Așa va arăta, anul viitor, sala de sport a Școlii Generale din comuna Limanu!

0
591

Noi inves­ti­ții în comu­na Lima­nu, din finan­țări neram­bu­ra­sa­bi­le, obți­nu­te de admi­nis­tra­ția loca­lă!

180 de locuri, tri­bu­ne și o infras­truc­tu­ră moder­nă! Așa va ară­ta, anul vii­tor, sala de sport a Șco­lii Gene­ra­le din comu­na Lima­nu. Pro­iec­tul este finan­țat de Com­pa­nia Națio­na­la de Inves­ti­ții, are o valoa­re tota­lă de 7,7 mili­oa­ne lei și o peri­oa­dă de exe­cu­ție de un an.

Pen­tru echi­pa de la con­du­ce­re a Pri­mă­ri­ei Lima­nu, aces­ta va fi un real suc­ces, inves­ti­ți­i­le în infras­truc­tu­ra loca­li­tă­ții fiind o pri­o­ri­ta­te. Pro­mi­siu­ni­le se con­cre­ti­zea­ză în pro­iec­te rea­le, bene­fi­ce între­gii comu­ni­tăți.

Noi finan­tari neram­bu­r­sa­bi­le pen­tru  Comu­na Lima­nu. Com­pa­nia Natio­na­la de Inves­ti­tii va finan­ta pro­iec­ta­rea si exe­cu­tia lucra­ri­lor pen­tru pro­iec­tul “Sala de sport cu tri­bu­nă 180 locuri, comu­na Lima­nu, sat Lima­nu – Scoa­la Gene­ra­la Lima­nu”. Valoa­rea tota­la a inves­ti­ti­ei este de apro­xi­ma­tiv 7,7 mili­oa­ne lei, fara TVA.

Este un suc­ces con­si­de­ra­bil pen­tru comu­na Lima­nu. Am reu­sit să atra­gem fon­duri sem­ni­fi­ca­ti­ve în zonă, toa­te pro­iec­te­le fiind extrem de bene­fi­ce comu­ni­ta­tii. Aceas­tă sala de sport, con­stru­i­tă la stan­dar­de moder­ne, ofe­ră copi­i­lor din loca­li­ta­te toa­te con­di­ti­i­le pen­tru a se antre­na, dar si posi­bi­li­ta­tea de a orga­ni­za com­pe­ti­tii intre clu­bu­ri­le sco­la­re din judet sau chiar din tara. Au fost efor­turi majo­re pen­tru a obti­ne finan­ta­ri­le nece­sa­re, dar rezul­ta­te­le sunt vizi­bi­le. In 3 ani au fost dema­ra­te inves­ti­tii mari, extrem de uti­le comu­ni­ta­tii loca­le. Am avut o viziu­ne pe ter­men lung, chiar daca eta­pe­le impu­se de legi­sla­tie au fost difi­ci­le si au pre­su­pus pro­ce­duri ela­bo­ra­te”, a decla­rat Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul Comu­nei Lima­nu.

Potri­vit pro­ce­du­ri­lor, peri­oa­da de exe­cu­tie a lucra­ri­lor este de maxi­mum 12 luni, din care 1,5 luni eta­pa de pro­iec­ta­re si 10,5 luni de rea­li­za­re a obiec­ti­vu­lui. Lucra­ri­le vor fi finan­ta­te si exe­cu­ta­te de catre Com­pa­nia Natio­na­la de Inves­ti­tii.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 4 sep­tem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele