Asociația ”Galați, orașul meu” a împlinit 5 ani de la constituire. Cu această ocazie, a organizat o minicroazieră pe Dunăre, cu vaporul istoric ”Borcea” [FOTO]

0
503

Aso­ci­a­ția ”Galați, ora­șul meu”, sus­ți­nă­toa­re a rein­tro­du­ce­rii cur­se­lor de pasa­geri pe Dună­re, a reco­nec­tă­rii ora­șu­lui Galați cu cele­lal­te ora­șe rive­ra­ne Dună­rii, a împli­nit 5 ani de la con­sti­tu­i­re. Cu aceas­tă oca­zie, a orga­ni­zat o mini­croa­zie­ră pe Dună­re, pe Bra­țul Măcin cu vapo­rul isto­ric ”Borcea”.

Câr­mu­it de căpi­ta­nul Ilie Tin­cu, vapo­rul este în admi­nis­tra­rea Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Brăi­la. Au par­ti­ci­pat pes­te 60 de per­soa­ne, prin­tre care buzo­ieni, vrân­ceni, arge­șeni care au venit pen­tru a petre­ce momen­te uni­ce, pe o navă. Încă o dată s‑a dove­dit că exis­tă foar­te mulți oameni care și-ar dori un ase­me­nea mod de agre­ment.

Comoa­ra ”Dună­rea” rămâ­ne neex­ploa­ta­tă, deși ar atra­ge turiști și vizi­bi­li­ta­te ora­șe­lor ce se iden­ti­fi­că cu ea.

A trans­mis Bogdan Radu Brîn­zan, cores­pon­dent volun­tar Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, Vineri, 6 sep­tem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply