Sfaturi pentru reducerea nivelului de estrogen. Atenție! Cu cât corpul conţine mai multă grăsime, cu atât creşte nivelul de estrogen

0
272

Sfa­turi pen­tru redu­ce­rea nive­lu­lui de estro­gen. Din păca­te, ne lovim de mul­te sur­se de estro­geni chi­mici, pro­du­şi arti­fi­ci­ali ase­mă­nă­tori estro­ge­nu­lui. Aceş­tia au exact efec­te­le nedo­ri­te ale estro­ge­nu­lui care, la un nivel ridi­cat, pro­du­ce efec­te adver­se dese­ori gra­ve.

Pri­mul pas pen­tru a deter­mi­na daca ai un exces de estro­gen este să mergi la medic. Medi­cul îţi va reco­man­da câte­va tes­te nece­sa­re. Dacă rezul­ta­te­le suge­rea­za că ai un exces de estro­gen, atunci va tre­bui să îţi modi­fici sti­lul de via­ţă. Poţi face câte­va modi­fi­cări die­te­ti­ce care te vor aju­ta şi vor redu­ce ris­cul de a dezvol­ta dife­ri­te pro­ble­me de sănă­ta­te.

Un nivel ridi­cat de estro­gen se poa­te mani­fes­ta în pri­mul rând prin: exces de tesut adi­pos, la nive­lul șol­du­ri­lor, a coap­se­lor și a fese­lor.

Alte sem­ne: pofta de dul­ce, dureri de cap, reten­ție de apă, stări de indis­po­zi­ție, obo­sea­lă, migre­ne, depre­sie, insomnie, cram­pe, redu­ce­rea libi­do­u­lui, tul­bu­rări men­stru­a­le, creș­te­re inex­pli­ca­bi­lă în gre­u­ta­te etc.

Oste­o­po­ro­za şi fibro­mul ute­rin sunt lega­te de exce­sul de estro­gen, care cre­ş­te şi ris­cul de can­cer de sân şi pe cel de pros­ta­tă.

În cele ce urmea­ză, află cum poţi redu­ce nive­lul de estro­geni.

Con­tro­lea­ză nive­lul estro­ge­nu­lui, prin die­tă.

Estro­ge­nul este meta­bo­li­zat de ficat pe două căi, denu­mi­te sti­inţi­fic C‑2 si C‑16. Meta­bo­li­za­rea numi­tă C‑2 este cea care are o efi­cienţă mai bună în redu­ce­rea nive­lu­lui de estro­gen.

Ali­men­te­le ce con­tri­bu­ie la sti­mu­la­rea căii de meta­bo­li­za­re hepa­ti­că C‑2 pot fi de folos în redu­ce­rea exce­su­lui de estro­gen. Legu­me­le cru­ci­fe­re (cono­pi­dă, broc­coli, var­za), ule­iul de peș­te, legu­me­le cu frun­ze verzi, par să fie bene­fi­ce în acest sens.

S‑a obser­vat un efect bene­fic asu­pra stă­rii de sănă­ta­te în cazul con­su­mu­lui de cea­pă şi ustu­roi, ceai ver­de, acizi grași Ome­ga 3, supli­men­te­le cu zinc, sele­niu. De ase­me­nea, majo­ri­ta­tea citri­ce­lor (lămâi­le, gra­pe­fru­i­tul, por­to­ca­le­le etc) con­tin fla­vo­no­ne ce inhi­bă secreţia aro­ma­ta­zei, o enzi­mă care favo­ri­zea­ză exce­sul de estro­gen.

Legu­me­le cu frun­ze verzi sunt bene­fi­ce atât ca sur­să de vita­mi­ne B6, B12 ce sti­mu­lea­ză meta­bo­li­za­rea C‑2, cât si prin con­ti­nu­tul de fito­es­tro­geni.

Fito­es­tro­ge­nii sunt hor­moni vege­tali ce imi­ta estro­ge­nul si sem­na­li­zea­ză cor­pu­lui ca nu mai e nevo­ie sa pro­du­că estro­gen supli­men­tar. Semin­te­le de in, soia, lin­te, cere­a­le inte­gra­le, tofu, humus, ustu­roi, cai­se si cur­ma­le usca­te, semin­te de floa­rea soa­re­lui, ulei de masli­ne, migda­le, faso­le ver­de sunt bune sur­se de fito­es­tro­geni.

Un aport ridi­cat de fibre solu­bi­le și inso­lu­bi­le în die­tă ar putea aju­ta la redu­ce­rea estro­ge­nu­lui. Estro­ge­nii sunt eli­mi­nați din orga­nism atunci când sunt “obli­gați” de aci­zii bili­ari.

Con­su­mul de alco­ol (mai putin cel de vin rosu) a fost si el core­lat cu o cres­te­re a nive­lu­lui de estro­gen. Vinul rosu se pare ca redu­ce nive­lul de estro­gen, ca urma­re a conţi­nu­tu­lui de res­ve­ra­trol ce inhi­ba aro­ma­ta­za. Con­su­mul de bău­turi răco­ri­toa­re îndul­ci­te cu zahăr favo­ri­zea­ză cres­te­rea nive­lu­lui de estro­geni.

Acor­dă atenţie deo­se­bi­tă uti­li­ză­rii plas­ti­cu­lui, cos­me­ti­ce­lor şi eli­mi­nă ali­men­te­le cu pes­ti­ci­de!

Redu sau eli­mi­nă uti­li­za­rea plas­ti­cu­lui ali­men­tar

Plas­ti­cul ali­men­tar con­ti­ne frec­vent bis­fe­nol A (BPA), un estro­gen chi­mic. Redu­ce­rea uti­li­za­rii de ali­men­te amba­la­te în plas­tic ar fi o moda­li­ta­te de redu­ce­re a exce­su­lui de estro­gen. Uti­li­zea­ză mai mult reci­pien­te­le ali­men­ta­re din sti­clă sau inox. Evi­tă să con­sumi ali­men­te din reci­pien­te de plas­tic ce au fost supra­în­căzi­te.

Veri­fi­că ingre­dien­te­le din cos­me­ti­ce

Redu­ce­rea uti­li­ză­rii pro­du­se­lor de ingri­ji­re per­so­na­lă ce conţin Dibu­tyl phtha­la­te. DBP este inter­zi­să în cos­me­ti­ce­le din EU, dar nu şi in cele din SUA sau din alte ţări. Veri­fi­că dacă fixa­ti­ve­le, lacul de unghii, şam­po­nul sau lotiu­ni­le de corp conţin Die­thyl phtha­la­te (DEP) sau dime­thyl phtha­la­te (DMP), DEHP, BzBP.

Atenţie la ali­men­te­le cu pes­ti­ci­de

Pes­ti­ci­de­le sunt o altă sur­să exter­na de estro­geni chi­mici. În cazul în care sus­pec­tezi că pro­du­ca­to­rul a uti­li­zat mul­te pes­ti­ci­de (sau hor­moni de cres­te­re), e bine să alegi alt sur­să pen­tru pre­pa­ra­rea mân­că­rii tale.

Exer­ci­ți­i­le fizi­ce aju­tă

Cu cât cor­pul conţi­ne mai mul­tă gră­si­me, cu atât va cre­ş­te nive­lul de estro­gen. Redu­ce­rea gră­si­mii cor­po­ra­le poa­te să con­tri­bu­ie la ree­chi­li­bra­rea hor­mo­na­lă. Un pro­gram regu­lat de exer­ci­ții fizi­ce de inten­si­ta­te mode­ra­tă sau chiar cres­cu­tă, pot să sca­dă nive­lul estro­ge­nu­lui. Exer­ci­ți­i­le fizi­ce sunt ide­a­le pen­tru a men­ți­ne limi­te­le estro­ge­nu­lui la un nivel nor­mal. (sur­sa: barre-fitness-academy.ro).


Așa­dar, cele mai impor­tan­te ali­men­te de pro­tec­ție în caz de exces de estro­gen sunt:

1. Legu­me: broc­coli, cono­pi­da, var­za, var­za de Bru­xe­l­les.

2. Citri­ce: lămâi, lime, gra­pe­fru­it, por­to­ca­le.

3. Cea­pă și ustu­roi. Aces­tea pro­te­jea­za fica­tul și întă­resc sis­te­mul imu­ni­tar.

4. Nuci și semin­țe cru­de.

5. Măsli­ne­le pot aju­ta la scă­de­rea coles­te­ro­lu­lui din sân­ge. Măsli­ne­le sunt o sur­să bună de vita­mi­na E, care are pro­pri­e­tăți anti-estro­ge­ni­ce.

6. Legu­me­le cu frun­ze verzi sunt o sur­să de vita­mi­na B și clo­ro­fi­lă, ambe­le pot aju­ta la echi­li­bra­rea nive­lu­lui de estro­gen.

8. Alge­le nu sunt apre­cia­te în Occi­dent, însă în Japo­nia s‑au folo­sit alge­le mari­ne ca sur­să de hra­nă, de seco­le.

9. Ali­men­te­le fer­men­ta­te, cum ar fi che­fir, zea­ma de var­ză și bor­șul — toa­te au pro­pri­e­tăți anti-estro­ge­ni­ce. Aces­tea au și bene­fi­cii diges­ti­ve, ara­tă Suntsănătos.ro.

Citiți nea­pă­rat și: Totul des­pre estro­gen: Ce sunt estro­ge­nii si ce rol au? ● Simp­to­me ● Tra­ta­ment ● Com­pli­ca­tii


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele