Acces la o unitate sanitară modernă, pentru locuitorii comunei Limanu, începând din 2020! 

0
329

Acces la o uni­ta­te sani­ta­ră moder­nă, pen­tru locu­i­to­rii comu­nei Lima­nu, înce­pând din 2020!

Astăzi, marți, 17 sep­tem­brie, au dema­rat lucră­ri­le pen­tru con­struc­tia unui nou Dis­pen­sar în loca­li­ta­tea Lima­nu. Pro­iec­tul pre­ve­de o clă­di­re cu un etaj, cu o supra­fa­ță con­stru­i­tă de apro­xi­ma­tiv 282 mp si o supra­fa­ță des­fă­șu­ra­tă de cir­ca 566 mp. Imo­bi­lul este pre­vă­zut cu mai mul­te cabi­ne­te medi­ca­le spe­cia­li­za­te, un labo­ra­tor de ana­li­ze, un punct de recol­ta­re, o far­ma­cie, pre­cum si săli de tra­ta­ment, ves­ti­a­re si came­re pen­tru medici. De ase­me­nea, pro­iec­tul pre­ve­de si o zonă de apro­xi­ma­tiv 200 de mp de spa­tii verzi si par­cări.

Este un pro­iect vital pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tră. Ini­țial ne-am gan­dit să rea­bi­li­tăm clă­di­rea exis­ten­tă, însă, după exper­ti­ze amă­nu­n­ți­te, am rea­li­zat că am avea cos­turi mult mai mari decât dacă am face un pro­iect nou. Am gân­dit acest Cen­tru de sana­ta­te in con­cor­dan­ta cu nevo­i­le pe care le au oame­nii din zona. Noul Dis­pen­sar va avea un cabi­net sto­ma­to­lo­gic, pedia­trie, pre­cum și un cabi­net spe­cia­li­zat pe car­di­o­lo­gie / eco­gra­fie. Mi-am dorit ser­vi­cii sani­ta­re moder­ne, cu echi­pa­men­te per­for­man­te si per­so­nal dedi­cat. A fost un efort major, dar cred că este dato­ria auto­ri­ta­ti­lor loca­le să facă toa­te demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra locu­i­to­ri­lor toa­te con­di­ti­i­le nor­ma­le de via­ță. Iar acce­sul la un sis­tem de sănă­ta­te modern este …vital”, decla­ră Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Potri­vit pro­iec­tu­lui, lucră­ri­le de exe­cu­tie a imo­bi­lu­lui vor fi fina­li­za­te în ter­men de 12 luni. Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de apro­xi­ma­tiv 2,7 mili­oa­ne lei, fon­duri alo­ca­te exclu­siv din buge­tul Pri­mă­ri­ei Lima­nu.


Man­ga­lia News, 17.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele