CN ROMARM dezavuează toate atacurile mediatice din ultimul timp, pe tema asocierii dintre UM Plopeni și Berreta, pentru fabricarea în România a armei de asalt ARX 160

0
305

Fap­tul că în aso­ci­e­rea din­tre fili­a­la ROMARM UM Plo­peni și Beret­ta, par­tea româ­nă deți­ne 80% este o dova­da că aceas­tă aso­ci­e­re nu are cum să fie făcu­tă în deser­vi­ci­ul Româ­ni­ei, a trans­mis Romarm, într-un comu­ni­cat de pre­să prin care dez­a­vu­ea­ză toa­te ata­cu­ri­le medi­a­ti­ce din ulti­mul timp pe tema aso­ci­e­rii din­tre UM Plo­peni și Beret­ta, pen­tru fabri­ca­rea în Româ­nia a armei de asalt ARX 160.

”Pre­o­cu­pa­rea per­ma­nen­tă a CN ROMARM este de a dezvol­ta capa­ci­tă­ți­le de pro­duc­ție din cadrul fili­a­le­lor sale și de a crea noi pro­du­se cu o cali­ta­te îna­l­tă, care să satis­fa­că cerin­țe­le For­țe­lor Sis­te­mu­lui Națio­nal de Apă­ra­re.

Cu toții știm că indus­tria de apă­ra­re din Româ­nia și deo­po­tri­vă și CN Romarm au tre­cut în cei 30 de ani de la revo­lu­ție prin­tr-un pro­ces amplu de res­truc­tu­ra­re, dar și printr‑o eta­pă de sub­fi­nan­ța­re acu­tă.

Solu­ția în aces­te situ­a­ții este de a cău­ta par­te­neri seri­oși recu­nos­cuți care să vină cu finan­ța­re și pro­iec­te via­bi­le!

CN ROMARM SA are în deru­la­re mai mul­te pro­iec­te de dezvol­ta­re a capa­ci­tă­ți­lor sale, în vede­rea fabri­că­rii unor pro­du­se de îna­l­tă cla­să, nece­sa­re FSNA, cu par­te­neri de top în dome­ni­ul indus­tri­ei de apă­ra­re. 

În acest con­text, pro­iec­tul fabri­că­rii în Româ­nia a unei arme de asalt moder­ne, care, pe plan intern este capa­bi­lă să ofe­re sol­da­ți­lor români aflați în tea­tre­le de ope­ra­ții o opțiu­ne tac­ti­că de încre­de­re, iar pe plan extern să fie un pro­dus de cali­ta­te, cu valoa­re adă­u­ga­tă, capa­bil să redu­că din deze­chi­li­bre­le balan­ței comer­ci­a­le, este o nece­si­ta­te.

De ase­me­nea, la Uzi­na Meca­ni­că Plo­peni, fili­a­lă a CN ROMARM, se află în deru­la­re par­te­ne­ri­a­tul cu Beret­ta, unul seri­os, așe­zat pe prin­ci­pii soli­de și avan­ta­joa­se pen­tru indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re. Fap­tul că, în aso­ci­e­rea din­tre fili­a­la ROMARM UM Plo­peni și Beret­ta, par­tea româ­nă deți­ne 80%, este o dova­dă că aceas­tă aso­ci­e­re nu are cum să fie făcu­tă în deser­vi­ci­ul Româ­ni­ei.

În plus, fili­a­le­le ROMARM vor bene­fi­cia de trans­fer teh­no­lo­gic, ceea ce ne va per­mi­te să ne îmbu­nă­tă­țim por­to­fo­li­ul de pro­du­se și ser­vi­cii. CN ROMARM SA se va asi­gu­ra că în pro­iec­tul deru­lat cu Beret­ta vor fi impli­ca­te cât mai mul­te fili­a­le ale sale, pen­tru a creș­te pe cât posi­bil gra­dul de dezvol­ta­re și de inte­gra­re al indus­tri­ei națio­na­le de apă­ra­re, unde ROMARM este vârf de lan­ce.

Pe vii­tor, în dezvol­ta­rea aces­tui par­te­ne­ri­at se inten­țio­nea­ză coop­ta­rea celor două fili­a­le ale com­pa­niei, res­pec­tiv: Uzi­na Meca­ni­că Plo­peni și Fabri­ca de Arme Cugir pen­tru rea­li­za­rea plat­for­mei armei de asalt 5,56 NATO. În acest fel se vor înde­plini și con­di­ți­i­le de finan­ta­re din Fond euro­pean de apă­ra­re (trei între­prin­deri din două sta­te mem­bre).

Rei­te­răm încă o dată ide­ea că inves­ti­ți­i­le pe care CN ROMARM SA le deru­lea­ză în acest an și pe care le are pro­gra­ma­te pen­tru anii urmă­tori, tre­bu­ie să fie sus­ți­nu­te de pro­iec­te de aso­ci­e­re corec­te, pre­cum cel cu Beret­ta, Gene­ral Dinamycs, John Coke­ri­ll, Lonar­do, Pro Opti­ca etc, pen­tru a per­mi­te indus­tri­ei națio­na­le de apă­ra­re să se relanse­ze în mod real, după o peri­oa­dă extrem de înde­lun­ga­tă de acti­vi­ta­te redu­să, în con­di­ți­i­le în care pia­ța anu­lui 2019 este una extrem de com­pe­ti­ti­vă, în care acti­vea­ză actori eco­no­mici glo­bali care dove­desc o for­ță eco­no­mi­că redu­ta­bi­lă”.


Man­ga­lia News 24.09.2019. (CN ROMARM SA).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply