15 medici noi la Spitalul Municipal Mangalia. Bun venit și mult succes în activitate!

0
1384

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia se află într-un con­ti­nuu pro­ces de efi­cien­ti­za­re a acti­vi­tă­ții medi­ca­le spe­ci­fi­ce, fie prin înfi­in­ța­rea unor noi com­par­ti­men­te și ame­na­ja­rea cabi­ne­te­lor medi­ca­le în sec­ții, fie prin atra­ge­rea unui număr cât mai mare de medici spe­cia­liști. Încă de la înce­pu­tul aces­tui an, con­du­ce­rea uni­tă­ții sani­ta­re a făcut nume­roa­se demer­suri pen­tru a atra­ge un număr cât mai mare de medici, con­fir­mați în diver­se spe­cia­li­zări. Ast­fel, după cum decla­ră repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­ei medi­ca­le, mai mul­te sec­ții din cadrul spi­ta­lu­lui și-au extins echi­pa cu un număr total de 15 medici, după cum urmea­ză:

- Recu­pe­ra­re Medi­ca­lă: dr. Cla­u­dia-Mari­a­na Calea, medic spe­cia­list;

- Labo­ra­tor Ana­li­ze Medi­ca­le: dr. Flo­rin Pos­tel­ni­cu, medic pri­mar;

- Tera­pie Inten­si­vă: dr. Filis Sali, dr. Feli­cia Măr­gi­nea­nu, dr. Den­ni­se Curti, medici spe­cia­liști;

- Medi­ci­nă Inter­nă: dr. Figan Feti­slam, medic spe­cia­list;

- Chi­rur­gie Gene­ra­lă: medi­cul pri­mar Ghe­or­ghe Ște­fan, șef de sec­ție și Anca Cătă­li­na Miha­la­che, medic spe­cia­list;

- Car­di­o­lo­gie: dr. Daniel Mihai Bălu­ță, medic spe­cia­list.

În celași timp, pe lini­i­le de gar­dă își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea urmă­to­rii medici:

- Pedia­trie: dr. Isa­be­l­la Cla­u­dia Cră­ciun și Ali­na Poa­le­lungi, medici rezi­denți;

- Ordo­pe­die: dr. Răzvan Vio­rel Măr­gi­nea­nu, medic spe­cia­list, dr. Iuli­an Mari­us Popa, medic pri­mar și Mari­us Răzvan Giu­ra, medic spe­cia­list.

Pe aceas­tă cale, repre­zen­tan­ții uni­tă­ții medi­ca­le și cole­gii le urea­ză noi­lor medici mult suc­ces în acti­vi­ta­te, la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia!


Man­ga­lia News, 17.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele