Viorica Dăncilă a anunțat oficial remanierea Guvernului. Lista miniștrilor înlocuiți

0
254

Viori­ca Dăn­ci­lă a anun­țat ofi­ci­al rema­nie­rea Guver­nu­lui. Lis­ta miniș­tri­lor înlo­cu­iți

Comi­te­tul Exe­cu­tiv Naţio­nal al PSD s‑a reu­nit, vineri, la Pala­tul Par­la­men­tu­lui, cu o zi îna­in­tea Con­gre­su­lui.

Ast­fel, pre­mi­e­rul a anun­țat care sunt schim­bă­ri­le din Guver­nul pe care îl con­du­ce, în vii­toa­rea rema­nie­re guver­na­men­ta­lă pe care o va pro­pu­ne luni pre­șe­din­te­lui Kla­us Iohan­nis.

Ante­ri­or, sur­se din PSD au decla­rat că lide­rii soci­al-demo­crați au decis în CEX să mear­gă pe vari­an­ta unei rema­nieri guver­na­men­ta­le.

”99 % se face rema­nie­rea la mai mul­te minis­te­re. Sunt cel puțin 5 care tre­bu­ie schim­ba­te”, au spus sur­se­le cita­te.

Ast­fel, prin­tre cei care au fost nomi­na­li­zați la o func­ție în cabi­ne­tul Dăn­ci­lă se află Mihai Fifor, pen­tru șefia Minis­te­ru­lui de Inter­ne, pe care acum îl con­du­ce ca inte­ri­mar, și sena­to­rul PSD Șer­ban Vale­ca, la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei.

De ase­me­nea, la minis­te­rul Jus­ti­ți­ei ar putea să ajun­gă Dana Gâr­bo­van.

Vice­pre­mi­er pe pro­ble­me eco­no­mi­ce a fost pro­pus depu­ta­tul PSD Iuli­an Ian­cu, iar Ana Bir­cha­ll a fost nomi­na­li­za­tă la imple­men­ta­rea par­te­ne­ri­a­te­lor stra­te­gi­ce ale Româ­ni­ei.

Soci­al-demo­cra­ții sunt deciși să facă aceas­tă rema­nie­re guver­na­men­ta­lă indi­fe­rent de pozi­ția celor din ALDE. O rema­nie­re guver­na­men­ta­lă înseam­nă că nu va fi nevo­ie de un vot în Par­la­ment, spre deo­se­bi­re de vari­an­ta unei res­truc­tu­rări guver­na­men­ta­le.

”Dacă vor să ple­ce, să ple­ce!” — a spus un lider PSD des­pre cei din ALDE.

Pe de altă par­te, cei din ALDE așteap­tă de la PSD pro­pu­ne­ri­le de modi­fi­ca­re a pla­nu­lui de guver­na­re, rema­nie­rea guver­na­men­ta­lă și abia apoi vor lua o deci­zie. (cugetliber.ro, 23.08.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele