RAZIE! Șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, depistați și sancționați de polițiștii constănțeni

0
315

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni au acțio­nat, sâm­bă­tă noap­tea, pen­tru depis­ta­rea și sanc­țio­na­rea celor aflați sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce sau a sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve.

Sco­pul acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te este pre­ve­ni­rea eve­ni­men­te­lor ruti­e­re pro­du­se pe fon­dul con­su­mu­lui de alco­ol și sub­stan­țe inter­zi­se dar și a nea­cor­dă­rii pri­o­ri­tă­ții de tre­ce­re pie­to­ni­lor și auto­ve­hi­cu­le­lor care au acest drept.

La data de 25 august a.c., în inter­va­lul orar 00.00–08.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, împre­u­nă cu poli­țiști ai Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța, spri­ji­niți de lup­tă­tori ai Ser­vi­ci­u­lui pen­tru Acțiuni Spe­ci­a­le, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne de amploa­re pe linia pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii prin­ci­pa­le­lor cau­ze gene­ra­toa­re de acci­den­te ruti­e­re, pre­cum și a fap­te­lor anti­so­ci­a­le.

În acest con­text, poli­țiș­tii au orga­ni­zat o razie, în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, la care au par­ti­ci­pat pes­te 100 de poli­țiști din cadrul struc­tu­ri­lor de inves­ti­ga­ții cri­mi­na­le, ruti­e­ră și ordi­ne publi­că. Ast­fel, au fost con­tro­la­te pes­te 1.370 de auto­ve­hi­cu­le și con­sta­ta­te 8 infrac­țiuni la regi­mul cir­cu­la­ți­ei, fiind reți­nu­te 8 per­mi­se de con­du­ce­re și retra­se 11 cer­ti­fi­ca­te de înma­tri­cu­la­re.

De ase­me­nea, au fost legi­ti­ma­te 1.420 de per­soa­ne, fiind apli­ca­te 109 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, din­tre care 83 pen­tru neres­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce și 22 la Legea nr. 61/1991 pen­tru încăl­ca­rea unor nor­me de con­vie­țu­i­re soci­a­lă, a ordi­nii și liniș­tii publi­ce. Valoa­rea tota­lă a san­cţiu­ni­lor apli­ca­te este de 57.520 de lei.

Poli­țiș­tii con­ti­nuă acțiu­ni­le pen­tru sigu­ran­ța tra­fi­cu­lui ruti­er și pre­ve­ni­rea eve­ni­men­te­lor nega­ti­ve în tra­fic și în peri­oa­da urmă­toa­re.  

Exem­ple:

În jurul orei 00.30, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 21 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Mama­ia, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul DRUG TEST, rezul­ta­tul a fost pozi­tiv pen­tru can­na­bis.

În jurul orei 00.50, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 23 de ani, din loca­li­ta­tea Valu lui Tra­ian, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Cum­pe­nei, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul DRUG TEST, rezul­ta­tul a fost pozi­tiv pen­tru can­na­bis.

În jurul orei 02.00, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 28 ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Călu­gă­reni, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul DRUG TEST, rezul­ta­tul a fost pozi­tiv pen­tru THC‑5.

În jurul orei 03.00, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 32 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Por­tiței, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,57 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Con­du­că­to­rul auto a fost con­dus la spi­tal pen­tru recol­ta­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În jurul orei 04.00, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 49 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Mama­ia, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,43 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Con­du­că­to­rul auto a fost con­dus la spi­tal pen­tru recol­ta­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În jurul orei 04.00, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 28 de ani, din loca­li­ta­tea Coma­na, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe Șosea­ua Man­ga­li­ei, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,52 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

Con­du­că­to­rul auto a fost con­dus la spi­tal pen­tru recol­ta­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În toa­te cau­ze­le, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au întoc­mit dosa­re pena­le.


Man­ga­lia News, 26.08.2019. (foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele