VSLO, la cea de a X‑a ediție — Vama Veche, 23 august — 1 septembrie 2019. Workshopuri, concerte, vernisaje și invitați din șase țări

0
390

Wor­k­sho­puri, con­cer­te, ver­ni­sa­je și invi­tați din șase țări, la VSLO.

Cel mai mare Fes­ti­val de Arte Vizu­a­le din Româ­nia, VSLO, a ajuns la cea de‑a 10‑a edi­ție și va avea loc în peri­oa­da 23 august – 1 sep­tem­brie, în Vama Veche. Eve­ni­men­tul se anun­ță unul cu totul spe­cial, fiind invi­tați lec­tori din șase țări, foto­grafi și direc­tori de ima­gi­ne cunos­cuți în lumea întrea­gă!

În edi­ția ani­ver­sa­ră de anul aces­ta – care este tot­o­da­tă și ulti­ma în actu­a­lul for­mat – au fost invi­tați lec­tori din Româ­nia, Gre­cia, SUA, Sue­dia, Polo­nia și Nor­ve­gia. Pe par­cur­sul ulti­mei săp­tămâni din august, vor avea loc wor­k­sho­puri GRATUITE de foto­gra­fie de acțiu­ne, de pro­dus, de stre­et pho­to­gra­phy, foto­jur­na­lism sau foto­gra­fie de sce­nă și tea­tru. De ase­me­nea, mai mul­te con­cer­te, pie­se de tea­tru și ver­ni­sa­je de foto­gra­fie vor avea loc în loca­ți­i­le par­te­ne­re VSLO, La Fron­ti­e­ra, Fama­gus­ta, Papa la Șoni și Aco­lo Bar.

Cele mai cunos­cu­te nume ale foto­gra­fi­ei româ­nești se regă­sesc și anul aces­ta pe afi­șul VSLO, ală­tu­ri de impor­tanți foto­grafi euro­peni și ame­ri­cani: Vlad Efte­nie, Cătă­lin Săvu­les­cu, Vali Băr­bu­les­cu, Mari­an Ste­rea, Andrei Cio­bi­că, Flo­rin Ghio­ca, Cor­nel Lazia, Paul Păun, Dra­goș Cris­tea și Andrei Apos­tol vor sus­ți­ne cur­suri și semi­na­rii ală­tu­ri de Marek Czar­ne­c­ki, Chris Sus­pect, Olav Urda­hl, Jea­net­te Hägglund, Spyros Papas­pyro­po­u­los, Micha­il Mos­cho­li­os și Jens Krau­er.

Nu mai puțin de cinci ver­ni­sa­je vor avea loc anul aces­ta la VSLO. Întru­cât acce­sul este liber la expo­zi­ții, publi­cul care se află în peri­oa­da fes­ti­va­lu­lui la Vama Veche este aștep­tat să le vizi­te­ze.

În cola­bo­ra­re cu Amba­sa­da Sue­di­ei la Bucu­rești, la VSLO va fi pre­zen­ta­tă expo­zi­ția sem­na­tă Jea­net­te Hägglund, o călă­to­rie în lumea foto­gra­fi­ei dedi­ca­tă arhi­tec­tu­rii, des­co­pe­rind „Secret”-ul lini­i­lor și al culo­ri­lor incre­di­bi­le. Din Nor­ve­gia, Ane Dahl Kis­ten­gard pro­pu­ne o expo­zi­ție fără ezi­ta­re – „The­re is no time for hesi­ta­tion!”, cu foto­gra­fii care taie răsu­fla­rea pri­vi­to­ri­lor.

Lumea subac­va­ti­că li s‑a des­chis lui Andrei Cio­bi­că și Geor­ge Stăn­cu­lea­nu, iar aceștia, la rân­dul lor, au fotografiat‑o cu achi­pa­men­te spe­ci­fi­ce, ară­tând o aven­tu­ră neaș­tep­ta­tă în ver­ni­sa­jul „Unex­pec­ted Adven­tu­re”.

Act Angry” este titlul expo­zi­ți­ei pe care foto­gra­ful ofi­ci­al al Tea­tru­lui Națio­nal din Bucu­rești, Flo­rin Ghio­ca, o ver­ni­sea­ză pe 28 august la VSLO. Apre­cia­tă una­nim de cri­ti­ca și pre­sa din Bos­nia și Hert­ze­go­vi­na, aco­lo unde a avut loc pri­mul ver­ni­saj, în febru­a­rie 2019, „Act Angry” pre­zin­tă ima­gini cu un puter­nic impact emo­țio­nal din mai mul­te spec­ta­co­le ale TNB, reu­ni­te sub for­ma unui ver­ni­saj ine­dit.

Nu în cele din urmă, la VSLO va avea loc un ver­ni­saj-eve­ni­ment. La un an după ce a pără­sit aces­tă lume, cele­bru­lui foto­graf Sorin Radu i se orga­ni­zea­ză un ver­ni­saj in memo­ri­am. Unul din­tre cei mai impor­tanți foto­grafi români, cunos­cut pen­tru por­tre­te­le sale cele­bre, care i‑au inclus, prin­tre alții pe Sal­va­dor Dali, Eugen Ione­s­co, Rege­le Mihai sau Ronald Rea­gan, Sorin a fost un împă­ti­mit al foto­gra­fi­ei de tea­tru, dar și rea­li­za­to­rul pri­me­lor albu­me de foto­gra­fie cu mănăs­ti­ri­le Arbo­re și Voro­neț. Foto­gra­fi­i­le lui Sorin Radu au fost publi­ca­te în pagi­ni­le celor mai impor­tan­te revis­te şi zia­re ame­ri­ca­ne, pre­cum „New York Times”.

La VSLO vor avea loc și anul aces­ta mai mul­te con­cer­te și pie­se de tea­tru: vineri, 23 august, la Papa la Șoni, tru­pa Bosqu­i­to va des­chi­de seria reci­ta­lu­ri­lor. Pe 24, 25 și 26 august tru­pa Nigh­tlo­o­sers va sus­ți­ne trei con­cer­te în sti­lul bine­cu­nos­cut. „Cin­ste lor!”. Pe 29 august, în ace­lași loc, tru­pa Bas­s­ka revi­ne cu un super-reci­tal, iar pe 30 august va rân­dul celor de la Pha­ser să încingă atmosfe­ra noc­tur­nă din Vama Veche. Seria de con­cer­te se înche­ie în chiar ulti­ma zi din august, cu Adam Hara­s­zti Pro­je­kt, un pro­iect înfi­in­țat în 2015 la Lon­dra, abor­dând un stil vari­at, de la jazz la soul și hip-hop. De ase­me­nea, pe 28, 29 și 30 august, la Fama­gus­ta vor avea loc trei spec­ta­co­le per­for­man­ce de tea­tru, o tri­lo­gie sem­na­tă Paul Cim­po­ie­ru.

Nu în ulti­mul rând, cur­san­ții sunt aștep­tați la wor­k­sho­pu­ri­le de pic­tu­ră sus­ți­nu­te de cunos­cu­tul artist plas­tic Daniel Pra­po­ne. De la deprin­de­rea teh­ni­ci­lor de pic­tu­ră ale Mari­lor Maeș­trii până la acu­a­re­lă, căr­bu­ne, ulei sau șpa­clu, de la cubism la poin­ti­lism, cur­sul de pic­tu­ră le va oferi par­ti­ci­pan­ți­lor un veni­saj colec­tiv la fina­lul fes­ti­va­lu­lui.

Un curs deo­se­bit de aștep­tat este și cel de sculp­tu­ră în pie­tre de mare. Artis­tul Mir­cea Tocaci va fi pre­zent în peri­oa­da 25–31 august la VSLO, în încer­ca­rea de a da for­mă tră­i­ri­lor, reac­ți­i­lor și per­cep­ți­i­lor pe care oame­nii le au în momen­tul pre­zent.

Și anul aces­ta, la VSLO va avea loc deja obiș­nu­i­tul Târg de echi­pa­men­te, în care par­ti­ci­pan­ții vor putea tes­ta gra­tu­it cele mai noi echi­pa­men­te, ofe­ri­te de par­te­ne­rii fes­ti­va­lu­lui: Canon, Sony, Citi­zen, Olym­pus, 4K, Kino Flo, Dedo­li­ght.

Pen­tru că este un fes­ti­val care se întin­de de „Aco­lo” până „Din­co­lo”, adi­că din­tr-un capăt în altul al loca­li­tă­ții, mobi­li­ta­tea va fi asi­gu­ra­tă de par­te­ne­rii de încre­de­re BMW, Mini. Orga­ni­za­to­rii mul­țu­mesc Amba­sa­dei Sue­di­ei la Bucu­rești, pen­tru spri­jin.

Par­te­ne­rii media ai fes­ti­va­lu­lui sunt Radio Gue­ri­l­la, 24 FUN, Ager­pres și Par­ty­se­ria. Fes­ti­va­lul este orga­ni­zat cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Comu­nei Lima­nu.

Site-ul ofi­ci­al al eve­ni­men­tu­lui este www.vslo.ro

Des­pre VSLO

VSLO a ple­cat încă de la înce­put de la ide­ea de a pro­mo­va și încu­ra­ja expri­ma­rea libe­ră, cre­a­ti­vi­ta­tea, talen­tul, pasiu­nea, pri­e­te­nia, comu­ni­ta­tea. Por­nind de la aceas­tă idee, fes­ti­va­lul a ofe­rit tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor posi­bi­li­ta­tea de a lua par­te gra­tu­it la toa­te cur­su­ri­le și semi­na­ri­i­le sus­ți­nu­te de unii din­tre cei mai impor­tanți lec­tori din țară și din stră­i­nă­ta­te, a încu­ra­jat talen­tul unor tineri foto­grafi si vide­o­grafi prin orga­ni­za­rea gra­tu­i­tă de ver­ni­sa­je sau pro­iec­ții și a cre­at o comu­ni­ta­te uni­că în Româ­nia. De ase­me­nea, toa­te acti­vi­tă­ți­le din cadrul fes­ti­va­lu­lui antre­nea­ză publi­cul din Vamă într‑o mul­ti­tu­di­ne de acti­vi­tăți cul­tu­ra­le. Timp de zece zile, fes­ti­va­lul tră­ieș­te împre­u­nă cu Vama Veche. Timp de 10 zile, Vama Veche devi­ne cel mai impor­tant cen­tru cul­tu­ral din Româ­nia.


Man­ga­lia News, 23.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply