Țuțuianu, foc și pară pe liberali și pe… Huțucă: „Nu sunt eu de vină că primarii PNL confundă drumurile. Fac un ultim apel, să înceteze boicotarea proiectelor pentru județ”

0
313

Săp­tămâ­na tre­cu­tă, cu pri­le­jul ședin­ței ordi­na­re a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, s‑au  încins spi­ri­te­le poli­ti­ce și gru­pu­ri­le și-au boico­tat reci­proc pro­iec­te­le, până când mai mul­te din­tre ele, impor­tan­te, au picat la vot. Cele mai impor­tan­te din­tre ele sunt cele lega­te de repar­ti­za­rea unor sume de bani pri­mă­ri­i­lor din județ, în baza sume­lor defal­ca­te din TVA pe anul 2019, pen­tru finan­ța­rea chel­tu­ie­li­lor pri­vind dru­mu­ri­le jude­țe­ne și comu­na­le și de repar­ti­za­rea unor sume din impo­zi­tul pe venit în anul 2019, pen­tru sus­ți­ne­rea pro­gra­me­lor de infras­truc­tu­ră și dezvol­ta­re loca­lă. În acest sens, libe­ra­lii l‑au acu­zat pe pre­șe­din­te­le CJC, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, de fap­tul că alo­că bani dis­cre­țio­nar pri­mă­ri­i­lor în județ.

Cer­tu­ri­le au fost inten­se, libe­ra­lii l‑au ata­cat con­stant pe Țuțu­ia­nu timp de două zile, ase­diu care a cul­mi­nat cu un as din mâne­că la care con­du­ce­rea CJC nu se aștep­ta: pozi­țio­na­re comu­nă PNLPMP

Marți, a avut loc ședin­ța extra­or­di­na­ră a CJC, în cadrul căre­ia pro­iec­te­le de hotă­râre dis­pu­ta­te au fost adop­ta­te, cu spri­ji­nul ALDE în spe­cial iar pre­șe­din­te­le PNL Con­stan­ța, depu­ta­tul Bogdan Huțu­că, a ară­tat fap­tul că votul de ieri înseam­nă un nou exem­plu de „vădit dis­preț față de pro­ble­me­le rea­le ale cetă­țe­ni­lor”. Mai mult, Huțu­că a dez­vă­lu­it și fap­tul că nego­ci­e­ri­le poli­ti­ce nu s‑au dus doar între PNL și PMP, ci și între PNL și ALDE, par­tid care a tră­dat la vot, aspect care l‑a deter­mi­nat pe Țuțu­ia­nu să reac­țio­ne­ze.

Am spe­rat că ieri se înche­ie o lup­tă poli­ti­că absur­dă, inu­ti­lă și defa­vo­ra­bi­lă cetă­țe­ni­lor jude­țu­lui Con­stan­ța, pe care PNL a inițiat‑o și pe care a pierdut‑o, exact așa cum am spus data tre­cu­tă, că ade­vă­rul, bunul simț și rațiu­nea vor ieși la supra­fa­ță. Deși, toți pri­ma­rii jude­țu­lui Con­stan­ța pri­mesc bani, observ că dom­nul Bogdan Huțu­că insis­tă să mă cer­te din cau­za abi­li­tă­ți­lor poli­ti­ce pe care nu le are! În pri­mul rând, nu sunt eu de vină pen­tru că pri­ma­rii libe­rali nu știu sau nu vor să întoc­meas­că o cere­re cores­pun­ză­toa­re de finan­ța­re și nu sunt eu de vină pen­tru că dân­șii con­fun­dă dru­mu­ri­le. În al doi­lea rând, nu sunt eu de vină pen­tru fap­tul că dom­nul Bogdan Huțu­că a încer­cat, așa cum a recu­nos­cut, să aibă o ali­an­ță cu ALDE, par­tid pe care de ani de zile îl con­dam­nă că nu este de dreap­ta și nu este libe­ral și a eșu­at în acest sens! În al tre­i­lea rând, con­si­li­e­rii jude­țeni au înțe­les nece­si­ta­tea alo­că­rii sume­lor de bani pen­tru pro­iec­te­le din tot jude­țul Con­stan­ța, în afa­ră de cei ai PNL. În al patru­lea rând, îi reco­mand dom­nu­lui Huțu­că, în cali­ta­tea sa de finan­țist, să expli­ce cetă­țe­ni­lor jude­țu­lui Con­stan­ța de ce tre­bu­ie să fie dis­cri­mi­nați și să pri­meas­că anu­miți bani (mai mulți) pri­mă­ri­i­le PNL și alți bani (mai puțini) alte pri­mă­rii! Per­so­nal, sunt con­vins că din cau­za aces­tor pro­pu­neri cole­gii de la ALDE și-au dat sea­ma cine doreș­te, în rea­li­ta­te, să dis­tri­bu­ie, banii dis­cre­țio­nar în județ! Fac un ultim apel la con­si­li­e­rii jude­țeni ai PNL să înce­te­ze boico­ta­rea finan­ță­rii pro­iec­te­lor nece­sa­re din județ și să facem pen­tru cetă­țeni ceea ce tre­bu­ie: admi­nis­tra­ție și dezvol­ta­re!”, a spus Țuțu­ia­nu, pen­tru TOMIS NEWS. Arti­co­lul inte­gral, AICI.


Man­ga­lia News, Joi, 01.08.2019. Revis­ta pre­sei jude­țe­ne.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele