­na­le.

Mul­țu­mim părin­ți­lor și par­te­ne­ri­lor noș­tri pen­tru spri­ji­nul acor­dat și spe­răm într‑o per­ma­nen­tă cola­bo­ra­re pe vii­tor! Vă rugăm să fiți ală­tu­ri de noi în con­ti­nu­a­re, să ne spri­ji­niți în rea­li­za­rea unui ade­vă­rat par­te­ne­ri­at din care vor avea de câști­gat copi­ii dum­ne­a­voas­tră! Vom reu­şi împre­u­nă numai dacă vom fi per­se­ve­renţi, dacă ne dorim cu ade­vă­rat ceva, dacă vom fi res­pon­sa­bili în tot ceea ce vom între­prin­de.

Aștep­tăm din par­tea ele­vi­lor dorin­ța de a învă­ța și le urăm un căl­du­ros ”Bun venit!” bobo­ci­lor, asigurându‑i că inte­gra­rea lor va fi cât mai fireas­că!

Direc­tor: prof. Bara­baş Ver­gi­ni­ca,                  

Con­si­li­er de ima­gi­ne: prof. Şemşe­din Danie­la.


Man­ga­lia News, 10.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele