Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia face ANGAJĂRI. 33 de POSTURI LIBERE!

1
7137

Sana­to­ri­ul Bal­near şi de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia, cu sedi­ul în Man­ga­lia, stra­da Mir­cea cel Bătrân, nr. 2, judeţul Con­stanţa, orga­ni­zea­ză CONCURS pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­i­lor con­trac­tu­a­le vacan­te, con­form H.G. nr. 286/23.03.2011, de:

Asis­tent medi­cal debu­tant gene­ra­list, stu­dii pos­tli­cea­le, la Secţia Sana­to­ri­a­lă De Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie, trei pos­turi;

Asis­tent medi­cal gene­ra­list, stu­dii pos­tli­cea­le, la Secţia Spi­tal Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie II, un post;

Asis­tent medi­cal debu­tant gene­ra­list, stu­dii pos­tli­cea­le, la Secţia Spi­tal Recu­pe­ra­re, Medi­ci­na Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie I, un post;

Regis­tra­tor medi­cal, la Ser­vi­ci­ul de pri­mi­re şi inter­na­re a bol­na­vi­lor, un post;

Regis­tra­tor medi­cal debu­tant, la Ser­vi­ci­ul de pri­mi­re şi inter­na­re a bol­na­vi­lor, două pos­turi;

Asis­tent medi­cal debu­tant, spe­cia­li­ta­tea Bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie, stu­dii pos­tli­cea­le, la Labo­ra­to­rul de Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie, două pos­turi;

Băieş, la Labo­ra­to­rul De Recu­pe­ra­re, Medi­ci­na Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie, un post;

Îngri­ji­toa­re, la Labo­ra­to­rul De Recu­pe­ra­re, Medi­ci­na Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie, un post;

Asis­tent medi­cal debu­tant, Spe­cia­li­ta­tea Bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie, stu­dii pos­tli­cea­le, la Labo­ra­to­rul De Recu­pe­ra­re, Medi­ci­na Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie, la ambu­la­to­ri­ul de spe­cia­li­ta­te, două pos­turi;

Băieş, la Labo­ra­to­rul De Recu­pe­ra­re, Medi­ci­na Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie, la ambu­la­to­ri­ul de spe­cia­li­ta­te, două pos­turi;

Asis­tent medi­cal şef, spe­cia­li­ta­tea Bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie, stu­dii pos­tli­cea­le, la Labo­ra­to­rul De Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie, un post;

Audi­tor, gra­dul II, spe­cia­li­ta­te eco­no­mi­că, la com­par­ti­men­tul audi­tor, un post;

Refe­rent de spe­cia­li­ta­te, gra­dul III, spe­cia­li­ta­te juri­di­că, la Biro­ul Resur­se Uma­ne-Sala­ri­za­re, un post;

Ingi­ner spe­cia­list gra­dul IA, la com­par­ti­men­tul teh­nic, un post;

Ospă­tar, mun­ci­tor neca­li­fi­cat IV, la blo­cul ali­men­tar, patru pos­turi;

Bucă­tar, munic­tor cali­fi­cat I, la bloc ali­men­tar, două pos­turi;

Paz­nic, un post;

Elec­tri­cian, munic­tor cali­fi­cat I, un post;

Insta­la­tor, mun­ci­tor cali­fi­cat I, un post;

Zugrav, mun­ci­tor cali­fi­cat I, un post;

Mani­pu­lant, un post;

Lifti­er, mun­ci­tor cali­fi­cat IV, un post;

Spă­lă­to­rea­să, un post.

Con­cur­sul se va desfă­şu­ra ast­fel:

Pen­tru pos­tu­ri­le de asis­tenţi medi­cali: Pro­ba scri­să, în data de 03.09.2019, ora 10.00, Pro­ba inter­vi­u­lui, în data de 06.09.2019, ora 10.00, 

Pen­tru pos­tu­ri­le de băieş, îngri­ji­toa­re şi regis­tra­tori medi­cali: Pro­ba scri­să, în data de 03.09.2019, ora 13.00, Pro­ba inter­vi­u­lui, în data de 06.09.2019, ora 13.00, 

Pen­tru pos­tu­ri­le de mun­ci­tori cali­fi­ca­ţi, deser­vi­re şi spă­lă­to­rea­să: Pro­ba scri­să, în data de 03.09.2019, ora 10.00, Pro­ba inter­vi­u­lui, în data de 06.09.2019, ora 10.00, 

Pen­tru pos­tu­ri­le de TESA: Pro­ba scri­să în data de 03.09.2019, ora 13.00, Pro­ba inter­vi­u­lui, în data de 06.09.2019, ora 13.00,

Pen­tru par­ti­ci­pa­rea la con­curs, can­di­da­ţii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că urmă­toa­re­le con­di­ţii:

Pen­tru pos­tu­ri­le de asis­tenţi medi­cali debu­tanţi: Diplo­ma de şcoa­lă sani­ta­ră pos­tli­cea­lă sau echi­va­len­tă sau diplo­mă de stu­dii pos­tli­cea­le prin echi­va­la­re, con­form Hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 797/1997 Diplo­mă de Baca­la­u­re­at Cer­ti­fi­cat O.A.M.G.M.A.M.R însoţit de avi­zul anu­al sau ade­ve­rinţă pen­tru par­ti­ci­pa­re la con­curs, eli­be­ra­tă de O.A.M.G.M.A.M.R 6 luni vechi­me în spe­cia­li­ta­te.

Pen­tru pos­tul de asis­tent medi­cal şef:

-Diplo­ma de şcoa­lă sani­ta­ră pos­tli­cea­lă, sau echi­va­lent, sau diplo­ma de stu­dii pos­tli­cea­le prin echi­va­la­re, con­form Hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 797/1997;

-Diplo­ma de Baca­la­u­re­at Cer­ti­fi­cat O.A.M.G.M.A.M.R, însoţit de avi­zul anu­al sau ade­ve­rin­tă pen­tru par­ti­ci­pa­re la con­curs, eli­be­ra­tă de O.A.M.G.M.A.M.R;

-5 ani vechi­me în func­ția de asis­tent medi­cal (pen­tru func­ția de asis­tent medi­cal șef).

Pen­tru pos­tu­ri­le de băieș, îngri­ji­toa­re, spă­lă­to­rea­să: Școa­lă gene­ra­lă;

Pen­tru pos­tu­ri­le de regis­tra­tor medi­cal: Diplo­mă de stu­dii medii de spe­cia­li­ta­te sau diplo­mă de stu­dii medii, 6 luni vechi­me în acti­vi­ta­te;

Pen­tru pos­tu­ri­le de regis­tra­tor medi­cal debu­tant: Diplo­mă de stu­dii de spe­cia­li­ta­te sau diplo­mă de stu­dii medii;

Pen­tru pos­tu­ri­le de mun­ci­tor cali­fi­cat I: Diplo­mă de cali­fi­ca­re, 9 ani vechi­me în mese­rie;

Pen­tru pos­tu­ri­le de mun­ci­tor cali­fi­cat IV: Diplo­mă de cali­fi­ca­re, Auto­ri­za­ție ISCIR (pen­tru lifti­er);

Pen­tru pos­tu­ri­le de ospă­tar, mun­ci­tor cali­fi­cat IV: Diplo­mă de cali­fi­ca­re;

Pen­tru pos­tu­ri­le de bucă­tar, mun­ci­tor cali­fi­cat I: Diplo­mă de cali­fi­ca­re, 6 ani vechi­me în mese­rie;

Pen­tru pos­tul de paz­nic, mani­pu­lant: Școa­lă gene­ra­lă, Ates­tat pro­fe­sio­nal (pen­tru paz­nic);

Pen­tru pos­tul de audi­tor, gra­dul II, spe­cia­li­ta­te eco­no­mi­că: Diplo­mă de licen­ță, Un an vechi­me în spe­cia­li­ta­te

Pen­tru pos­tul de ingi­ner spe­cia­list, gra­dul IA: Diplo­mă de licen­ță, 6 ani și 6 luni vechi­me în spe­cia­li­ta­te.

Can­di­da­ții vor depu­ne dosa­re­le de par­ti­ci­pa­re la con­curs în ter­men de 10 zile lucră­toa­re, de la publi­ca­rea anun­țu­lui în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea a III‑a, la sedi­ul din stra­da Mir­cea cel Bătrân, nr.2, Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța, la Biro­ul Resur­se Uma­ne Sala­ri­za­re.

Rela­ții supli­men­ta­re se pot soli­ci­ta la sedi­ul insti­tu­ți­ei, per­soa­nă de con­tact, Ale­xan­dru Livia, sau ape­lând numă­rul de tele­fon: 0241751337. (Sur­sa: ziuaconstanta.ro).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply