TABĂRA PREMIANȚILOR, organizată de peste 12 ani de Primăria și Consiliul Local al Comunei 23 August, pentru cei mai merituoși copii ai localității [galerie FOTO]

0
620

TABĂRA PREMIANȚILOR. Copi­lă­rie…, vre­mea poz­ne­lor, a buni­ci­lor de la țară, a jocu­ri­lor inven­ta­te ad-hoc, a pri­e­te­ni­lor de pe uli­ță, a tabe­re­lor în care aduni amin­tiri, pri­e­te­ni, infor­ma­ții des­pre nimic și des­pre toa­te, in doar câte­va zile de tră­iri inten­se, de expe­rien­țe de neu­i­tat!

Așa este TABĂRA PREMIANȚILOR, orga­ni­za­tă de pes­te 12 ani de Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local al Comu­nei 23 August pen­tru cei mai meri­tu­oși copii ai loca­li­tă­ții. An de an, nu se pre­cu­pețeș­te niciun efort pen­tru a asi­gu­ra aces­tor copii cea mai fru­moa­sa par­te a vacan­ței de vară.

Anul aces­ta baza dis­trac­ți­ei s‑a sta­bi­lit la Buș­te­ni, de unde în fie­ca­re zi (între 20–25 August), cei 55 de copii pre­mi­anți au vizi­tat dife­ri­te obiec­ti­ve turis­ti­ce, cul­tu­ra­le, isto­ri­ce, rezer­va­ții natu­ra­le sau, pur și sim­plu, zone de agre­ment, doar e vacan­ța lor, a copi­i­lor, e impor­tant sa se joa­ce in aer liber, sa soci­a­li­ze­ze, sa se împri­e­te­neas­că cu natu­ra…

Timp de cinci zile, am tre­cut in jur­na­lul tabe­rei: Muze­ul Cin­e­ge­tic Posa­da, Poia­na Bra­șov, dru­mul vechi de la Poia­na Bra­șov spre Șche­ii Bra­șo­vu­lui, Bise­ri­ca Sf. Nico­lae și pri­ma școa­lă româ­neas­că (sala Anton Pann), cen­trul vechi Bra­șov cu Muze­ul Casa Sfa­tu­lui, Para­di­sul Acva­tiv Bra­șov, stra­da Sfo­rii, Bise­ri­ca Nea­gră, Ceta­tea Râș­nov, Dino Parc Râș­nov, Peș­te­ra Valea Cetă­ții Râș­nov, tra­seu montan Cas­ca­da Urlă­toa­rea, Pia­tra Arsă-Babe­le-Sfin­xul, rezer­va­ția de jne­peni, cobo­râre cu tele­ca­bi­na Babe­le-Buș­te­ni, cas­te­lul Peleș și par­cul, Mânăs­ti­rea Sina­ia, Par­cul și Cazi­no­ul Sina­ia, Gara Sina­ia și Muze­ul tre­nu­ri­lor, Pala­tul Can­ta­cu­zi­no și par­cul și mul­te alte­le.

Ne-am jucat, ne-am încăr­cat pozi­tiv, am învă­țat des­pre noi înși­ne, am soci­a­li­zat și ne-am făcut noi pri­e­te­ni. 

Mul­țu­mim, Pri­mă­ria Comu­nei 23 August!
Mul­țu­mim, Con­si­li­ul Local al Comu­nei 23 August!

Insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din loca­li­ta­te sunt exem­plar dota­te, copi­ii comu­nei au asi­gu­ra­te toa­te con­di­ți­i­le pen­tru o copi­lă­rie și o edu­ca­ție de cali­ta­te! Când se doreș­te, se poa­te! Inves­tiți in vii­tor, in tineri, in edu­ca­ție și ofe­riți copi­i­lor excur­sii (nu numai pre­mi­an­ți­lor), tabe­re, echi­pa­men­te și dotări pen­tru toa­te acti­vi­tă­ți­le pe care le doresc (Cer­cul Ști­in­țe­lor Apli­ca­te, Ansam­blul Fol­cloric “Româ­na­șii” și alte­le).

Ce mai vrem?! Sănă­ta­te și liniș­te în comu­ni­ta­te, ca să con­ti­nu­ați și să fina­li­zați ceea ce ați înce­put!

Prof. Magda­le­na Iacob, august 2019.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply