Viaţa în centrul istoric al Constanţei, un haos: „Îţi bubuia inima‑n piept când treceai p‑acolo“. Primar: „V‑au crescut preţurile la case, de ce vă plângeţi?“

0
347

Via­ţa în cen­trul isto­ric al Con­stanţei, un haos: „Îţi bubu­ia inima‑n piept când tre­ceai p‑acolo“. Pri­mar: „V‑au cres­cut preţu­ri­le la case, de ce vă plân­geţi?“

Locu­i­to­rii cen­tru­lui isto­ric al Con­stanţei vor să cea­ră pri­mă­ri­ei închi­de­rea Pieţei Ovi­diu pen­tru a nu mai per­mi­te eve­ni­men­te de sta­dion, care impli­că tra­fic greu, sce­ne şi boxe uri­a­şe, cu deci­beli şi vibra­ţii ce ame­ninţă secu­ri­ta­tea clă­di­ri­lor de patri­mo­niu, care abia mai stau în picioa­re.

La ulti­mul fes­ti­val, sce­na a fost mai mare decât Muze­ul de Isto­rie şi Arhe­o­lo­gie Naţio­na­lă. Zgo­mo­tul a fost infer­nal, dudu­iau pereţii. Îţi bubu­ia ini­ma în piept, când tre­ceai pe-aco­lo“, s‑au plâns oame­nii.

Rezi­denţi, antre­pre­nori, arhi­te­cţi, pre­o­ţi, socio­logi, isto­rici, s‑au strâns marţi sea­ra în cur­tea hote­lu­lui Intim, hotel care în wee­kend a fost în con­flict des­chis cu Bise­ri­ca Cato­li­că, de care este lipit. Două seri la rând, muzi­ca DJ-ilor de la Intim a fost con­cu­ra­tă de clo­po­te­le basi­li­cii, tra­se încon­ti­nuu ore în şir, pen­tru a aco­peri sono­rul de la pla­ta­ne. Veci­nii înne­bu­ni­ţi de zgo­mot au che­mat Poli­ţia, care a amen­dat hote­lul.

Tre­bu­ie să ne hotă­râm ce vrem pen­tru aceas­tă zonă: turi­şti şi veni­turi pen­tru comu­ni­ta­te sau lini­ş­te şi să nu se întâm­ple nimic. Zona este ani­ma­tă şi e bine. Dar tre­bu­ie să se res­pec­te limi­te­le de zgo­mot, tre­bu­ie să fie făcu­te par­cări, să fie regân­di­te acce­sul şi ieşi­rea din penin­su­lă, iar penin­su­la să fie igie­ni­za­tă, inclu­siv de cei care locu­iesc abu­ziv aici“, au ară­tat par­ti­ci­panţii la dis­cu­ţii veni­ţi la ape­lul Gru­pu­lui de Ini­ţi­a­ti­vă Civi­că Penin­su­la. 

Cites­te mai mult: adev.ro/pwl3sh


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply