SĂPTĂMÂNA SPIRITUALITĂȚII MARINĂREȘTI la Mangalia. PROGRAMUL activităților

0
853

SĂPTĂMÂNA SPIRITUALITĂȚII MARINĂREȘTI LA MANGALIA.

Și în acest an, Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia va fi gaz­da ”Săp­tămâ­nii Spi­ri­tu­a­li­tă­ții Mari­nă­rești”, eve­ni­ment dedi­cat Zilei Mari­nei Româ­ne.

Orga­ni­za­to­rii acti­vi­tă­ți­lor ce se vor des­fă­șu­ra în peri­oa­da 8–14 august 2019, sunt uni­tă­ți­le mili­ta­re din gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, sub­or­do­na­te Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le, Cer­cul Mili­tar, Clu­bul Arte­lor ”Sol­te­ris”, Aso­ci­a­ția Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re, fili­a­la Man­ga­lia, Liga Nava­lă Româ­nă, fili­a­la Man­ga­lia și Liga Maiș­tri­lor Mili­tari de Mari­nă, fili­a­la Man­ga­lia.

Pri­ma zi a mani­fes­tă­ri­lor va fi joi, 8 august, când în sala Coloa­ne­lor a Cer­cu­lui Mili­tar se va da star­tul expo­zi­ți­ei de pic­tu­ră mari­nă ”Călă­tor pe dru­muri de ape”. Vor expu­ne artis­tii plas­tici mmpr. (rez) Ale­xan­dru Ghi­nea, Cori­na Vico­lov și Nicu­lae Găgea­nu. De remar­cat, debu­tul cu acest pri­lej al unei foar­te tine­re pic­to­ri­te, Ana Maria Dos.

Vineri, 9 august, Cris­ti­an Cea­le­ra ne va încân­ta cu ”Poveș­ti­le Mării Negre”. Vom des­co­peri minu­na­te isto­ri­siri des­pre melea­gu­ri­le dobro­ge­ne și, în mod deo­se­bit, des­pre Ceta­tea Cal­la­tis.

Vom face o zi de pau­ză, după care, dumi­ni­că, 11 august, sufle­tul Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris, doam­na Emi­lia Dabu vă invi­tă la un regal de muzi­că și poe­zie sub gene­ri­cul ”Marea în ver­suri, muzi­că și culoa­re”. Își vor pre­zen­ta pro­pri­i­le cre­a­ții Ana Arde­lea­nu, Dora Ali­na Roma­ne­scu, Ste­li­a­na Baj­dechi, Ramo­na Opriș, Geor­ge Șer­ban, Cori­na Miha­la­che, Emil Cor­ne­liu Ninu, Ovi­diu Miha­la­che, Eca­te­ri­na Mar­ga, Cris­ti­an Cea­le­ra și Mioa­ra Bra­to­sin. Can­ta­u­to­rii Cori­na Miha­la­che și Geor­ge Șer­ban ne vor încân­ta cu melo­di­i­le minu­na­te pre­cum valu­ri­le mării, iar la final, com­po­nen­ții Tea­tru­lui ”Magic” vor reci­ta poe­zii des­pre mare si nu numai.

Ziua de 12 august este rezer­va­tă debu­tu­lui lite­rar al unui pri­e­ten din Bul­ga­ria. Mai­o­rul în rezer­vă Emil Todo­rov, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Ofi­țe­ri­lor și Ser­gen­ți­lor în rezer­vă din Șabla, își lansea­ză car­tea ”77 de secre­te des­pre pes­cu­i­tul che­fa­lu­lui de mare”. Va fi pre­zent și cel care a tra­dus lucra­rea din lim­ba bul­ga­ră în lim­ba româ­nă, dr. Hris­to Boev. Sun­tem con­vinși că pes­ca­rii Man­ga­li­ei sunt curi­oși să afle tai­ne­le che­fa­lu­lui de Marea Nea­gră și pen­tru că în car­te sunt pre­zen­ta­te și câte­va rețe­te ”secre­te” de pre­pa­ra­re a aces­tui peș­te, cu atât va fi mai inte­re­sant să par­ti­ci­pați la eve­ni­ment.

Ziua de 13 august este ziua noro­coa­să a colo­ne­lu­lui în retra­ge­re Geor­ge Șer­ban, scri­i­tor, can­ta­u­tor, repor­ter și foto­graf. El vă va întâm­pi­na cu chi­ta­ra sub braț și cu o nouă car­te cu titlul ”Melo­dia amin­ti­ri­lor”.

În ulti­ma zi a ”Sap­tamâ­nii Spi­ri­tu­a­ți­tă­ții Mari­nă­rești, vă vom pre­zen­ta o sur­pri­ză, cre­dem noi, deo­se­bi­tă. Doam­na Ane­ta Stan, îndră­gi­ta cân­tă­rea­ță de muzi­că popu­la­ră, își lansea­ză în sala Coloa­ne­lor a Cer­cu­lui mili­tar Man­ga­lia un nou volum de ver­suri, cu titlul ”Poe­zii din suflet”. Sun­tem con­vinși că nu va lip­si din pro­gram și un scurt reci­tal de muzi­că popu­la­ră din reper­to­ri­ul artis­tei.

În final, este de reți­nut că toa­te aces­te acti­vi­tăți se vor des­fă­șu­ra la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, în Sala Coloa­ne­lor, că vor înce­pe în fie­ca­re sea­ră la ore­le 18.00 și că toa­te vor fi pre­zen­ta­te de scri­i­toa­rea Emi­lia Dabu.

Orga­ni­za­to­rii vă așteap­tă cu mult drag. Intra­rea la toa­te spec­ta­co­le­le este libe­ră!

Coman­dor în retra­ge­re, Ghe­or­ghe Miha­la­che.


Man­ga­lia News, 08.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply