SISTEMUL ȘCOLAR AMERICAN. Ciclurile de învățământ și structura anului școlar

0
3397

In Ame­ri­ca, cei mai mulți copii încep școa­la îna­in­te de vâr­sta de șase ani, atunci când șco­la­ri­za­rea obli­ga­to­rie înce­pe de obi­cei, într‑o gră­di­ni­ță.

Struc­tu­ra învă­țămân­tu­lui ame­ri­can

Pe lan­ga con­cep­tul edu­ca­tio­nal, un alt punct comun al sis­te­me­lor edu­ca­tio­na­le din sta­te­le ame­ri­ca­ne este struc­tu­ra aces­to­ra. Inva­ta­man­tul este de trei tipuri: ele­men­tar / pri­mar, secun­dar (care reu­ne­ste inva­ta­man­tul gene­ral cu cel liceal) si post-secun­dar / supe­ri­or.

Copi­ii incep sa mear­ga la scoa­la ince­pand cu var­sta de 5 ani si fina­li­zea­za lice­ul la var­sta de 18 ani (inva­ta­man­tul K‑12 se refe­ra la intre­gul ciclu pri­mar si secun­dar de sco­la­ri­za­re). In func­tie de stat, mode­le­le dupa care inva­ta­man­tul este struc­tu­rat sunt urma­toa­re­le:

Mode­lul 6+3+3: scoa­la pri­ma­ra (K‑5), scoa­la gene­ra­la (6–8), lice­ul (9–12);
Mode­lul 8+4: scoa­la pri­ma­ra (K‑8), lice­ul (9–12);
Mode­lul 6+6: scoa­la pri­ma­ra (K‑6), scoa­la gene­ra­la si lice­ul com­bi­na­te (juni­or & high scho­ol, 7–12).

Inva­ta­man­tul pri­mar (Ele­men­ta­ry School/Primary Scho­ol).

Gra­di­ni­ta este debu­tul ciclu­lui pri­mar de inva­ta­mant, iar copi­ii incep sa o frec­ven­te­ze de la var­sta de 5 ani. Pe par­cur­sul sco­lii pri­ma­re, ele­vii isi pun baze­le cunos­tin­te­lor gene­ra­le, aces­tia inva­tand sa citeas­ca si sa scrie. De ase­me­nea, ele­vii deprind notiuni ele­men­ta­re de mate­ma­ti­ca, de geo­gra­fie, de cul­tu­ra civi­ca, muzi­ca, sti­in­te, de sana­ta­te si edu­ca­tie fizi­ca. De cele mai mul­te ori, lim­bi­le strai­ne sunt intro­du­se ince­pand cu anii de scoa­la gene­ra­la (mid­d­le school/junior high scho­ol).

Inva­ta­man­tul gene­ral (Mid­d­le School/Junior High Scho­ol)

Oda­ta ajun­si in scoa­la gene­ra­la, ele­vii au par­te de un cur­ri­cu­lum ceva mai fle­xi­bil, avand atat mate­rii obli­ga­to­rii, cat si optio­na­le. Numa­rul mate­ri­i­lor si com­bi­na­ti­i­le de cur­suri vari­a­za in func­tie de dis­trict si de tipul de diplo­ma dorit. La mate­ri­i­le obli­ga­to­rii, pre­cum mate­ma­ti­ca, engle­za si sti­in­te, ele­vii pot fi pla­sati intr‑o gru­pa de stu­diu cores­pun­za­toa­re nive­lu­lui lor aca­de­mic.

Inva­ta­man­tul liceal (High Scho­ol)

Cu toa­te ca nu exis­ta un cur­ri­cu­lum natio­nal uni­tar, con­ti­nu­tul gene­ral al pro­gra­mei licea­le are mul­te punc­te comu­ne, iar con­di­ti­i­le nece­sa­re pe care un elev tre­bu­ie sa le inde­pli­neas­ca pen­tru absol­vi­rea lice­u­lui sunt simi­la­re.

Mate­ri­i­le obli­ga­to­rii for­mea­za ora­rul sap­ta­ma­nal al ele­vu­lui lao­lal­ta cu mate­ri­i­le optio­na­le ale­se. Une­le din­tre mate­ri­i­le obli­ga­to­rii sunt: engle­za, mate­ma­ti­ca, lim­bi­le strai­ne, edu­ca­tia fizi­ca, arte­le si/sau muzi­ca, sti­in­te gene­ra­le, stu­dii soci­a­le (mate­rie care imbi­na isto­ria, poli­ti­ci­le si geo­gra­fia). In plus, ele­vii au fle­xi­bi­li­ta­tea de a‑si ale­ge nive­lul la care sa stu­die­ze mate­ri­i­le obli­ga­to­rii si pe cele optio­na­le, sub indru­ma­rea con­si­li­e­ru­lui sco­lar si a parin­ti­lor.

Cu toa­te că un copil poa­te renun­ta în mod legal la scoa­la la var­sta de 16 ani (cunos­cut sub nume­le de drop-out-uri), acest lucru este  des­cu­ra­jat (per­spec­ti­ve­le de anga­ja­re pen­tru ori­ci­ne, în SUA, fără o diplo­mă de liceu sunt mai rău decât sum­bre!).  Drept urma­re, marea majo­ri­ta­te a ele­vi­lor raman sa ter­mi­ne lice­ul.

La un nivel ele­men­tar și secun­dar, ele­vii merg de obi­cei la o școa­lă publi­că aproa­pe de casa lor. Dacă aveți o pre­fe­rin­ță pen­tru o anu­mi­tă școa­lă publi­că, va tre­bui sa inchi­ri­ati sau sa va schim­bati domi­ci­li­ul in peri­me­trul res­pec­ti­vei scoli.

Mul­te ora­șe ofe­ra trans­port la școa­lă cu auto­bu­ze spe­ci­a­le, deși  anu­mi­te școli ofe­ra trans­port in func­tie de dis­tan­ta  de la aca­sa pana la școa­lă.

Anul șco­lar in SUA ince­pe de obi­cei la fine­le lunii august / înce­pu­tul lunii sep­tem­brie si durea­za până în luna mai sau iunie (nouă luni) și este împăr­țit în semes­tre. Une­le scoli folo­sesc sis­te­mul tri­mes­tru, care cuprin­de trei sesiuni: toam­na (august / sep­tem­brie — decem­brie), iar­na (ianu­a­rie — mar­tie) și pri­mă­va­ra (mar­tie, până în mai sau iunie). Alte­le uti­li­zea­ză un sis­tem de semes­tru, for­mat din două sesiuni: toam­na (august / sep­tem­brie — decem­brie) și pri­mă­va­ra (ianu­a­rie-mai).

Date­le vacan­țe­lor șco­la­re sunt publi­ca­te de școli în pre­a­la­bil, per­mițând ast­fel părin­ți­lor sufi­cient timp pen­tru a pro­gra­ma o vacan­ță de fami­lie în tim­pul peri­oa­de­lor șco­la­re de vacan­ță. În mod nor­mal, părin­ți­lor nu li se per­mi­te să-si  retra­ga / scoa­tă  copi­ii de la ore, cu excep­ția unor vizi­te la medic sau sto­ma­to­log, atunci când pro­fe­so­rul a fost infor­mat din timp, pe cat posi­bil. În cazul în care doriți să luați un copil din școa­lă în tim­pul ore­lor, tre­bu­ie să obți­neti per­mi­siu­nea de la direc­to­rul sco­lii res­pec­ti­ve.

Pro­gra­mul de cur­suri în șco­li­le ele­men­ta­re este, de obi­cei, între ore­le 08:30 – 15.30, cu o oră pau­za pen­tru prânz. În licee se inva­ta de obi­cei intre ore­le 07:30 – 14.30. Acest timp este împăr­țit în șase cur­suri de o oră sau patru cur­suri de 90 minu­te (cu o pau­ză de cinci minu­te între cur­suri) și o pau­ză de masă de 30 de minu­te. Acti­vi­tă­ți­le spor­ti­ve sunt pro­gra­ma­te după ore­le de curs. Ore­le de curs în șco­li­le publi­ce sunt orga­ni­za­te de luni până vineri și nu exis­tă cur­suri sâm­bă­ta sau dumi­ni­ca.

For­me de eva­lu­a­re

La fina­li­za­rea stu­di­i­lor licea­le, ele­vii nu vor sus­ti­ne nis­te exa­me­ne publi­ce, pre­cum exa­me­ne­le de baca­la­u­re­at roma­nesc sau exa­me­ne­le de A‑Level din sis­te­mul bri­ta­nic, ci tre­bu­ie sa intru­neas­ca o serie de con­di­tii de absol­vi­re, sta­bi­li­te de fie­ca­re stat in par­te. Ele­vii sunt eva­lu­ati pe par­cur­sul anu­lui sco­lar prin tes­te, exa­me­ne fina­le la sfar­si­tul semes­tre­lor, teme pen­tru aca­sa, pro­iec­te de grup, par­ti­ci­pa­re acti­va la cla­sa etc. Toa­te for­me­le de eva­lu­a­re con­tri­bu­ie la sta­bi­li­rea notei fina­le a ele­vu­lui la fie­ca­re mate­rie stu­di­a­ta in par­te.

Sis­te­mul de nota­re

Note­le sunt expri­ma­te fie prin lite­re (A+, A, B+, B, C+ etc.), fie prin pro­cen­te de pana la 100%. Media aces­to­ra este expri­ma­ta prin­tr-un sis­tem de punc­ta­re numit Gra­de Point Ave­ra­ge (GPA), unde punc­ta­jul maxim este 4.

Diplo­ma de absol­vi­re (Ame­ri­can High Scho­ol Diplo­ma).

Pen­tru obți­ne­rea diplo­mei de absol­vi­re a edu­ca­ti­ei secun­da­re, ele­vii tre­bu­ie sa tina cont de cerin­te­le impu­se de sta­tul ame­ri­can in care stu­di­a­za si de dis­tric­tul sco­lar. De cele mai mul­te ori, ele­vul tre­bu­ie sa aiba un numar minim de cre­di­te la mate­ri­i­le stu­di­a­te.

În cele mai mul­te sta­te, copi­ii de var­sta  șco­la­ra tre­bu­ie să fie imu­ni­zați împo­tri­va mai mul­tor  boli, îna­in­te de înce­pe­rea șco­lii. Se efec­tu­ea­za vac­ci­nuri  con­tra unor boli ca poli­o­mie­li­ta, DTP (difte­rie, teta­nos si per­tus­sis sau tuse con­vul­si­vă) si MMR (ruje­o­la, ore­ion  sau rube­o­lă). Un scre­e­ning pen­tru tuber­culi­nă poa­te fi de ase­me­nea  nece­sar. (În cazul în care copi­ii au fost vac­ci­nați împo­tri­va tuber­cu­lo­zei, asi­gu­rați-vă că școa­la știe acest lucru, deo­a­re­ce aces­tea vor tes­ta pozi­tiv atunci când se efec­tu­ea­ză scre­e­ning-ul.)

Este un lucru obiș­nu­it pen­tru ele­vii de la nive­lul  ele­men­tar sa aiba cu ei pache­te­lul de man­ca­re la școa­lă, cu toa­te că mulți copii merg aca­să  pen­tru masa de prânz, atunci când ei locu­iesc aproa­pe de școa­lă. Cele mai mul­te școli pri­ma­re și secun­da­re au cate o can­ti­nă cu auto­ser­vi­re, unde copi­ii pot achi­zi­țio­na masa de prânz, iar unii copii pri­mesc mese gra­tu­i­te, în cadrul pro­gra­me­lor loca­le de pro­tec­ție soci­a­lă.

Ele­vii de liceu au la dis­po­zi­tie si dula­puri cu che­ie, unde pot pas­tra căr­ți­le și alte bunuri.

Celor care vin cu auto­tu­ris­mul pro­priu la scoa­la, le este asi­gu­rat in mod gra­tu­it un loc de par­ca­re.

În Ame­ri­ca exis­tă şcoli de stat şi şcoli pri­va­te. În pofi­da opi­ni­ei des­pre edu­ca­ţia eli­tis­tă din şco­li­le pri­va­te, în Ame­ri­ca cele mai popu­la­re şi mai pre­fe­ra­te sunt şco­li­le de stat, care sunt finanţa­te de buge­tul local. Cu cât sta­tul este mai bogat, cu atât mai mul­te sub­si­dii se eli­be­rea­ză pen­tru sis­te­mul de învă­ţă­mănt, cu atât mai mulţi pro­fe­sori de cla­sa întâi acti­vea­ză, cu atât mai bună este baza teh­ni­co-mate­ria­lă şi con­di­ţi­i­le de acu­mu­la­re a cunoş­tinţe­lor.

Calen­dar pen­tru anul șco­lar 2019–2020.

Șco­li­le de stat din Cali­for­nia, Flo­ri­da, New York, Illi­no­is şi din mul­te alte sta­te depă­şesc cele mai bune şcoli pri­va­te din Anglia şi garan­tea­ză admi­te­rea la cele mai bune uni­ver­si­tă­ţi din ori­ce ţară din lume. 


Man­ga­lia News. (sur­sa: florida.international).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply