Ziua Moscheii EsmaHan Sultan, sărbătorită de musulmanii din Mangalia

0
693

Ziua Mos­che­ii Esma­Han Sul­tan, săr­bă­to­ri­tă de musul­ma­nii din Man­ga­lia.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, sâm­bă­tă 17 august, Ziua Mos­che­ii Esma­Han Sul­tan, eve­ni­ment dedi­cat comu­ni­tă­ții musul­ma­ne din Man­ga­lia. Cu acest pri­lej, înce­pând cu ora 12.00, toți cei inte­re­sați de isto­ria unu­ia din­tre cele mai vechi și fru­moa­se lăca­șuri de cult musul­man din Româ­nia pot par­ti­ci­pa la des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, care va avea loc în incin­ta gea­mi­ei.

Prin­tre ofi­ci­a­li­tă­ți­le invi­ta­te la eve­ni­ment se numă­ră E.S. dom­nul Sulhi Turan, Con­sul Gene­ral al Repu­bli­cii Tur­cia la Con­stanţa, mufti­ul Iusuf Murat, dar și pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

În cadrul mani­fes­tă­ri­lor, ofi­ci­a­li­tă­ți­le pre­zen­te și repre­zen­tanți ai comu­ni­tă­ții musul­ma­ne vor sus­ți­ne alo­cu­țiuni prin care vor evo­ca tre­cu­tul monu­men­tu­lui isto­ric din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța. Tot­o­da­tă, va fi ofi­ci­a­tă o slu­j­bă reli­gi­oa­să de către hogea Ismet Halil, care slu­jeș­te în acest lăcaș de cult de pes­te 30 de ani. Par­ti­ci­pan­ții la eve­ni­ment pot vizi­ta mos­che­ea pe par­cur­sul între­gii zile, oca­zie cu care vor cunoaș­te îndea­proa­pe isto­ria gea­mi­ei din Man­ga­lia, dar și obi­ce­iu­ri­le și tra­di­ți­i­le musul­ma­ni­lor din Dobro­gea.

După mani­fes­tă­ri­le de la mos­chee, înce­pând cu ore­le 17.00, pe Sta­dio­nul Cen­tral din loca­li­ta­te, vor avea loc cele­bre­le lup­te tătă­rești — KUREȘ, struc­tu­ra­te pe trei cate­go­rii: local­nici, tine­ret până în 21 de ani și open – fără limi­tă de vâr­stă. Orga­ni­za­to­rii anun­ță că pen­tru fie­ca­re sec­țiu­ne, cei care se vor cla­sa pe pri­mul loc vor pri­mi ca pre­miu un ber­bec, con­form tra­di­ți­ei.

Pen­tru cei­lalți câști­gă­tori ai între­ce­ri­lor spe­ci­fi­ce musul­ma­ni­lor, pre­mi­i­le vor fi în bani. Mos­che­ea Esma­Han Sul­tan, cu o boga­tă tra­di­ţie isto­ri­că, reli­gi­oa­să şi cul­tu­ra­lă este vizi­ta­tă în peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val de mii de turiști români și stră­ini, care rămân impre­sio­nați de arhi­tec­tu­ra apar­te în stil maur.


Man­ga­lia News, Vineri, 16.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply