ZIUA MARINEI ROMÂNE 2019. Programul evenimentelor în Constanța, Tulcea, Mangalia, Brăila, Galați și București

0
1632

Cea de‑a 117‑a edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Mării, orga­ni­za­tă de Sta­tul Major al For­țe­lor Nava­le, cu pri­le­jul ani­ver­să­rii Zilei Mari­nei Româ­ne, are loc în peri­oa­da 7–15 august, în șase ora­șe din țară. 

Săr­bă­to­ri­tă pen­tru pri­ma dată în 15 august 1902, la Con­stan­ța, ziua comu­ni­tă­ții nava­le româ­nești a cunos­cut de‑a lun­gul tim­pu­lui o dezvol­ta­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a eve­ni­men­te­lor dedi­ca­te tutu­ror celor care și-au legat des­ti­nul de întin­de­ri­le albas­tre ale ape­lor.

Toa­te acti­vi­tă­ți­le din acest an, des­fă­șu­ra­te în Con­stan­ța, Man­ga­lia, Tul­cea, Brăi­la, Galați și Bucu­rești, sunt dedi­ca­te navei-școa­lă „Mir­cea”, „Amba­sa­dor ono­ri­fic în ser­vi­ci­ul Româ­ni­ei”, cu pri­le­jul împli­ni­rii a 80 de ani de la intra­rea în ser­vi­ci­ul Mari­nei Mili­ta­re Româ­ne. Pen­tru peri­oa­da 7–15 august, pro­gra­mul gene­ral al eve­ni­men­te­lor este pre­zen­tat în cele de mai jos, pen­tru fie­ca­re loca­li­ta­te în par­te.

La Con­stan­ța, seria acti­vi­tă­ți­lor debu­tea­ză mier­curi, 7 august, dată în care este mar­ca­tă Ziua Resur­se­lor Mării și a Învă­țămân­tu­lui Mili­tar de Mari­nă. De la ora 10.00, sca­fan­drii mili­tari des­fă­șoa­ră ate­li­e­re de scu­fun­dări recreațio­na­le, în Por­tul Tomis, pen­tru cei 80 de câști­gă­tori ai con­cur­su­lui orga­ni­zat de Cen­trul 39 Sca­fan­dri; la ora 11.00, în Por­tul Mili­tar Con­stan­ța, este pla­ni­fi­ca­tă cere­mo­n­ia de sosi­re a navei-școa­lă „Mir­cea” din mar­șul isto­ric de instruc­ție; de la ora 17.00 până la ora 21.00, pe fale­za din fața Coman­damen­tu­lui Flo­tei, sunt pre­zen­ta­te stan­duri expo­zi­țio­na­le ale Aca­de­mi­ei Nava­le „Mir­cea cel Bătrân”, Șco­lii Mili­ta­re de Maiș­tri Mili­tari a For­țe­lor Nava­le „Ami­ral Ion Mur­ges­cu”, Cole­gi­u­lui Națio­nal Mili­tar „Ale­xan­dru Ioan Cuza”, Direc­ți­ei Hidro­gra­fice Mili­ta­re și ale Cen­tru­lui de Sca­fan­dri, iar Muzi­ca Mili­ta­ră a For­țe­lor Nava­le va inter­pre­ta nume­roa­se pie­se din reper­to­ri­ul mari­nă­resc.

Sâm­bă­tă, 10 august, între ore­le 08.30–17.30, în Por­tul Mili­tar Con­stan­ța, mari­na­rii mili­tari așteap­tă, ca în fie­ca­re an, mii de oameni la Ziua Por­ți­lor Des­chi­se, unde vor avea oca­zia să vizi­te­ze 14 nave ale For­țe­lor Nava­le Româ­ne, două ale Găr­zii de Coas­tă, un eli­cop­ter Puma Naval, sub­ma­ri­nul „Del­fi­nul” și dis­po­zi­ti­ve mobi­le de lan­sa­re rache­te. Acti­vi­ta­tea va înce­pe cu o repre­zen­ta­ție a Muzi­cii Mili­ta­re a For­țe­lor Nava­le, iar cei pre­zenți vor putea inte­rac­țio­na cu repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­i­lor mili­ta­re de învă­țământ de mari­nă, cu infan­te­riști marini, sca­fan­dri mili­tari și hidro­grafi mili­tari, care vor pre­găti nume­roa­se expo­zi­ții spe­ci­fi­ce.

Luni, 12 august, în raio­nul mari­tim din fața Coman­damen­tu­lui Flo­tei, este pro­gra­ma­tă, în inter­va­lul orar 09.45–12.30, repe­ti­ția gene­ra­lă pen­tru Exer­ci­ți­ul demon­stra­tiv întru­nit „For­țe­le Nava­le Româ­ne 19”.

Mier­curi, 14 august, ore­le 08.30–09.30, la Monu­men­tul Ero­i­lor Mari­nari de pe fale­za Cazi­no­u­lui din Con­stan­ța, mari­na­rii mili­tari vor orga­ni­za o cere­mo­n­ie mili­ta­ră și reli­gi­oa­să.

Joi, 15 august, cu pri­le­jul Zilei Mari­nei Româ­ne, în inter­va­lul orar 9.45–12.30, publi­cul pre­zent pe fale­za din Con­stan­ța va asis­ta la cel mai mare exer­ci­țiu naval orga­ni­zat în Româ­nia. Aces­ta va fi urmat, până la ora 15.00, în Por­tul Turis­tic Tomis, de nume­roa­se jocuri mari­nă­rești. Pe fale­za din fața Coman­damen­tu­lui Flo­tei, între ore­le 20.00–21.00, vor răsu­na acor­du­ri­le Muzi­cii Mili­ta­re a For­țe­lor Nava­le, după care sea­ra se va înche­ia cu retra­ge­rea cu tor­țe a mari­na­ri­lor mili­tari pe tra­se­ul Poar­ta 1 (Por­tul Con­stan­ța) – fale­za Cazi­no­u­lui – Coman­damen­tul Flo­tei – Str. Remus Oprea­nu – Pia­ța Ovi­diu și retur, până la Coman­damen­tul Flo­tei, timp în care va avea loc și un spec­ta­col ine­dit de lan­sa­re de lam­pi­oa­ne de la bor­dul nave­lor mili­ta­re anco­ra­te în apro­pi­e­rea fale­zei.

La Man­ga­lia, joi, 8 august, debu­tea­ză Săp­tămâ­na Spi­ri­tu­a­li­tă­ții Mari­nă­rești, în gră­di­na Cer­cu­lui Mili­tar din muni­ci­piu, în care, în inter­va­lul orar 18.00–22.00, sunt orga­ni­za­te expo­zi­ții de ambar­ca­țiuni spor­ti­ve cu rame și vele, de lucrări de mate­lo­taj, de foto­gra­fie și de pic­turi cu tema­ti­că mari­nă, lan­sări de car­te, ate­li­e­re inte­rac­ti­ve de con­fec­țio­na­re noduri și împle­ti­turi mari­nă­rești. Mani­fes­tă­ri­le cul­tu­ra­le din Man­ga­lia vor fi com­ple­ta­te de con­cer­te sus­ți­nu­te de for­ma­ți­i­le muzi­ca­le mili­ta­re ale For­țe­lor Nava­le și Regi­men­tu­lui 30 Gar­dă „Mihai Vitea­zu” și se vor înche­ia mier­curi, 14 august.

Sâm­bă­tă, 10 august, între ore­le 10.00–14.00, în Por­tul Mili­tar Man­ga­lia, mari­na­rii mili­tari orga­ni­zea­ză Ziua Por­ți­lor Des­chi­se. Vor fi pre­zen­ta­te nave, expo­zi­ții de teh­ni­că și arma­ment, iar dori­to­rii vor putea par­ti­ci­pa la ate­li­e­re inte­rac­ti­ve de mate­lo­taj, pre­cum și la diver­se jocuri și con­cur­suri mari­nă­rești.

Luni, 12 august, înce­pând cu ora 09.45 până la ora 12.00, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, se des­fă­șoa­ră repe­ti­ția gene­ra­lă pre­mer­gă­toa­re Zilei Mari­nei Româ­ne. Sea­ra, între ore­le 18.00–20.00, Muzi­ca Mili­ta­ră a For­țe­lor Nava­le va sus­ți­ne un con­cert în Pia­ța Repu­bli­cii din muni­ci­piu.

Mier­curi, 14 august, ore­le 08.30–09.30, la Monu­men­tul Mari­na­ru­lui Erou, mari­na­rii mili­tari orga­ni­zea­ză o cere­mo­n­ie mili­ta­ră și reli­gi­oa­să, iar de la ora 20.00 până la ora 21.00, este pla­ni­fi­cat un spec­ta­col de muzi­că mili­ta­ră, sus­ți­nut de for­ma­ția muzi­ca­lă a Regi­men­tu­lui 30 Gar­dă „Mihai Vitea­zu”, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia.

Joi, 15 august, între ore­le 09.45–14.00, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, se des­fă­șoa­ră Exer­ci­ți­ul demon­stra­tiv „For­țe­le Nava­le Româ­ne 19”, urmat de jocuri și con­cur­suri mari­nă­rești, iar, de la ora 20.00, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, Regi­men­tul 30 Gar­dă „Mihai Vitea­zu” va sus­ți­ne un spec­ta­col pen­tru cei pre­zenți.

Retra­ge­rea cu tor­țe, exe­cu­ta­tă între ore­le 21.00–22.00, pe tra­se­ul Farul Geno­vez – fale­ză – Ale­ea Tei­lor – Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia – Cer­cul Mili­tar – Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le „Vicea­mi­ral Con­stan­tin Băles­cu”, va înche­ia seria momen­te­lor ani­ver­sa­re.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Man­ga­lia News, 07.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele