Acțiune de salubrizare a zonei ”Insula” din Mangalia, sub genericul “ACȚIONĂM PENTRU APE” [Foto/VIDEO]

1
509

Acțiu­nea de sâm­bă­tă, 28 Sep­tem­brie 2019, coor­do­na­tă de Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, împre­u­nă cu Aso­ci­a­ția “ACT FOR TOMORROW ROMÂNIA” și “KAUFLAND ROMÂNIA”, ini­ția­to­rii pro­iec­tu­lui “ACȚIONĂM PENTRU APE”, ală­tu­ri de par­te­ne­rii aces­to­ra, Aso­ci­a­ția “CAMARAZII”, sucur­sa­la Man­ga­lia și Comi­te­tul Națio­nal Român pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, fili­a­la Con­stan­ța, a fost dedi­ca­tă zilei mediu­lui marin și zilei curățeniei. 

Ast­fel, mem­brii ai par­te­ne­ri­lor pre­ci­zați, ală­tu­ri de anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, împre­u­nă cu soți­i­le și copi­ii, au par­ti­ci­pat la strân­ge­rea deșe­u­ri­lor arun­ca­te la întâm­pla­re în zona “Insu­la” Man­ga­lia și a pla­jei ce o încon­joa­ră și au reu­șit să strân­gă pes­te o sută de saci plini cu gunoaie.

Mul­țu­mim tutu­ror celor impli­cați în acest pro­iect!” (Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Mangalia). 


Man­ga­lia News, 28.09.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Feli­ci­tari tutu­ror cama­ra­zi­lor si par­ti­ci­pan­ti­lor la actiune.
    Pt Poli­tia Loca­la o ATENTIONARE: Urma­ri­ti mai indea­proa­pe taxi­me­tris­tii si masi­ni­le de fir­me pri­va­te, care isi cura­ta frec­vent masi­ni­le pe insu­la, arun­cand tot ceea ce le prisoseste.

Leave a Reply