Anunț de la Minister: Elevii primesc miere gratuită la școală, de la 1 ianuarie 2020!

0
262

Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii si Dezvol­tă­rii Rura­le (MADR) anun­ță că ele­vii vor pri­mi lunar câte un borcan cu mie­re, înce­pând cu anul 2020.

Sco­la­rii vor pri­mi, de anul vii­tor, cate un borcan de mie­re in fie­ca­re luna, gra­tu­it, a decla­rat Daniel Bota­no­iu, secre­tar de stat in MADR. Mai exact, pro­gra­mul va deve­ni func­tio­nal de la data de 1 ianu­a­rie 2020, sco­pul fiind ace­la de a incu­ra­ja pro­duc­tia natio­na­la de mie­re. 
 
Secre­ta­rul de stat a pre­ci­zat ca pro­duc­tia natio­na­la de mie­re va fi sti­mu­la­ta, in urma livra­rii a 3.000 de tone catre popu­la­tia din Roma­nia.
 
“Este impor­tant sa stim ca din pro­duc­tia natio­na­la 3.000 de tone se vor duce catre popu­la­tia din Roma­nia si isi gaseste loc la copi­lul roman care se deprin­de cu un anu­mit mod de a‑si cau­ta ceea ce ii pla­ce. Un borcan de mie­re acor­dat lunar nu cred ca este niciun efort prea mare, nici un con­sum supli­men­tar. Pe de alta par­te, efor­tul facut de Guvern a fost mare, pen­tru ca pro­gra­mul a tre­bu­it sa fie bine pre­ga­tit, api­cul­to­rii tre­bu­ie pre­ga­ti­ti foar­te bine etc. Vrem sa avem un pro­gram echi­li­brat si sa nu‑l mai comen­tam, pen­tru ca avem obi­ce­iul aces­ta”, sus­ti­ne Daniel Bota­no­iu.
 
Bota­no­iu con­si­de­ra ca mie­rea va fi uti­la mai ales pen­tru ele­vii din medi­ul rural:
 
“Un copil din medi­ul rural poa­te sa sara un gard si sa-si ia un mar din pom, dar la borca­nul de mie­re se uita ca la o icoa­na, pen­tru ca nu are de unde sa‑l ia. Mie­rea este cel mai bun lucru care se poa­te intam­pla copi­i­lor din medi­ul rural, pen­tru ca nu au sur­se de ener­gie, nu au sur­se de sana­ta­te pe care sa si le ia din ali­men­ta­tie asa cum exis­ta in medi­ul urban”, spus Bota­no­iu, in con­fe­rin­ta de pre­sa care a des­chis edi­tia de toam­na a Tar­gu­lui Natio­nal al Mie­rii, orga­ni­za­ta pe plat­for­ma api­co­la Banea­sa.


Pro­iec­tul care pre­ve­de acor­da­rea mie­rii ele­vi­lor a fost anun­tat si la sfar­si­tul anu­lui 2018. Desi masu­ra a fost regle­men­ta­ta prin lege, ulte­ri­or a fost data o Ordo­nan­ta de Urgen­ta care sus­pen­da apli­ca­rea ei. 

Atunci unii parin­ti s‑au ara­tat incan­tati de pro­iect, insa altii l‑au con­tes­tat si au argu­men­tat că mie­rea este un pro­dus aler­gic sau că nu este potri­vi­ta pen­tru a fi con­su­ma­ta la scoa­la.
 
Ini­ti­a­ti­va datea­za inca din 2006, doar ca ea nu a fost apli­ca­ta nici­o­da­ta, din cau­za ca nici o insti­tu­tie a sta­tu­lui nu a alo­cat banii nece­sari. Acum, insa, Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii decla­ra ca isi asu­ma res­pon­sa­bi­li­ta­tea alo­ca­rii bani­lor. (sur­sa: portalinvatamant.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply