Consolidarea unei tradiții: Al XII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene – Un domeniu de studiu impus la nivel internațional de istoricul Nicolae Iorga

0
213

Aca­de­mia Româ­nă anun­ță des­fă­șu­ra­rea la Bucu­rești, în săp­tămâ­na 2–6 sep­tem­brie 2019, a celui de-al XII-lea Con­gres Inter­națio­nal de Stu­dii Sud-Est Euro­pe­ne, cu tema gene­ra­lă Dina­mici poli­ti­ce, soci­a­le și reli­gi­oa­se în Sud-Estul Euro­pei. Con­gre­sul are ca invi­tați pes­te 400 de spe­cia­liști din pes­te 30 de țări și este orga­ni­zat în par­te­ne­ri­at cu Asso­ci­a­tion Inter­na­tio­na­le d’Études du Sud-Est Euro­péen (AIESEE).

Des­chi­de­rea con­gre­su­lui a avut loc în Aula Mag­na a Facul­tă­ții de Drept, luni, 2 sep­tem­brie 2019, ora 11, unde vor lua cuvân­tul prof. Ale­xan­dre Kos­tov, pre­șe­din­te­le AIESEE, acad. Răzvan Theo­do­res­cu, vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne și secre­tar gene­ral AIESEE, prof. Mir­cea Dumi­tru, rec­to­rul Uni­ver­si­tă­ții Bucu­rești, și dr. Andrei Timo­tin, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui de Stu­dii Sud-Est Euro­pe­ne al Aca­de­mi­ei Româ­ne și pre­șe­din­te al Comi­te­tu­lui de orga­ni­za­re.

Lucră­ri­le con­gre­su­lui sunt împăr­ți­te în 35 de sec­țiuni, ce se vor des­fă­șu­ra de‑a lun­gul a cinci zile, în sesiuni para­le­le, aco­pe­rind o arie tem­po­ra­lă care se întin­de din Anti­chi­ta­te până în epo­ca con­tem­po­ra­nă, cu o diver­si­ta­te tema­ti­că din care nu lip­seș­te niciu­na din­tre dis­ci­pli­ne­le uma­nis­te: isto­rie, arhe­o­lo­gie, ling­vis­ti­că, filo­lo­gie, isto­ria artei și a drep­tu­lui, etno­gra­fie, fol­clor etc.

Fie­ca­re zi pre­ve­de con­fe­rin­țe inau­gu­ra­le sus­ți­nu­te de repu­tați spe­cia­liști din Euro­pa și din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, între care: prof. Franço­is de Polig­nac, Éco­le Pra­ti­que des Hau­tes Étu­des, Paris, prof. Ber­nard Hey­ber­ger și prof. Pao­lo Odori­co, Éco­le des Hau­tes Étu­des en Scien­ces Soci­a­les, Paris, prof. Vic­tor Fried­man, Uni­ver­si­ta­tea din Chi­ca­go și pre­șe­din­te al Comi­te­tu­lui Ame­ri­can al AIESEE, prof. Peter Mac­kri­d­ge, Uni­ver­si­ta­tea din Oxford, prof. Oli­ver Jens Sch­mitt, vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Aus­trie­ce de Ști­in­țe, prof. eme­rit Micha­el E. Sto­ne, Uni­ver­si­ta­tea din Ieru­sa­lim, prof. Pas­cha­lis Kitro­mi­li­des, Uni­ver­si­ta­tea din Ate­na, prof. eme­rit Paul Magda­li­no, Uni­ver­si­ta­tea din St. Andrews, prof. Ele­na Boe­ck, Uni­ver­si­ta­tea DePa­ul din Chi­ca­go.

Cea mai mare par­te a sesiu­ni­lor se va desășu­ra la Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­rești, căre­ia i se vor ală­tu­ra, pen­tru câte­va sesiuni spe­ci­a­le, Bibli­o­te­ca Sfân­tu­lui Sinod și Arhi­ve­le Națio­na­le.

Pe peri­oa­da des­fă­șu­ră­rii con­gre­su­lui, vor fi orga­ni­za­te mai mul­te expo­zi­ții, mese rot­un­de și lan­sări de car­te:

  • luni, 2 sep­tem­brie, ora 15: pre­zen­ta­rea colec­ți­ei Bibli­o­thèque de l’Institut d’Études Sud-Est Euro­péen­nes, Facul­ta­tea de Drept, sala Onli­ne
  • luni, 2 sep­tem­brie, ora 19: ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei Floa­ting Spa­ces. Maps of the Danu­be Region 1650‑1800, la Bibli­o­te­ca Națio­na­lă
  • mier­curi, 4 sep­tem­brie, ora 11: lan­sa­rea cule­ge­rii de stu­dii a acad. Emil Con­du­rachi, Pars Orien­tis. Stu­dii de isto­ria cul­tu­rii euro­pe­ne (Edi­tu­ra Aca­de­mi­ei, 2019), la Facul­ta­tea de Drept, sala Onli­ne. Pre­zen­ta­re de acad. Răzvan Theo­do­res­cu, vice­pe­re­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne
  • mier­curi, 4 sep­tem­brie, ora 13: ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei Roma­nia and South‑Eastern Euro­pe. His­to­ri­cal wit­ne­s­ses from the col­lec­tions of the Natio­nal His­to­ry Muse­um of Roma­nia, orga­ni­za­tă la Muze­ul Națio­nal de Isto­rie
  • mier­curi, 4 sep­tem­brie, ora 18: masa rot­un­dă dedi­ca­tă lucră­rii Con­stan­tin Basa­rab Brân­co­vea­nu. Por­trait of a ruler and retros­pec­ti­ve of an era (1654–1688), 2 vol. (DAR Publishing, 2018–2019), în Amfi­tea­trul „Ion Heli­a­de Rădu­les­cu“ al Bibli­o­te­cii Aca­de­mi­ei. Vor lua cuvân­tul pro­fe­so­rii Pas­cha­lis Kitro­mi­li­des, Andrei Pippi­di și Pao­lo Odori­co, dr. Geor­ge Lazăr, dr. Cris­ti­an Ani­ța și dr. Cla­u­diu Tur­ci­tu, auto­rul lucră­rii.

Tema­ti­ca inte­gra­lă a con­gre­su­lui cuprin­de: Dina­mici reli­gi­oa­se între Pon­tul Euxin și Marea Egee în Anti­chi­ta­te, Retori­ca reli­gi­oa­să a pute­rii în Bizanț și în Sud-Estul euro­pean, Sud-Estul euro­pean și Medi­te­ra­na orien­ta­lă, Cuce­ri­rea oto­ma­nă a Bal­ca­ni­lor: schim­ba­re struc­tu­ra­lă și con­ti­nu­i­ta­te, Rețe­le în Sud-Estul euro­pean: poli­ti­că, comerț, cul­tu­ră (sec. XIV-XVII), Orto­do­xia, de la Impe­riu la Bise­ri­că. Expre­sii soci­a­le și for­me cul­tu­ra­le ale cre­din­ței, Apo­cri­fe­le bibli­ce în Sud-Estul euro­pean: vari­a­ție și trans­mi­te­re din Anti­chi­ta­te în epo­ca moder­nă, Tipa­rul în și pen­tru Sud-Estul Euro­pei, Negus­to­rii în Bal­cani: soli­da­ri­tăți fami­li­a­le și geo­gra­fi­ce, rețe­le și teh­nici comer­ci­a­le, Monu­men­te­le bizan­ti­ne în peri­oa­da pos­tbi­zan­ti­nă, Cul­tu­ra scri­să a peri­fe­ri­i­lor din Evul Mediu în epo­ca moder­nă, Lite­ra­tu­ra fana­ri­o­tă, For­ma­rea națiu­ni­lor sud-est euro­pe­ne, Migra­ția, con­di­ție uma­nă și poli­ti­că în Sud-Estul euro­pean, Noi per­spec­ti­ve asu­pra ling­vis­ti­cii bal­ca­ni­ce, Ieși­rea din Mare­le Răz­boi: soci­e­tă­ți­le sud-est euro­pe­ne din 1918 în 1923, Bal­ca­nii în peri­oa­da nou­lui impe­ria­lism și din­co­lo de ea, Moș­te­ni­rea impe­ri­i­lor în Bal­cani: Româ­nia și Bul­ga­ria în seco­lul XX, Marea Nea­gră și strâm­to­ri­le: o per­ma­nen­ță isto­ri­că sud-est euro­pea­nă, Devo­țiu­ne și dona­ții pioa­se la Locu­ri­le Sfin­te din Impe­ri­ul Oto­man, Tra­du­ce­ri­le din lite­ra­tu­ra patris­ti­că în Sud-Estul euro­pean, Impe­ri­ul Oto­man, Bal­ca­nii și Medi­te­ra­na orien­ta­lă în lumi­na călă­to­ri­lor occi­den­taliIma­gi­nea creș­ti­nă­tă­ții răsă­ri­te­ne și a isla­mu­lui în des­cri­e­ri­le de călă­to­rie occi­den­ta­le din a doua jumă­ta­te a vea­cu­lui al XVI-lea, Între țar, kai­ser și sul­tan: noi abor­dări ale epo­cii Revo­lu­ți­ei la Dună­rea de Jos și în regiu­nea Mării Negre, Pe flu­vii și pe mare: con­flict hidro­po­li­tic și coo­pe­ra­re mari­ti­mă în Sud-Estul euro­pean, De la Ani în Româ­nia: isto­rie, tra­di­ție, ico­no­gra­fie, Geor­gia și Sud-Estul euro­pean: moș­te­ni­re bizan­ti­nă și par­curs cul­tu­ral comun, Mino­ri­tă­ți­le reli­gi­oa­se în Sud-Estul euro­pean, Evre­ii în Iugo­sla­via în sec. XX, Fron­ti­e­ra în Bal­cani: des­chi­de­re și închi­de­re a teri­to­ri­i­lor, Doc­tri­ne, miș­cări și regi­muri tota­li­ta­re în Sud-Estul euro­pean în sec. XX, Via­ța coti­dia­nă în Româ­nia comu­nis­tă, Uniu­nea Euro­pea­nă și sta­te­le sud-est euro­pe­ne, Con­ser­va­rea moș­te­ni­rii cul­tu­ra­le și artis­ti­ce în Sud-Estul euro­pean, Per­spec­ti­ve asu­pra digi­ta­li­ză­rii docu­men­te­lor în arhi­ve­le sud-est euro­pe­ne.

Pro­gra­mul poa­te fi con­sul­tat pe site-ul ofi­ci­al al Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Închi­de­rea fes­ti­vă a con­gre­su­lui va avea loc vineri, 6 sep­tem­brie 2019, ora 18, în Aula Mag­na a Facul­tă­ții de Drept.

În peri­oa­da 7–9 sep­tem­brie vor fi orga­ni­za­te pen­tru par­ti­ci­pan­ții la con­gres două excur­sii la mănăs­ti­ri­le din Olte­nia și Buco­vi­na, pre­ți­oa­se teza­u­re docu­men­ta­re pen­tru evo­lu­ția isto­ri­că și cul­tu­ra­lă a aces­tui spa­țiu sud-est euro­pean.

Orga­ni­za­rea la Bucu­rești, pen­tru a tre­ia oară în ulti­mii 50 de ani, a Con­gre­su­lui Inter­națio­nal de Stu­dii Sud-Est Euro­pe­ne, are o rele­van­ță spe­cia­lă pen­tru isto­ria și cul­tu­ra noas­tră, întru­cât ini­ția­ti­va înfi­in­ță­rii unui insti­tut de cer­ce­tări care să stu­die­ze via­ța și cul­tu­ra popoa­re­lor din sud-estul Euro­pei a apar­ți­nut isto­ri­cu­lui român Nico­lae Ior­ga. Insti­tu­tul de Stu­dii Sud-Est Euro­pe­ne fon­dat de Nico­lae Ior­ga, împre­u­nă cu Ghe­or­ghe Mur­goci și Vasi­le Pâr­van, în urmă cu pes­te 100 de ani, în 1914, a fost pri­mul de acest fel din lume și a reu­șit, în scurt timp, să impu­nă pe plan inter­națio­nal o dis­ci­pli­nă ști­in­ți­fi­că auto­no­mă.

Con­ti­nu­a­rea aces­tei tra­di­ții dura­bi­le prin orga­ni­za­rea aces­tui con­gres de stu­dii sud-est euro­pe­ne, cu par­ti­ci­pa­rea unui impre­sio­nant număr de spe­cia­liști din întrea­ga lume, repre­zin­tă un pri­lej major pen­tru rea­fir­ma­rea în medi­ul aca­de­mic inter­națio­nal a locu­lui pri­vi­le­gi­at pe care l‑a avut și îl are în con­ti­nu­a­re Româ­nia în pro­mo­va­rea cunoaș­te­rii reci­pro­ce și a cola­bo­ră­rii aca­de­mi­ce în spa­ți­ul sud-est euro­pean.


Man­ga­lia News, 03.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele