Sci+Fi Fest — Locul unde știința și imaginația se întâlnesc! Un oraș inteligent, într‑o Românie inteligentă

0
296

Ale­xan­dru Miro­nov: Sci+Fi Fest — Locul unde ști­in­ța și ima­gi­na­ția se întâl­nesc!

Stiinta&Tehnica: Ne pre­ga­tim de Sci+Fi Fest!

Un oraș inte­li­gent, într‑o Româ­nie inte­li­gen­tă

De 70 de ani, revis­ta Știință&Tehnică pro­mo­vea­ză cer­ce­ta­rea și ști­in­ța în Româ­nia: în licee, uni­ver­si­tăți, insti­tu­te și chiar… la firul ier­bii (de 30 de ani orga­ni­zăm ală­tu­ri de par­te­neri, Aca­de­mia de vară Atlan­ty­kron, pe o insu­la în mij­lo­cul Dună­rii).

Pen­tru că noi cre­dem în bene­fi­ci­i­le ști­in­ței, iar SCI+FI FEST este sin­gu­rul fes­ti­val de ști­in­ță și ima­gi­na­ție din Euro­pa, ne-am gân­dit să ducem edu­ca­ția și în mall-uri.

Pen­tru că ne dorim o Româ­nie inte­li­gen­tă, vom cobo­rî con­cep­te­le de Smart City, Big Data, Inter­net of Thin­gs, Teh­no­lo­gie 5G în rân­dul tine­ri­lor. Îi vom încu­ra­ja să vise­ze și să cau­te solu­ții pen­tru pro­ble­me­le glo­ba­le ale ome­ni­rii – cum ar fi încă­l­zi­rea glo­ba­lă sau polu­a­rea urba­nă.

Ofe­rim tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor șan­sa să par­ti­ci­pe la o dez­ba­te­re des­chi­să, infor­ma­lă, refe­ri­toa­re la digi­ta­li­za­re şi inte­li­genţă arti­fi­ci­a­lă.

Avem nevo­ie de voi ca să facem pro­gra­mul.

ÎNTREBĂRI:
1. Ce ați dori să vedeți la Sci+Fi Fest?
2. Ce fir­me doriți să invi­tăm?
3. Ce scri­i­tori de SF, ce pro­mo­tori ai ști­in­ței și cer­ce­tă­tori ați dori să ascul­tați.

Vă mul­țu­mim anti­ci­pat pen­tru fee­d­ba­ck!
Echi­pa S&T.


Man­ga­lia News, 23.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply