CL Mangalia a aprobat construcția unui Ambulatoriu de specialitate, cu fonduri UE, la Spitalul din localitate

0
358

Con­si­li­e­rii locali din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia au apro­bat, marți, într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră, pro­iec­tul de hotă­râre care vizea­ză extin­de­rea și dota­rea Ambu­la­to­ri­u­lui Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, din fon­duri UE. Acest pro­iect, depus la minis­te­rul de resort în pri­ma deca­dă a anu­lui în curs, se află în eta­pa de pre­con­trac­ta­re, urmând ca în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re să fie sem­nat.

În cadrul ședin­ței CL s‑a apro­bat și sur­sa de finan­ța­re din fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le UE, res­pec­tiv în valoa­re de 2, 3 mili­oa­ne de euro pen­tru înfi­in­ța­rea Ambu­la­to­ri­u­lui și achi­zi­țio­na­rea apa­ra­tu­rii afe­ren­te. Rei­te­răm că noul corp de clă­di­re va fi o extin­de­re a pavi­li­o­nu­lui B, cu par­ter și două eta­je, unde vor fi ame­na­ja­te cabi­ne­te medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te. Ast­fel, la par­ter, în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a zonei de aștep­ta­re, se va afla recep­ția, ampla­sa­tă cen­tral pe lân­gă culoa­re­le de cir­cu­la­ție, pen­tru o mai bună acce­si­bi­li­ta­te.

Tot la par­ter, se vor regă­si cabi­ne­te ambu­la­to­rii, cu urmă­toa­re­le spe­cia­li­zări: tra­ta­men­te chi­rur­gi­ca­le, inves­ti­ga­ții ima­gis­ti­ce, medi­ci­nă inter­nă, car­di­o­lo­gie, sto­ma­to­lo­gie, orto­pe­die și spa­țiu teh­nic. La eta­jul I, acce­sul pacien­ți­lor se va face cu lif­turi la cabi­ne­tul de recol­ta­re, la cabi­ne­tul de neu­ro­lo­gie și uro­lo­gie. La eta­jul al II-lea, vor fi cabi­ne­te de hema­to­lo­gie, bio­chi­mie, imu­no­lo­gie, micro­bi­o­lo­gie, cito­lo­gie Papa-Nico­lau, aler­go­lo­gie, bac­te­o­ro­lo­gie.

Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, s‑a pro­pus și achi­zi­țio­na­rea de apa­ra­tu­ră medi­ca­lă per­for­man­tă pen­tru diver­se spe­cia­li­zări, prin­tre care: chi­rur­gie, radi­o­lo­gie, sto­ma­to­lo­gie, orto­pe­die etc. De ase­me­nea, s‑a mai pro­pus con­trac­ta­rea, din ace­leași fon­duri UE, a echi­pa­men­te­lor RMN, CT și mamo­graf, nece­sa­re dia­gnos­ti­că­rii dife­ri­te­lor afec­țiuni, pre­cum și alte dis­po­zi­ti­ve de teh­ni­că medi­ca­lă de ulti­mă gene­ra­ție, folo­si­te în cabi­ne­te­le de spe­cia­li­ta­te.

În ace­eași ședin­ță, a fost vali­dat în una­ni­mi­ta­te man­da­tul de con­si­li­er local al con­si­li­e­ru­lui Mari­us Cio­bă­nel, înlocuindu‑l de drept pe fos­tul con­si­li­er local Ozghiun Mena­bit.


Man­ga­lia News, 12.09.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele